Kaple Valašská Senice

Stavba kaple
V roce 1969 došlo v našem státě k uvolnění politické situace. V obci byla založena Lidová strana. Obdobná situace vznikla i v okolních obcích.
V naší obci byla převážně většina občanu římskokatolického vyznání. V obci nebyl ani kostel, ani kaple, pouze stará dřevěná zvonice, která byla v dezolátním stavu.
Již v dřívějších letech byly hlasy pro postavení aspoň malé kaple.
V tomto roce přišli s iniciativou zástupci Lidové strany, došlo k jednání s Radou MNV. Výsledkem tohoto jednání bylo předběžně dohodnuto, že se zahájí jednání ve věci stavby kaple. Tento návrh byl podporován převážnou většinou místních občanů. Na základě těchto jednání bylo svoláno řízení ve věci výběru staveniště pro tuto stavbu.
Jako projektant byl získán stavitel pan Ptáček Jan z Valašských Klobouk.
Na tomto jednání zástupci obce navrhovali výstavbu na louce nad křížem. Účastníci na připomínku projektanta navržené místo odmítli a bylo určeno místo staveniště naproti kříže za vodou i za cenu, že bude nutno postavit nový most. Toto místo se jevilo jako velmi vhodné, pozemek byl ohraničen zalesněným svahem, kde nebyl předpoklad jiné výstavby.
Pozemek pak byl odkoupen od bratrů Trochty Josefa č. 32 a Trochty Jana č. 24.
Projektant pan Ptáček Jan z Valašských Klobouk vypracoval urychleně projektovou dokumentaci. Rozpočet stavby činil 143 tisíc s tím, že budou prováděny sbírky od občanů a další výdaje bude hradit MNV.
Dne 2. 11. 1970 bylo vydáno stavební povolení. Již před tím byl zajišťován stavební materiál a se stavbou se započalo. Současně členové Lidové strany prováděli po jednotlivých domácnostech finanční sbírky a zajišťovali brigádnickou pomoc a materiál od občanů. Nejvíce se o tyto věci staral pan Kadleček Václav č. 73.
Investorem stavby byl Místní národní výbor a objekt je až do dnešního dne majetkem nyní Obecního úřadu. Je vedeno jednání o předání kaple církvi.
Vzhledem k tomu, že byla vyjímečně dobrá pomoc od občanů, stavba měla rychlý průběh a byla brzy ukončena. Po dobu stavby byly i různé potíže.
Díky dobrým tesařům, kteří vyřešili bednění nad vchodem, klenby a věže se věc podařila. Hlavním odborníkem byl Josef Kliš z Francovy Lhoty.
Omítky prováděla parta Aloise Kubice z Francovy Lhoty. Mramorové dlažby pokládal Augustin Hřib se svou partou.
Věž byla pokryta měděným plechem. Dobré dílo odvedl akademický malíř pan Baránek Alois z Valašských Klobouk, který zajistil především zgrafito na čelní stěně a pískovaná skla se symboly Cyrila a Metoděje.
Kaple je postavena podle projektu o rozměrech 10 x 6,5 m. výška budovy s věží je 15,6 m.
Kaple slouží současně jako zvonice, zvonění je zajišťováno automatikou. Stavba je v dobrém technickém stavu. V současné době byl zpracován znalecký posudek a stavba je ohodnocena 214.800 Kč.
Vysvěcení kaple provedl pan kons. Rada Mikuláštík Alois dne 14. 10. 1971 a kaple byla zasvěcena sv. Cyrilu a Metoději. Bylo stanoveno, že tradiční pouť bude bývat na svátek sv. Cyrila a Metoděje. Bohužel byla jen jednou v roce 1972. Až do roku 1990 zde bývaly ojediněle májové pobožnosti a rozloučení se zesnulými.
V roce 1990, kdy došlo k demokratizaci v naší společnosti byly zahájeny na velikonoce první bohoslužby, které pokračují vždy první neděli v měsíci. I za tuto krátkou byla kaple vybavena novými lavicemi, bylo zavedeno akumulační elektrické vytápění a instalováno ozvučení. Na tomto má velkou zásluhu pan farář Košťuřik Josef. Dále byly zakoupeny Místním národním výborem lavičky před vchodem do kaple, zhotovena vývěsní skřínka a vylepšení terénní úpravy u kříže a mostu.
V roce 2001 proběhla rekonstrukce kaple spočívající v oprava a nátěr střešní krytiny, výměna svodů a žlabů, oprava a nátěr venkovní fasády, malby vnitřních prostor kaple, nátěr venkovních dveří, rekonstrukce přístupových schodů - staré terasové schody, které byly popraskány a ohrožovaly bezpečnost byly vybourány, bylo zhotoveno nové schodištní betonové těleso a na které byly namontovány nášlapní desky s tryskané žuly. Zároveň byl kolem celého objektu kaple zhotoven nový okapový chodník v šíři 1 m. opravné práce prováděla firma Juráň a pracovníci obecního úřadu na veřejně prospěšné práce. Celková částka za opravu činila 250.000,- Kč. V současné době farní úřad Francova Lhota s Obecním úřadem Valašská Senice připravuje společný projekt na vybudování odpočinkového parku v blízkosti kaple pro občany a turisty.


Ještě dnes je zde každou 1. neděli v měsíci sloužena mše svatá, pravidelně v červenci se koná Cyrilometodějská pouť, za účasti pouťových atrakcí, stánkařů, hraje dechová i moderní hudba, rodáci se přijíždějí podívat na své rodiště.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Valašská Senice 145
756 14 Francova Lhota
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 447 590

LOKALIZACE

Typ záznamu: Kaple
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 16.03.2010 v 09:29 hodin