Homepage

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBOR INFORMUJÍ:

SBĚRNÝ DVŮR V AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBOR

Technické služby města Příbora provedou ve dnech od 20. října 2008 do 30. října 2008 podzimní svoz objemného odpadu dle přiloženého harmonogramu svozu VOK.

Vany jsou určeny pro:
- velkoobjemný odpad jako jsou jednotlivé kusy nábytku, koberce, lina, matrace, peřiny, sportovní vybavení a jiné rozměrnější odpady

Do van je zakázáno odkládat:
- nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla, kyseliny, AKU baterie, olejové filtry, a jiné)
- běžný domovní komunální odpad, který patří do popelnic
- zelený biologicky rozložitelný odpad ze zahrad (tráva, listí, větve)
- pneumatiky
- stavební odpad (cihly, suť, beton, trámy, jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky - eternit, lepenka, asfaltové směsi)

Sběrný dvůr v areálu TS města Příbor - Štramberská ulice
Ve sběrném dvoře v areálu TS města Příbora na ulici Štramberská mohou občané po prokázání totožnosti (občané s trvalým pobytem v Příboře, Hájově a Prchalově) bezplatně uložit tyto druhy odpadů:
- nebezpečné odpady,
- elektrozařízení, které podléhá zpětnému odběru (zářivky, úsporné světelné zdroje, chladící zařízení, monitory, televizory, kompletní i samostatné PC, malé a velké spotřebiče),

Bezplatný zpětný odběr se vztahuje však pouze na kompletní elektrozařízení, nerozebrané TV, ledničky a mrazničky včetně kompresoru. Pokud občan doveze na sběrný dvůr nekopletní výše uvedené elektrozařízení (lednička bez kompresoru, rozebraná TV), uhradí za toto elektrozařízení jako za nebezpečný odpad dle ceníku pro rok 2008

- objemný odpad (200307)
- vytříděné složky komunálního odpadu - sklo(200102), papír (200101), plasty (200139), kovy (200140)
Ostatní odpady, které občan uhradí:

- 170904 - jiný stavební a demoliční odpad
- 170107 - směsi nebo oddělené frakce (suť)
- 170903 - jiný stavební a demoliční odpad obsahující nebezpečné látky
- ( eternit, lepenka, asfat. směsi)
- 170102 - cihly
- 170101 - betony do velikosti cihly a nad velikost cihly
- 170103 - tašky a keramické výrobky
- 170604 - izolační mateiály vše dle platného ceníku pro rok 2008

Od 1. ledna 2008 dochází ke změně v uložení ostatního odpadu - pneumatiky, za uložení občan zaplatí, přijímají se pneumatiky s diskem i bez disku, a to dle platného ceníku pro rok 2008. Občané mají možnost pneumatiky uložit při výměně v pneuservisech.
Uložení zeleného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad - listí, tráva a větve mohou občané uložit bezplatně na kompostárně Točna-Příbor - kontakt: SITA SUEZ a.s. Tel: 602 590 186.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 27.03.2008 v 10:21 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz