Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře

Zastupitelstvo města Příbora na svém zasedání dne 6. listopadu 2008 schválilo první Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012.
Vážení spoluobčané,

O průběhu procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb jste byli průběžně informováni v městské televizi Local TV, v Měsíčníku města, na webových stránkách města a rovněž na veřejných setkáních s občany.
Jedním z výstupů pracovní skupiny pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením a pracovní skupiny pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením je katalog "Průvodce sociálními službami a nabídkou volnočasových aktivit", který byl vydán v barevném tisku a distribuován do každé domácnosti ve městě.
Dalším výstupem pracovních skupin zabývajících se komunitním plánováním rozvoje sociálních služeb ve městě ve spolupráci s veřejností je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012 . Pracovní skupina pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením vypracovala následující priority, které by město Příbor mělo v uvedeném období postupně realizovat:
Priorita S 1 - Podpora, udržení a rozvoj činnosti pečovatelské služby
Priorita S 2 - Zřízení a podpora denního stacionáře
Priorita S 3 - Zřízení a podpora činnosti odlehčovací služby
Priorita S 4 - Iniciace zřízení Domova se zvláštním režimem
Priorita S 5 - Podpora činnosti organizací ve městě sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením
Pracovní skupina pro rodiny a děti a osoby ohrožené sociálním vyloučením vypracovala následující priority:
Priorita R 1 - Vybudování noclehárny
Priorita R 2 - Zřízení a podpora azylového domu
Priorita R 3 - Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
Priorita R 4 - Vybudování mateřského centra
Priorita R 5 - Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže
Následně pro další cyklus procesu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě pracovní skupiny navrhly priority:
Priorita 1 - Propagace a informovanost o stávajících sociálních službách a Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
Priorita 2 - Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě
Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008 - 2012 je občanům města k dispozici na webových stránkách města: www.pribor-mesto.cz, kde rovněž můžete získat další bližší informace pod odkazem - odbor sociálních věcí, komunitní plánování nebo přímo osobně na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor.
Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří se dosud na komunitním plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Příboře podíleli.

za řídící skupinu
Lenka Filipcová
vedoucí odboru sociálních věcí

V Příboře 10. listopadu 2008
TOPlist