Stavební úřad MÚ Příbor

Stavební agenda
 1. Provádí výkon státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona.
 2. Vydává územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu a provedení jednoduchých staveb, včetně seznamu dotčených orgánů.
 3. Vydává územní souhlas a územní rozhodnutí o umístění staveb, pokud nepřesahují správní území a z pověření nadřízeného orgánu i mimo správní území.
 4. Vydává územní rozhodnutí o změně využití území, změně stavby, dělení nebo scelování pozemků a o ochranném pásmu.
 5. Z územního hlediska řídí výstavbu města podle schválené územně plánovací dokumentace.
 6. Přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací.
 7. Provádí stavební řízení a vydává stavební povolení včetně prodloužení jeho platnosti na území města, které mu přináleží podle stavebního zákona vč. zřízení reklamních tabulí na budovách a prostranstvích na území města.
 8. Sleduje, zda jsou stavby realizovány v rozsahu vydaného stavebního povolení.
 9. Poskytuje odbornou a technickou pomoc při výstavbě rodinných domků, sleduje včasnost dokončování jejich výstavby.
 10. Vydává povolení změny stavby před dokončením .
 11. Provádí kolaudace a povoluje užívání staveb nebo jejich provozně ucelených částí, jež sám povolil.
 12. Vydává kolaudační rozhodnutí.
 13. Vydává kolaudační souhlasy.
 14. Povoluje předčasné užívání staveb.
 15. Povoluje  zkušební provoz.
 16. Nařizuje vlastníkům pořízení dokumentace skutečného provedení stavby nebo zjednodušené dokumentace (pasport stavby).
 17. Vydává rozhodnutí o změně účelu užívání.
 18. Nařizuje povinné stavební úpravy, zabezpečovací práce a nezbytné úpravy.
 19. Vydává rozhodnutí k odstranění staveb nebo odstranění staveb nařizuje.
 20. Přijímá ohlášení odstranění staveb, vydává povolení k odstranění staveb .
 21. Nařizuje odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.
 22. Provádí kontrolní prohlídky staveb a vede jejich evidenci.
 23. Zastavuje práce na stavbě v případě zjištění nedostatků.
 24. Nařizuje vlastníkům neodkladné odstranění stavby nebo provedení nutných zabezpečovacích prací.
 25. Nařizuje nezbytné úpravy na stavbě nebo stavebním pozemku.
 26. Nařizuje udržovací práce pro stavby.
 27. Nařizuje vyklizení stavby při bezprostředním ohrožení života nebo zdraví osob.
 28. Ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.
 29. Vykonává státní dozor nad stavebním stavem budov a pozemních staveb. Dbá při tom, aby byly jednotlivými vlastníky udržovány v řádném stavu.
 30. Eviduje a ukládá veškerá pravomocná rozhodnutí a jiná opatření stavebního úřadu a zajišťuje archivaci stavebně technické dokumentace.
 31. Umožňuje nahlížení do dokumentací staveb dle potřeby a oprávnění.
 32. Povoluje výjimky z ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu.
 33. Povoluje výjimky z ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích na území.
 34. Vykonává státní dozor, dohlíží na dodržování stavebních předpisů a rozhodnutí stavebního úřadu.
 35. Je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku, při opatřování důkazů a dalších podkladů.
 36. Projednává přestupky a delikty proti stavebnímu zákonu.
 37. Vede evidenci ulic a čísel popisných a jejich přidělení a rušení.

Agenda dopravy
 1. Provádí výkon funkce speciálního stavebního úřadu na úseku pozemních komunikací.
 2. Vydává povolení k překopům místních komunikací a dohlíží na jejich uvedení do původního stavu.
 3. Provádí státní dozor nad místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi.
 4. Vystavuje rozhodnutí pro uzávěrky na místních komunikacích, mostech a lávkách na základě odborného posouzení.

KONTAKTNÍ ADRESA:

MÚ Příbor - Stavební úřad
Ing. Pavel Hanzelka, vedoucí odboru: budova SMMP, přízemí
Freudova 118
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 460
(+420) 732 117 311
fax: (+420) 556 722 093
sklípek
sklípek

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84:
49.6402N, 18.143316667E

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 291.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor.eu
AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 30.08.2013 v 21:48 hodin