Odbor místní správy a životního prostředí, živnostenský [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí odboru
RNDr.Soňa Prášková - kl.233 - praskova@hlucin.info

Ekolog
Eva Dedková - kl.231 - dedkova@hlucin.info

Úsek dopravy a obchodu
Iveta Vařechová - kl.232 - varechova@hlucin.info

Úsek školství
Petra Řezáčová - kl.238 - rezacova@hlucin.info

Úsek živnostenský
Irena Tománková - kl.267 - tomankova@hlucin.info

Odpady
Marie Schejoková - kl.219 - schejokova@hlucin.info*Na úseku místního hospodářství a dopravy
Zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, chodníků. veřejného osvětlení a čistotu města (dále jen úsek MH ).
Připravuje rozpočet pro údržbu úseku MH
Vydává rozhodnutí k záboru veřejného prostranství v souladu s místními vyhláškami.
Provádí kontrolní činnost na tomto úseku.
Povoluje formou rozhodnutí uzávěry a objížďky na místních komunikacích.
Vede pasportizaci dopravního značení, spolupracuje s Policií ČR a s Městskou policií při změnách dopravního značení na místních komunikacích.
Vyřizuje stížnosti na úseku místních komunikací, veřejného prostranství a dopravy.
Vydává stanoviska ostatním organizacím ve věci veřejné hromadné dopravy, jízdních řádů ČD, ČSAD, DPMO a dalších dopravců.
Zajišťuje čistotu a údržbu pohřebišť.
Vede agendu cestovního ruchu.
Zabezpečuje přípravu, projednání a schválení investičních akcí dopravního charakteru, sleduje jejich realizaci, provádí stavební dozor a přejímku.

*Na úseku hospodaření s byty
Řeší bytové problémy obyvatel města v souladu s místní obecně závaznou vyhláškou o hospodaření s byty a souvisejícími předpisy a instrukcemi.
Vede přehledy o bytovém fondu ve vlastnictví města, o uvolněných bytech, nově zřízených, zrušených bytech, dle rozhodnutí odboru výstavby a doplňuje veškeré změny.
Vede seznam uchazečů a rejstřík uchazečů o byty na základě podaných žádostí.
Provádí šetření podaných žádostí o přidělení bytu.
Sestavuje a předkládá městské radě ke schválení pořadník v souladu s místní vyhláškou o hospodaření s byty.
Vydává návrh na uzavření smlouvy o pronájmu bytů ve vlastnictví města Hlučín ( podle pořadníku, mimo pořadník, náhradních ).
Prošetřuje žádosti o schválení dohody o výměně bytů a vydává písemný souhlas s výměnou bytů.
Vede evidenci zájemců o výměnu bytů, tyto výměny zveřejňuje na informační vývěsce.
Vydává souhlas k přihlášení se k pobytu do bytů ve vlastnictví Města.
Vede seznamy o všech přidělených bytech a směnách bytů.
Provádí prověrky a kontroly užívání bytů.

*Na úseku životního prostředí
Zpracovává podklady pro návrhy vyhlášek nebo novelizace vyhlášek
Zajišťuje správu a údržbu veřejné zeleně.
Povoluje kácení stromů formou rozhodnutí.
Vydává vyjádření, týkající se ŽP a zeleně před zahájením stavebního řízení (spolupráce se stavebním úřadem).
Vyhlašuje a eviduje památné stromy v pověřeném obvodu.
Provádí evidenci a mapování významných krajinných prvků v pověřeném obvodu.
Řeší přestupky proti ŽP ve spolupráci s odborem vnitřní správy.
Vede seznamy znečišťovatelů ovzduší ( REZZO I.,II.,III.), provádí jejich aktualizaci.
Vydává rozhodnutí o stanovení výše poplatků za znečištění ovzduší pro malé zdroje znečišťování ( REZZO III.) dle obecně závazné vyhlášky.
Provádí výpočet poplatků za střední zdroje znečišťování ( REZZO II.) ve vlastnictví obce.
V případě potřeby zajišťuje deratizační opatření.
V oblasti ochrany přírody zajišťuje poradenskou činnost pro obce v pověřeném obvodu.
Zpracovává a aktualizuje program odpadového hospodářství obce.
Zpracovává a vydává stanoviska k programům odpadového hospodářství původců na území města.
Prošetřuje a řeší ve spolupráci s Městskou policií a přestupkovým úsekem všechny stížnosti, týkající se odpadového hospodářství, zejména nepovolených skládek.
Vede seznam nepovolených skládek, zajišťuje jejich likvidaci.
Zajišťuje likvidaci komunálních odpadů na území města.
Provádí kontroly, které jsou v kompetenci obcí podle zákonů, týkajících se odpadového hospodářství.

