Valašská dědina - Návštěvní řád areálu

Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Valašská dědina
 1. Tento Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP)se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu Valašské dědiny zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.
 2. Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektech VMP, uvolnění určitého prostoru v objektech VMP, zachování klidu a pořádku v objektech VMP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.
§1 Návštěvní doba
 1. Valašská dědina je přístupná veřejnosti denně a to:
 2. 1. května - 4. května 9:00 - 17:00 hod (pouze exteriéry)
  8. května - 11. května 9:00 - 17:00 hod (pouze exteriéry)
  17. května - 31. srpna 9:00 - 18:00 hod
  1. září - 30. září 10:00 - 17:00 hod
  8. prosince - 13. prosince 8:00 - 15:30 hod
  1. května - 16. května otevřeno - pouze exteriéry
 3. Pokladna se uzavírá 60 minut před uzavírací dobou. Poslední prohlídka začíná 60 minut před uzavírací dobou. Do stanovené uzavírací doby musí návštěvník opustit areál.
 4. Vedení muzea si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů, o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem. V mimořádných případech může být, po předchozí dohodě s ředitelstvím VMP, povolena prohlídka i mimo návštěvní dobu - tel. 571 757 101 .
 5. Prohlídky mimo návštěvní dobu areálu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám vstupného.
§2 Vstupné pro rok 2003
Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea a programy VMP. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup.
. Základní Snížené Rodinné
Do areálu Valašské dědiny 60,- 30,- 120,-
Do všech tří areálů 120,- 60,- 240,-
Základní vstupné: návštěvníci VMP

Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den

Snížené vstupné: děti 6-15 let, studenti, vojáci ZS, držitelé průkazu ZTP, důchodci nad 70 let

Rodinné vstupné: rodiče a dvě děti do 15 let

Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu, držitelé karty AMG

Zvláštní slevy: 50% - držitelé karet GO25, ISIC, ITIC, ČTYŘLÍSTEK Poštovní spořitelny, FoS, Valašského pasu a učitelé (dva na 15 dětí)
 1. Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí odpovídající vstupné. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.
 2. Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí plné vstupné. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.
 3. Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.
 4. Zakoupené vstupenky se nevracejí.
 5. Na programy Valašského roku označené hvězdičkou je vstupné stanoveno individuálně
Permanentky:
Celoroční vstupenky (permanentky) Cena
Základní 490,-
Snížené 390,-
Permanentky mají na vnitřní straně 60 políček, která budou při návštěvě programů Valašského roku označována. Jedno políčko platí pro jednu osobu na jeden program a jeden vstup. Jednotlivé programy jsou označeny datem.
Mimo programy Valašského roku platí permanentky v návštěvní době muzea bez omezení, a políčka tedy nebudou označována.
Prohlídka s průvodcem
Valašská dědina nabízí volnou prohlídku areálu s oživenými expozicemi.
Prohlídka s průvodcem po areálu Valašské dědiny je možná pouze na základě předchozí objednávky. Požadavky na prohlídku s průvodcem, včetně kontaktního telefonu, zasílejte písemně nebo telefonicky, nejméně tři týdny před plánovanou návštěvou.

Poplatek ke vstupnému za průvodcovské služby je následující:
100,- Kč za jednu školní výpravu s výkladem v českém jazyce
200,- Kč za jednu výpravu s výkladem v českém jazyce
400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce.

Výše uvedený poplatek musí být uhrazen předem, prostřednictvím faktury, nebo v hotovosti na pokladně muzea. Poplatky za průvodcovské služby nevracíme. Maximální doba opoždění výpravy je 30 minut. Po tomto intervalu průvodce na výpravu nečeká. Maximální počet osob ve skupině je 45.

Kontakt pro objednávky:

Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česko (CZ)
tel: (+420) 571 757 111
(+420) 571 654 494
fax: (+420) 571 654 494
§3 Omezení přístupu pro některé osoby
 1. Není povolen vstup do uzavřených částí objektů VMP, zejména pracoven a na staveniště bez doprovodu pracovníka VMP.
 2. Do muzea nemají přístup nebo mohou být vyloučeny z prohlídky osoby podnapilé, opilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.
 3. VMP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka VMP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.
 4. Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
 5. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.
 6. Vstup s jízdním kolem do areálu Valašské dědiny je zakázán.
 7. Zvířata smí do areálu Dřevěného městečka za těchto podmínek:
  a) v doprovodu dospělé osoby,
  b) s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku,
  c) nesmí se jednat o nemocné, špinavé nebo zlé zvíře,
  d) osoba odpovědná za zvíře je povinna uklidit případné znečistění způsobené zvířetem
 8. VMP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod
  nebo nedodržují pokyny zaměstnanců VMP.
§4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní
 1. Expozice VMP je možné prohlížet ve skupinách nebo jednotlivě
 2. Není přípustné překládat v průběhu prohlídky či jinak narušovat výklad průvodce.
 3. Větší zavazadla, kočárky, kola a zvířata není dovoleno brát s sebou do objektů.
 4. 4. VMP neručí za odložená zavazadla a dopravní prostředky.
 5. V interiérech objektů je zakázáno:
  a) jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače a zvukotechnická zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon během prohlídky,
  b) pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře,
  c) poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, pohybovat se mimo trasu prohlídky po travnatých plochách,
  d) fotografovat nebo filmovat v interiérech objektů VMP.
 6. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů v exteriérech VMP je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.). Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu VMP, který VMP uděluje písemnou smlouvou. Takového souhlasu je třeba též pro jiné užití fotografií či jiných uvedených záznamů původně pořízených návštěvníkem pro vlastní osobní potřebu. Rovněž video a audio nahrávky pořadů jsou možné pouze s písemným souhlasem ředitele VMP.
 7. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny pracovníků VMP, zejména demonstrátorů, průvodců a dozorců sbírek.
 8. V celém areálu Valašské dědiny je přísný zákaz kouření včetně amfiteátru a volných prostranství. Povoleno je pouze na vyhrazených místech - Štůralova hospoda, Hodslavská stodola.
 9. Krmení zvířat v areálu je přísně zakázáno!
 10. Porušení některé z povinností stanovených v tomto § má za následek vyloučení návštěvníka z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.
 11. Přístup ke zvířatům v areálu je na vlastní nebezpečí návštěvníka.
 12. Vstup do pastevních ohrad a výběhů je přísně zakázán!
 13. V případě jakéhokoliv poranění, úrazu, jež nastane během prohlídky jsou povinni návštěvníci toto ohlásit zaměstnanci VMP.
§5 Všeobecná a závěrečná ustanovení
 1. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat ředitelství muzea:
 2. Kontaktní adresa:

  Palackého 147
  756 61 Rožnov pod Radhoštěm
  Česko (CZ)
  tel: (+420) 571 757 111
  (+420) 571 654 494
  fax: (+420) 571 654 494
 3. Objednávky prohlídek muzea:
  Tel.: 571 757 111, 571 757 160,
  fax: 571 654 494,
  internet: http://www.vmp.cz,
  e-mail: prohlidka@vmp.cz
 4. Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji uhradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.
 5. Ředitel VMP může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.
 6. Tento návštěvní řád platí od 1. ledna 2003 a ruší se tímto návštěvní řád platný od 27.dubna 2002.
V Rožnově pod Radhoštěm 2. ledna 2003

Vítězslav Koukal
ředitel VMP