Sdružení dobrovolných hasičů

ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ


První podnět k založení sboru dobrovolných hasičů byl podán na zasedání obecního zastupitelstva 28. srpna 1932. Obecní rada byla pověřena k dalšímu jednání s Kovalčíkovou hasičskou župou č. 48. Po projednání návrhu obecní rady hasičskou župou byl ustanoven v naší obci 1. 1. 1933 Sbor dobrovolných hasičů.

Na ustanovující schůzi sboru byl zvolen výbor v tomto složení:
Starosta sboru - Jan Trochta (starosta obce)
Náčelník sboru - Josef Chromík
1. podnáčelník - František Surovec
2. podnáčelník - Alois Vrážel
Zbrojíř - Alfréd Naiser
1. trubač - Josef Rumánek
2. trubač - Augustýn Sýkora
1. četař - Josef Kurtin
2. četař - Pavel Trochta
Členky výboru - Ludmila Slovákova, Terezie Františova

Obecní zastupitelstvo se usneslo na schůzi 9. dubna 1933 věnovati SDH obnos 15 tisíc Kč na zakoupení hasičské výzbroje a výstroje. Za obnos 8 tisíc byla zakoupena hasičská čtyřkolová pojízdná stříkačka od hasičských závodů v Čechách na Hané. A od téže firmy výstroj pro 20 mužů za zbývajících 7 tisíc. Vyzkoušení a převzetí stříkačky se konalo za deštivého počasí v červenci roku 1933 za asistence župných hasičských činitelů z Valašských Klobouk, dále byli přítomni hasiči z Francovy Lhoty, Pulčína, Horního Lidče a Střelné.
Před založením sboru v roce 1925 v měsíci červenci byl velký požár v místní části obce zvaném "Kula". Pro malé seznámení uvádíme několik případů hasení požárů našimi členy sboru, je to jenom část zásahů. V roce 1941 hořela stodola u Tkadlečků, kde při hasebních pracech pomáhali i němečtí vojáci. V roce 1943 zapálil blesk rodinný domek u Štěpána Psoty. Dále byl požár u Juráňů č. p. 68, kde hořela v zimě stodola. Při zásahu zamrzala voda v hadicích. Pak to byly požáry u Josefa Trochty, č. p. 32, u Zbranků na pasekách (stodola od blesku), u Karla Chromíka, č. p. 5 (hořela stodola), u Řepy č. p. 103 od blesku zapálená stodola a hospodářská budova. Dále hasiči pomáhali při požárech ve Francově Lhotě (jedním z nich byl požár lesa v údolí Potoky) i při dalších lesních požárech v naší a okolních obcích.

VZPOMÍNÁME 70 LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ.


Stojí také za zmínku, že za celou tuto dobu nedošlo k jeho rozpadnutí, ač byla doba sedmdesáti let poznamenaná různými událostmi. To svědčí o tom, že členové sboru brali hasičské otázky v obci vždy odpovědně. Členskou základnu tvořili opravdové sestry a bratři, kteří mimo hasičské povinnosti pomáhali obětavě i při výstavbě objektů, které obec prováděla, a nebylo jich málo.
Namátkou vzpomeňme pomoc při výstavbě komunikací, mostů, čekáren, autobusové točny a nocležny řidičů. V době totalitního režimu byla vybudována kaple, která slouží ke konání bohoslužeb, přináší duchovní posilu a krášlí naši obec.
Hasiči pomáhali také při rekonstrukci školy, budovy obecního úřadu, kde byla již nedostačující hasičská zbrojnice, proto byla vybudována nová, včetně věže na sušení hadic. Vznikly vhodnější prostory pro techniku, která je dále rozšiřována. Mezi obchodem a zbrojnicí je dostatečná manipulační plocha, kterou využívají také hasiči. V roce 1952 byla zakoupešna pro sbor první motorová stříkačka PPS 8. Ta sloužila i ke konání různých námětových cvičení. Jelikož naše obec je dosti rozlehlá a zůstaly nějaké peníze, byla v roce 1958 zakoupena druhá motorová stříkačka PPS 8, která byla umístěna v horní části obce. V roce 1962 bylo zakoupeno motorové vozidlo Tatra 805 skříňová. Po ní v roce 1977 po jednání s Vitkovickými stavbami bylo zakoupeno nákladní vozidlo Avie. To si náš sbor upravil pro své potřeby a ve stejné podobě slouží dodnes.
Pro sportovní vyžití pomáhali hasiči budovat lyžařský vlek, koupaliště, fotbalové hřiště. Vybudované hřiště slouží sportovcům i hasičům k pořádání různých hasičských soutěží a jiných akcí.
Naši hasiči i hasičky se zúčastňovali a zúčastňuji obvodových a pohárových soutěží, kde se jim střídavě dařilo. Někdy dosáhli i na první příčky.

VZPOMÍNÁME A DĚKUJE VŠEM
, kteří vychovávali a vedou mladé hasiče - své následovníky. Činnost hasičů však nespočívá jenom v těchto povinnostech. Pro své členy i ostatní spoluobčany uspořádali různé zájezdy, zachovávají tradici stavění a kácení máje, dále fašankové průvody a jiné zábavy. Od roku 1994 navštěvují pravidelně pouť na sv. Hostýnu k uctění patrona hasičů sv. Floriána. Jako jedni z prvních jsme měli na sv. Hostýně posvěcenou jeho vyřezávanou sochu. Od roku 1999 vlastní Sbor dobrovolných hasičů ve Valašské Senici také svůj prapor.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

LOKALIZACE

Typ záznamu: Hasiči
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:29 hodin