Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Jakubčovice nad Odrou
 1. Oficiální název:
 2. Obec Jakubčovice nad Odrou
 3. Důvod a způsob založení:
 4. Zákon o obcích 128/2000
  "Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."
 5. Organizační struktura:
 6. Zastupitelstvo obce

  Rada obce

  Výbory obce

  Komise obce

 7. Kontaktní spojení:
 8. Korespondenci a dotazy směřujte na:

  Josef Richter
  Jakubčovice nad Odrou 13
  742 36 Jakubčovice nad Odrou
  Česko (CZ)
  tel: (+420) 556 748 489
  (+420) 556 748 045
  fax: (+420) 556 748 045
 9. Bankovní spojení:
 10. ČS, a.s., pobočka Odry
  č.u. 1765066399/0800
 11. Identifikační údaj IČO:
 12. 60798483
 13. Identifikační údaj DIČ:
 14. Organizace neni plátce DPH.
 15. Rozpočet v tomto roce:
 16. Připravujeme
 17. Žádosti o informace:
 18. Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
 19. Příjem žádostí a další podání:
 20. Veškeré žádosti adresované OÚ převzaté prostřednictvím podatelny, faxem nebo elektronickou poštou musí být zaevidovány v samostatném podacím deníku. Ze záznamu v podacím deníku musí být zřejmý postup vyřizování žádostí o informace (pořadové číslo, datum podání žádosti, označení žadatele, obsah žádosti, způsob vyřízení, náklady, úhrada, kdo žádost vyřizoval, kdy a jakým způsobem žadatel informaci převzal).
  Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2 zákona - přímé poskytnutí, ne odkaz, se považuje za nové podání.
 21. Opravné prostředky:
 22. Proti rozhodnutí o odmítnutí informace (i v případě nečinnosti) může žadatel podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (v případě nečinnosti).
  Odvolání se podává k OÚ, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhoduje nebo měl rozhodnutí vydat. O odvolání proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti ve věci přenesené působnosti rozhoduje věcně příslušný referát městského úřadu Odry. O odvolání proti rozhodnutí Obce Vražné ve věcech samostatné působnosti rozhoduje obecní rada (starosta) nebo jiný orgán, který stanoví obecní zastupitelstvo (např. komise).
  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodne, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.
  Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lze podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy.
  Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem za podmínek stanovených v občanském soudním řádu.
 23. Formuláře:
 24. Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, ostatní formuláře jsou k dispozici ke stažení v rubrice úřední deska.
 25. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací:

 26. Nejdůležitější předpisy:
 27. Najdete zde

 28. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 29. Připravujeme
 30. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 31. Připravujeme
 32. Seznam organizací zřizovaných městem:
 33. Základní škola, příspěvková organizace