Sdružení

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ VALAŠSKÁ SENICE

Historie

Organizovaný výkon práva myslivosti na kú Valašská Senice začal v roce 1959. Honitba byla utvořena především z lesních pozemků SL - Brumov a ze soukromých pozemků vlastníků zemědělství a lesní půdy občanů Valašské Senice. Myslivecké sdružení mělo 7 členů - zaměstnanci SL a místní občané. Honitba nesla název "honitba SL - LZ - Brumov, Valašská Senice." V průběhu dalších let docházelo k přibírání nových členů až do roku 1980, kdy došlo ke sloučení dvou honiteb a to honitby MS - Francova Lhota a MS - Valašská Senice. Toto bylo v období, kdy docházelo rovněž ke slučování obcí a obecních úřadů. Nově vzniklá honitba měla rozlohu 3020 ha a název "MS - Makyta". Počet členů MS se zvýšil na 32 členů. Tato honitba byla až do roku 1986, kdy se znovu rozdělila na dvě honitby a to MS - Francova Lhota a MS - Valašská Senice. Nově vzniklá honitba MS - Valašská Senice měla výměru 1337 ha. V této honitbě jsme hospodařili až do roku 2003, kdy došlo k odtržení lesních pozemků LČR.


Současnost

V roce 2003 sloučila nájemní smlouva mezi MS a HS k 31.3.2003. LČR si vytvořily ze svých pozemků na kú Valašská Senice vlastní honitbu.
V měsíci leden a únor MS pořídilo nový soupis parcel a výměr honitebných pozemků. Na základě podpisů s vlastníky pozemků k mysliveckému hospodaření bylo vytvořeno honební společenstvo Valašská Senice. Valná hromada honebního společenstva se uskutečnila 6.2.2003. Po schválení a registraci nové honitby "Valašská Senice" odborem ŽP - městského úřadu Vsetín, byla utvořena smlouva o nájmu honitby mezi HS a MS Valašská Senice na dobu určitou a to od 1.4.2003 do 31.3. 2013.

Honitba je tvořena:

Lesní půda - 367 ha
Zemědělské pozemky - 570 ha
Celkem - 937 ha

Podíl jednotlivých vlastníků

LČR - 10 ha
OÚ Francova Lhota - 51 ha
OÚ Valašská Senice - 223 ha
Soukromí vlastníci - 653 ha

Druhy zvěře


Nejdůležitější zvíře v honitbě je zvěř srnčí, která je zařazena do III. Třídy s normovanými kmenovými stavy 46 ks. Ze zvěře drobné je to zajíc s normovaným stavem 36 ks. Ostatní zvěř, která je v honitbě, není v normovaných kmenových stavech.
Zvěř jelení (vysoká) - je mimo jelení oblast, je to zvěř přechodná.
Zvěř černá (divočáci) - je zvíře, které není trvale v honitbě, objevuje se v sezóně.
Ze zvěře chráněné byl v honitbě pozorován - rys ostrovid, medvěd a stopy vlka.

Odlov zvěře

Je prováděn na základě zjištěných stavů zvěře. Je důsledně dodržováno pravidlo průběrného odlovu.
Ze zvěře jelení lovíme jeleny I. věkové třídy a zvěř holou
Ze srnčí zvěře je průměrně za rok odloveno kolem 25 ks.
Zvěř škodná je průběžně lovena po celý rok.

Členská základna

MS Valašská Senice má k současnosti 22 členů. Nové členy získáváme z místních zájemců po složení zkoušek z myslivosti a po ročním zkušebním obdob a práci v honitbě. Každý člen MS si zajišťuje krmivo pro zimní období, zhotovuje a opravuje krmná zařízení ve svěřeném úseku.
Členské a výborové schůze MS jsou svolávány dle potřeb a termínu projednávaných záležitostí.

Finanční prostředky

Jsou získávány z členských příspěvků, z brigád a kulturních akcí, z prodeje zvěřiny.
Z těchto financí jsou hrazeny náklady za pronájem honitby, schůze, hory, společenské akce a běžné provozní náklady MS.

