21. strážnické sympozium

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY
vás srdečně zve na 21. strážnické sympozium
Problematika prezentace a medializace tradiční lidové kultury

Tradiční lidová kultura a její prezentace jsou jedním z důležitých prvků, jimiž se v současném globalizačním procesu udržuje kulturní diverzita národů či etnik. Z tohoto hlediska je problematika správně uplatňovaných postupů šíření, prezentace a předávání hodnot tradiční lidové kultury v rámci její ochrany mimořádně aktuální. Řada projevů, jako např. folklor, patří do oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit, které jsou v médiích - nejvýznamnějších zprostředkovatelích informací o kulturních hodnotách v současnosti - odsunuty do pozadí. Vzhledem ke komerčnímu pojetí europamerické mediální kultury si především odborná veřejnost klade otázku, zda lze tento trend nějakým způsobem ovlivnit. Strážnické sympozium v roce 2006 by mělo v duchu dokumentu UNESCO Úmluva o ochraně nehmotného kulturního dědictví z roku 2003 i textu Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v ČR z roku 2003 hledat řešení.

Jednání bychom rádi rozdělili do následujících bloků:

1. Úloha škol a školních zařízení při předávání hodnot tradiční lidové kultury.

2. Úloha neškolních výchovných zařízení (např. muzeí, muzeí v přírodě apod.) při prezentaci tradiční lidové kultury.

3. Úloha folklorního hnutí - význam folklorních souborů, spolků, jejichž činnost souvisí s tradiční lidovou kulturou.

4. Úloha médií, včetně výčtů sdělených informací týkajících se tradiční lidové kultury - např. také regionální televizní vysílání, rozhlasové vysílání, periodický tisk, vydavatelská činnost (knihy, audio a audiovizuální nosiče).

5. Vliv cestovního ruchu na tradiční lidovou kulturu.

Sympozium se uskuteční ve dnech 15. - 16. března 2006 v prostorách strážnického zámku.

Kontaktní adresa: Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice - zámek,
tel.: +420 518 306 611, fax +420 518 306 615, e-mail: info@nulk.cz .

PŘIHLÁŠKA na 21. strážnické sympozium:

Vojtěch Ducháček, NÚLK, 6.3.2006