STŘEDEČNÍ GLOSY

Miroslava Macka
Protože jsme si (alespoň se to tvrdí) v tomto státě před zákonem všichni rovni, ne aby vás napadlo v případě, že si vás policie předvolá k podání svědecké výpovědi nebo k jinému "vysvětlení", někam chodit. Řekněte jim, že v tu dobu pracujete a ať přijdou oni za vámi. Budou muset: ministr vnitra Gross podával včera svoji výpověď k případu možné korupce při zadání stavby dálnice D47 také ve své pracovně na ministerstvu. A přece mně netvrďte, že by mohl mít oproti nám, obyčejným smrtelníkům, nějaké výhody.
Pan T.K.mi podal následné vysvětlení, proč má být kabelové televizní vysílání zatíženo pouze 5% DPH, zatímco internet 22% DPH:
Stačí se jen podívat na statistiku, kterou nedávno poskytly kabelové společnosti. Nejvíce odběratelů kabelového vysílání na počet obyvatel je v severních Čechách a na severní Moravě, tedy regionech s vysokou nezaměstnaností. Z měst jednoznačně vítězí Most.
Škromach a jeho parta tak chtějí i tímto krokem přispět ke zvýšení kvalifikace tamních nezaměstnaných, a to především v oblasti venezuelských telenovel a amerických rodinných seriálů. Inu, voličům bolševiků stačí málo ke štěstí.
Zřejmě má pravdu, viz další vysvětlení od pana S.N.:
Vzledem k pozitivní korelaci nezaměstnanosti a volebních preferencí ČSSD nejde opět o nic jiného než o kupovaní si volebních hlasů, tentokrát senátem (!), který novelu zákona o DPH v tomto bodě pozměnil, aby tak potvrdil svou naprostou nezbytnost v našem politickém systému.
Včerejší text z Lidovek (to bude zase křiku potrefených hus):

Agatomanie neboli manie činiti dobro


Blíží se vánoce, což je zřejmě hlavní důvod periodického jevu, že spousta veřejně činných lidí v sobě náhle potlačí celoroční žití dle rady Henryho Forda "Vzpomeň si na chudé - nic to nestojí" a vrhne se zuřivě na dobročinnost, takže s různými dobročinnými sbírkami, akcemi, sportovními kláními a koncerty jako by se roztrhl pytel.
Nepodezřívám iniciátory a hlavní protagonisty těchto dobročinných akcí, že musí nezbytně trpět, řečeno s jedovatým italským spisovatelem Pitigrillim, agatomanií, tedy manií činiti dobro. Podle Pitigrilliho totiž agatoman, neboli náruživý vykonavatel dobra, přivádí svého bližního až k zoufalství tím, že mu chce prokazovat jen samé dobro, posilňovat ho podporou a dobrou radou, dusit ho zdvořilostí, otravovat velkodušností, vraždit altruismem a rozleptávat ho obětavostí v prach. Agatomanie pak, opět podle Pitigrilliho, ponouká jí postiženého, aby opovrhoval, nenáviděl, ničil, poškozoval dobrou pověst toho, kdo nejedná podle předepsané ctnosti.
Nic takového. Ba dokonce ani nepodezřívám tyto dobrodějce, že tak konají jen a jedině proto, že konáním dobra vytvářejí ve svých mozcích endorfiny a ukájejí tak svoje libido stejně, jako je ukájejí náruživí filatelisté sbíráním známek, náruživí jedlíci jídlem a většina sexem.
Ne. Podezřívám je, že jde převážně (neboť jistá míra agatomanie je u nich přítomna vždy) o obchodní kalkul, o "má dáti - dal", o investování energie a financí do projektů, které mají vedle dobročinnosti nebo pod jejím pláštíkem jiný cíl: zviditelnit protagonistu, učinit jej známějším, populárnějším, oblíbenějším a tím zvýšit jeho prestiž a jeho cenu. A to vynechávám úvahu o tom, kolik lidí se na takových akcích docela dobře přiživuje, tedy kolik z celkové vybrané sumy nakonec doputuje k vybraným potřebným (o výběru potřebných s ohledem na celkové působení na veřejnost, opět nemluvě).
Prostě, reklama jako každá jiná, pracující ovšem s velmi oblíbenými, neboť účinnými prostředky: s vánocemi, s opuštěnými a jinak strádajícími dětmi, s lidmi starými, postiženými, obecně řečeno s emocemi, což bezpečně a jistě zabírá v každé reklamě a zvláště kolem vánoc. Ba někde je taková reklama právě pro toto zneužívání emocí zakázána.
Nemám nic proti lidem, kteří se rozhodnou část svých příjmů věnovat někomu nebo něčemu potřebnému. Nemám však nic ani proti lidem, kteří nedávají na dobročinné účely nic, jen usilovně a naplno pracují, vydělávají peníze, platí z nich nemalé daně a financují tak (mnohdy mnohem většími sumami než spektakulární aktivisté na tomto poli) také sirotčince, domovy důchodců nebo léčbu dětské leukemie. Ba nemám nic ani proti těm, kteří pořádají ty dlouho avizované a reklamou propagované dobročinné akce, soutěže či koncerty, pokud ovšem fairplay přiznají, že jde vedle dobročinnosti také a hodně o jejich zviditelnění či o ukojení jejich libida.
Mám však moc proti lidem, kteří se kvůli této své na odiv stavěné dobročinnosti cítí být lepšími a prospěšnějšími, než my ostatní, dobro takto s pompou a fanfárami nekonající.
Neboť, řečeno s americkým novinářem a myslitelem Robertem Kaplanem "Není nic nebezpečnějšího, než lidé přesvědčení o své morální nadřazenosti".
A Rochefoucauld k témuž:
Kdyby bylo vidět pohnutky, lidé by se často styděli i za své nejušlechtilejší činy.
Jo, a ještě něco. Dostal jsem včera zajímavý mail, a navíc z dálky. Zněl:
Vážení,
oznamuji Vám, že vzhledem k meziročnímu nárůstu cen uhlí a brambor budu od 5. 12. tohoto roku těm, kteří zlobili, dávat rovnou do držky.
Mikuláš