ZŠ Hornická

ZŠ Hornická
ZŠ Hornická
Na této škole se ve všech ročnících vyučuje podle projektu ?Základní škola?. V 6. - 9. ročníku máme třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Jde o úplnou základní školu pavilónového typu s 23 třídami. Pro výuku jsou k dispozici odborné učebny biologie, chemie, fyziky, dílny s 23 místy, chemická laboratoř, 2 počítačové učebny, cvičná kuchyň a školní pozemek. Dobré podmínky jsou vytvořeny pro tělesnou výchovu. Škola disponuje tělocvičnou, 2 asfaltovými hřišti na házenou a basketbal, škvárovou běžeckou dráhou, 2 doskočišti pro skok daleký. K běžeckým disciplínám využíváme také 60m dlouhou spojovací chodbu školní budovy. K aktivnímu odpočinku o přestávkách slouží rozsáhlé travnaté plochy mezi pavilony. 40% z celkového počtu žáků je dojíždějících z okolních obcí. Ve směru od Ostravy využívají žáci místní autobusovou dopravu - zastávka je přímo v blízkosti školy. Rovněž vlakové spojení z obcí ve směru na Opavu je dobré - vlakové nádraží je vzdáleno přibližně 300m. Rozvrh hodin a průběh celého vyučování je přizpůsoben potřebám dojíždějících žáků.

Žáci 1. stupně se v rámci výchovně - vzdělávacího procesu účastní školy v přírodě, ve 2. - 4. ročníku plavání a kurzů dopravní výuky. Žáci 1. - 5. ročníku mají možnost navštěvovat školní družinu, jejíž provoz je od 6.30 do 16.30 hod.

Na 2. stupni se vyučující s žáky pravidelně zúčastňují vzdělávacích programů Planetária a Zoologické zahrady v Ostravě. Každoročně nabízíme žákům účast na lyžařském výcvikovém kurzu. Již několik let organizují vyučující cizích jazyků studijní jazykové pobyty v Anglii a Rakousku. Žáci naší školy dosahují dlouhodobě výrazných úspěchů v oblastních a okresních kolech Olympiád v matematice, fyzice, biologii a českém jazyce. Kromě olympiád se žáci účastní také výtvarných, literárních , pěveckých, sportovních, dopravních a zdravotních soutěží. Je snahou vyučujících, aby do soutěží bylo zapojeno co nejvíce žáků.

V rámci mimoškolní činnosti organizujeme pro žáky tyto kroužky: němčinu pro 1. - 5. ročník, angličtinu pro 1. ročník, knihovnický, astronomický, výpočetní techniky, psaní na stroji, zdravotnický dopravní a basketbalový. Počínaje 6. ročníkem máme na škole třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Do těchto tříd jsou žáci přijímáni na základě přijímacího řízení a to nejen z Hlučína, ale také žáci s hlubším zájmem o tyto předměty z okolních obcí. Svůj zájem a talent mohou žáci z matematických tříd rozvíjet také v nepovinných předmětech cvičení z matematiky, zájmové tělesné výchově a konverzaci z německého a anglického jazyka. V závěru školního roku absolvují žáci týdenní matematické soustředění. V klidné a tvořivé atmosféře dobrých třídních kolektivů a za cílevědomého vedení se lépe rozvíjejí osobnostní vlastnosti a žádoucí vztah k učení. Podstatná je také skutečnost, že žáci specializovaných tříd nemívají výraznější potíže při přechodu na střední školy po ukončení školní docházky.

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZŠ Hornická
Hornická 7
748 80 Hlučín
Česko (CZ)
tel: (+420) 595 041 377
ZŠ Hornická
ZŠ Hornická

LOKALIZACE

Typ záznamu: Základní škola
AKTUALIZACE: David Mužík (Infomorava.cz) org. 56, 24.01.2003 v 10:39 hodin