"MYSLIVOSTI ZDAR"VČELAŘI

Chov včelstva v naších obcích v údolí pod Makytou - ve Valašské Senici i ve Francově Lhotě - má dávnou tradici. Ať už to bylo původní brnictví v naších lesích, nebo později v klátech při usedlostech obyvatel. Zmínky o včelách a včelařích jsou i v různých dokladech brumovského panství, kam naše obce do roku 1848 patřily. Prvním známým včelařem byl francolhotský nadučitel Josef Lukáš Kašpárek, který míval 30 - 50 včelstev v klátech.
Včelaři při škole v letech 1810 - 1840. Po něm včelaři jeho syn i jeho zeť, který včelařil od roku 1880 a byl znám tím, že se zúčastňoval včelařských kurzů v Brně a své poznatky šířil mezi včelaře v obou obcích. Jako první začal včelařit v úlech s rozběrným dílem v tzv. stojanech. Naši včelaři nebyli organizování až do roku 1938, kdy se rozhodli ustavit včelařský spolek. Jedním z iniciátorů spolku byl učitel z naší obce Bohuslav Zezula, který učil na obecné škole ve Valašské Senici. Valná hromada se konala 10. 4. 1938 v hostinci u Pavlíka a činnost spolkku byla povolena zemským úřadem v Brně. Předsedou byl zvolen Josef Filák z Francovy Lhoty. Jednatelem byl zvolen Bohuslav Zezula z Valašské Senice. Členská základna byla tvořena 36 členy v prvním roce. Asi polovinu členů byla z Valašské Senice. V tomto roce (1938) bylo přihlášeno 338 včelstev.
Členové včelařského spolku vysazovali v obcích stromy např. lípy, jabloně a neobdělávané plochy obsévali svazenkou, která dává včelám nektar i pyl modré barvy. V dalších letech byla včelařská základna zvětšována. Nejvíce členů měl spolek v roce 1950 a to 62 včelařů z obou obcí se 452 včelstvy. V dalších letech počet včelařů i včelstva postupně klesal. Podmínky pro včelstva se zhoršovaly s postupným rozšiřováním pastvin a rekultivacemi byly zničeny pásy křovin trnky, lísky a třešní. Časté hnojení a postřiky chemikáliemi také moc neprospívaly. Vlivem znečišťovaného ovzduší se zvýšilo procento osychajících stromů a zejména jedlí, které poskytují hodnotný med. Členové spolku se s tímto stavem nechtěli smířit , a proto kromě toho, že vysazovali včelařské dřeviny, jezdili na exkurze do různých výzkumných včelařských stanic a také se v organizaci pořádaly přednášky, aby se včelaři naučili chovat silná včelstva, která jsou schopna i z malé nabídky vytěžit co nejvíce. Přesto, že po roce 1989 se začaly podmínky pro včely zlepšovat, včelařů i včelstva v naších obcích ubývalo. Průměrný věk členů naší organizace byl v roce 2000 59 let.
V tomto roce bylo registrováno 28 členů se 180 včelstvy. 16 členů bylo z Francové Lhoty a 12 z Valašské Senice. Aby se organizace omladila, byl v roce 2000 založen kroužek mladých včelařů. Pravidelně jej navštěvuje asi 20 žáků základní školy. Vedoucí kroužku je paní Ludmila Ptáčková z Francovy Lhoty a pan R. Zimek z Valašské Senice. Žáci kroužku se učí poznávat život včel a rovněž se učí práci ve včelstvech. Seznamují se s nejnovějšími metodami chovu včel. Své praktické i teoretické znalosti žáci kroužku mají možnost porovnat při různých soutěžích, které se pořádají každým rokem v jiné organizaci. V letošním roce 2005 byla soutěž pořádána naší organizací. Je potěšitelné, že díky tomuto kroužku začali včelařit 4 noví včelaři. Je dobře, že včelstev v naších obcích přibývá, protože včela je pro přírodu nesmírně důležitá. Podle známého vědce Alberta Einsteina by příroda bez včel zahynula do 5 let. To jakou přírodu pomůžou lidé také včelám vytvořit, záleží na každém z nás lidí. A to jak se nám to podařilo posoudí naše děti či vnuci.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:37 hodin