*Na úseku zemědělském
Zajišťuje veškerou agendu týkající se včelařství, zejména uvědomování včelařů při aplikaci postřiků a provádění veterinárních opatření.
Zajišťuje veškerou agendu na úseku zemědělství.
Zajišťuje vyhlašování veterinárních opatření a ochranných opatření při napadení rostlin škůdci, a to na základě rozhodnutí Okresního úřadu Opava a dalších kompetentních organizací.
Zpracovává návrhy vyhlášek nebo novelizace vyhlášek,týkajících se chovu zvířat.
Spolupracuje s úsekem přestupků a s městskou policií při prošetřování stížností a přestupků,týkajících se chovu zvířat.
Zajišťuje dohled nad provozem psího útulku.
Vydává rybářské lístky včetně výběru správních poplatků, vede evidenci o rybářské stráži, vydává osvědčení.

*Na úseku školství a kultury
Spolupracuje se školskými zařízeními (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD ) a dbá na dodržování školských zákonů.
Připravuje Dohody na úhradu neinvestičních nákladů za žáky z jiných obcí , zasílá těmto obcím seznamy žáků, kteří navštěvují ZŠ v Hlučíně a provádí fakturaci jednotlivým obcím podle počtu žáků. Zajišťuje organizaci rozvozu stravy do školských zařízení.
Zajišťuje vyúčtování nákladů za služby dle nájemních dohod ve školských zařízeních.
Eviduje movité a nemovité kulturní památky ve městě zapsané ve státním seznamu.
Zajišťuje zařazení objektů do seznamu movitých a nemovitých kulturních památek.
Zajišťuje údržbu movitých kulturních památek v majetku města.
Přijímá oznámení o konání veřejných hudebních produkcí a jiných produkcí , eviduje je a kontroluje.
Spolupracuje s kronikářem města při získávání podkladů k zápisu do kroniky.
Vydává rozhodnutí o povolení provozu výherních hracích přístrojů, provádí kontroly dodržování podmínek uložených rozhodnutím, zajišťuje a vydává známky MF.
Vydává rozhodnutí o poskytnutí úlevy od poplatků za umístění dětí v MŠ a školském zařízení ve smyslu místní vyhlášky.


Oddělení živnostenské
Živnostenský úřad je oddělením pověřeného obecního úřadu, t.j. Městského úřadu Hlučín. Vykonává činnost v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, týkající se živností ohlašovacích, volných (zákon č.455/91 Sb.).
Vydává na základě ohlášení živnostenské listy.
Provádí změny živnostenského listu.
Pozastavuje provozování živností nebo ruší živnostenské oprávnění.
Zasílá opisy těchto rozhodnutí orgánům uvedeným v zákoně,
Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených živnostenským zákonem.
Živnostenský úřad je dotčeným orgánem státní správy ve stavebním řízení, týkajícím se podnikatelských provozoven.
Provádí prohlídky provozoven a posuzuje jejich vhodnost a sepisuje o těchto záznamy a vydává potvrzení o prohlídce.
Vede živnostenský rejstřík podnikatelů v územním obvodu působnosti úřadu.
Provádí kontrolu podnikatelské činnosti podle zák.č. 455/91 Sb. (živnostenský zákon), zákona č. 526/90 Sb. (zákon o cenách), zákona č. 505/90 Sb. (zákon o metrologii), občanského zákoníku a dalších zákonů, na něž se výše uvedené zákony odvolávají.
Vede evidenci soukromých zemědělců.
Podle zmocnění dle č.20 tohoto org. řádu vydává rozhodnutí o uložení pokuty ve smyslu § 48 odst. 1 a § 50 zák. ČNR č. 367/90 Sb.

*Odpady
vede evidenci plátců poplatku za sběr, třídění a zneškodňování komunálního odpadu
vydává rozhodnutí - platební výměry plátcům poplatků v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu a způsob jeho výběru

KONTAKTNÍ ADRESA:

Mírové náměstí 23
748 01 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 020 211
fax: (+420) 595 043 238

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.hlucin.cz
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 15:59 hodin