Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Šenov u Nového Jičína
 1. Oficiální název:
 2. Obec Šenov u Nového Jičína
 3. Důvod a způsob založení:
 4. Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Organizační struktura:
 6. Zastupitelstvo obce

  Rada obce

  Výbory obce

  Komise obce

 7. Kontaktní spojení:
 8. Korespondenci a dotazy směřujte na:

  Dukelská 245
  742 42 Šenov u Nového Jičína
  Česko (CZ)
  tel: (+420) 556 707 952
  (+420) 556 702 251
  fax: (+420) 556 710 064
 9. Bankovní spojení:
 10. číslo účtu: 1766587399/0800
 11. Identifikační údaj IČO:
 12. IČO: 60798432
 13. Identifikační údaj DIČ:
 14. Organizace není plátce DPH.
 15. Rozpočet v tomto roce:
 16. Žádosti o informace:
 17. Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 18. Příjem žádostí a další podání:
 19. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena,
  - jaká konkrétní informace je požadována,
  - kdo žádost podává.

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.
 20. Opravné prostředky:
 21. Způsob odvolání a jeho obsah:
  - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu,
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  O odvolání rozhoduje:
  - obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  - okresní úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
 22. Formuláře:
 23. Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení v rubrice úřední deska.
 24. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:

 25. Nejdůležitější předpisy:
 26. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 27. Doplníme později
 28. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 29. Seznam organizací zřizovaných obcí:
 30. Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, Školní 454

  Základní škola Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín, Školní 20

  Obecní knihovna v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 212

  Technické služby, příspěvková organizace Obce Šenov u Nového Jičína, Dukelská 130