Škola folklorních tradic

Národní ústav lidové kultury Strážnice, IPOS Praha a Folklorní sdružení ČR Praha otevírají třetí běh Školy folklorních tradic, kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kurz je určen současným i budoucím vedoucím, uměleckým vedoucím, organizačním pracovníkům folklorních souborů, učitelům a dalším vážným zájemcům o lidový tanec.

Čtyřsemestrální kurz se uskuteční od září 2004 do dubna 2006 v Kulturním domě, Charbulova ulice v Brně.

Studium bude rozděleno do dvou ročníků vždy po dvou semestrech -
1. ročník: (září 2004 - prosinec 2004, leden 2005 - duben 2005),
2. ročník: (září 2005 - prosinec 2005, leden 2006 - duben 2006).

Obsahem kurzu jsou následující předměty:
Pohybová průprava a její metodika
Základy anatomie a fyziologie
Úvod do studia lidové kultury
Lidový tanec v ČR (nácvik a metodika)
Úvod do hudební teorie
Zpěv ve folklorním souboru
Dětský folklor
Základy choreografie
Základy pedagogiky a psychologie
Dramaturgie ve folklorním souboru
Lidový kroj
Mluvené slovo
Divadelní a dramatické prvky ve folkloru
Režijní minimum

Vyučovat v jednotlivých předmětech přislíbili přední odborníci i souboroví praktici
Mgr. Šárka Kuželová
Jiřina Mlíkovská
Mgr. Jana Polášková
Kamila.Skopová
PhDr. Alena Schauerová
PhDr. Daniela Stavělová, CSc.
doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc

Kurz bude ukončen obhajobou závěrečné práce a zkouškou. Kurz má akreditaci Ministerstva školství ČR, to znamená, že po jeho absolvování získá posluchač osvědčení o nové kvalifikaci, učitelé tím získávají další obor své učitelské způsobilosti.

Kurz má vysokou úroveň obsahem i realizací a vyžaduje tedy maximální soustředění na teoretickou i praktickou stránku výuky. Podmínkou je aktivní účast na každém víkendovém soustředění, kterých bude v obou ročnících celkem osmnáct. Za semestr je povolena vždy pouze jedna absence (řádně omluvena). Postup do dalšího ročníku je podmíněn složením všech předepsaných zkoušek a zápočtů.

Studium je náročné, poněvadž se v podstatě jedná o formu vysokoškolského studia, ne pouze o výuku lidových tanců. Uchazeči musí být starší 18 let, předpokladem je praxe v tanečním oboru minimálně 3 roky

Školné za semestr činí 1.800,- Kč, tzn. celkem 7.200,- Kč. Dále se předpokládá, že náklady na stravování a dopravu uhradí účastníkům vysílající kolektiv, jeho zřizovatel, sponzor apod., případně účastník sám. Ubytování a případné stravování je dohodnuto za velmi výhodných finančních podmínek.

Podrobnější informace lze získat na adresách:

* Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice, tel. 518306631, fax 518306615, e-mail: info@ulk-straznice.cz,

*IPOS, Blanická 4, 120 00 Praha 5,
tel. 2221507900, fax221507929 , email: ipos@ipos-mk.cz

*Folklorní sdružení ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha,
tel. 234621218, fax 224214647, email: foscr@adam.cz

Závazné přihlášky zašlete zpět do 16. dubna 2004 na adresu:
Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek.

Upozorňujeme, že počet míst je omezen.

PhDr. Jan Krist,
ředitel NÚLK Strážnice

PaedDr. František Zborník,
ředitel IPOS Praha

Zdeněk Pšenica
předseda FoS ČR Praha