Dřevěné městečko - Návštěvní řád areálu

Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
  1. Tento Návštěvní řád Valašského muzea v přírodě (dále jen VMP)se vztahuje na veškeré fyzické a právnické osoby, které se v areálu Dřevěného městečka zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost. Souhlas s odlišným režimem chování uděluje vedení VMP.
  2. Oprávnění pracovníci VMP opatřeni kontrolním průkazem mohou dávat návštěvníkům pokyny nutné v zájmu bezpečnosti a ochrany sbírek, jakož i návštěvníků. Jde zejména o pokyny týkající se organizace prohlídek, vcházení a vycházení z objektů, určení místa pro návštěvníky v objektech VMP, uvolnění určitého prostoru v objektech VMP, zachování klidu a pořádku v objektech VMP. Oprávnění pracovníci mohou dále provádět úkony, jimiž se zajišťuje a kontroluje plnění návštěvního řádu.
§1 Návštěvní doba
  1. Dřevěné městečko je přístupné veřejnosti takto:
  2. 1. ledna 2002 12.00 - 16.00
    2. ledna - 31. března 09.00 - 16.00
    1. dubna - 16. května 09.00 - 17.00
    17. května - 31. srpna 08.00 - 18.00
    1. září - 30. září 09.00 - 17.00
    1. října - 2. listopadu 09.00 - 16.00
    3. listopadu - 5. prosince zavřeno
    6. prosince - 23. prosince 09.00 - 16.00
    24. a 25. prosince zavřeno
    26. prosince - 31. prosince 09.00 - 16.00
    Zimní provoz: leden - duben, říjen je pondělí uzavírací den (pondělí 21. dubna a 27. října otevřeno).
  3. Poslední prohlídka s průvodcem začíná 45 minut před uzavírací dobou, pokladna se uzavírá 20 minut před uzavírací dobou. Do stanovené uzavírací doby musí návštěvník opustit areál.
  4. Vedení VMP si vyhrazuje právo změnit návštěvní dobu, zejména z provozních důvodů, o čemž bude veřejnost včas vyrozuměna vývěskou nebo jiným vhodným způsobem. V mimořádných případech může být, po předchozí dohodě s ředitelstvím VMP, povolena prohlídka i mimo návštěvní dobu - tel. 571 757 101.
  5. Prohlídky mimo návštěvní dobu areálu jsou tarifikovány 100% příplatkem k základním sazbám vstupného.
§2 Vstupné pro rok 2003
Uvedené hodnoty vstupného platí pro návštěvu areálu muzea a programy VMP. Vstupenka platí na jeden den, pro jeden vstup.
Vstupné do areálu Základní Snížené Rodinné
Do areálu Dřevěného městečka 50,- 25,- 100,-
Do všech tří areálů 120,- 60,- 240,-
Základní vstupné: návštěvníci VMP

Okružní vstupenka: platí do všech areálů na jeden den

Snížené vstupné: děti 6-15 let, studenti, vojáci ZS, držitelé průkazu ZTP, důchodci nad 70 let

Rodinné vstupné: rodiče a dvě děti do 15 let

Vstup zdarma: děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P včetně doprovodu, držitelé karty AMG

Zvláštní slevy: 50% - držitelé karet EUROBEDS, ČTYŘLÍSTEK Poštovní spořitelny, GO25, ISIC, ITIC, FoS a učitelé (dva na 15 dětí)
  1. Platnou vstupenku je povinen mít každý návštěvník či vedoucí výpravy u sebe po celou dobu prohlídky i v okamžiku odchodu z VMP a na požádání ji předložit pracovníku VMP. Návštěvník, který se nemůže prokázat platnou vstupenkou, zaplatí odpovídající vstupné. Za ztracenou vstupenku se náhrada neposkytuje a návštěvník je povinen zaplatit nové vstupné.
  2. Vstupenku nelze postoupit jiné osobě, pokud byla prohlídka již započata.
  3. Zakoupené vstupenky se nevracejí.
  4. Na programy Valašského roku označené hvězdičkou je vstupné stanoveno individuálně
Permanentky
Celoroční vstupenky (permanentky) Cena (Kč)
Základní 490,-
Snížené 390,-
Permanentky mají na vnitřní straně 60 políček, která budou při návštěvě programů Valašského roku označována. Jedno políčko platí pro jednu osobu na jeden program a jeden vstup. Jednotlivé programy jsou označeny datem.
Mimo programy Valašského roku platí permanentky v návštěvní době muzea bez omezení, a políčka tedy nebudou označována.
Prohlídka s průvodcem
Dřevěné městečko nabízí volnou prohlídku areálu s živým českým výkladem v jednotlivých objektech. Prohlídka s průvodcem po areálu Dřevěného městečka je možná pouze na základě předchozí objednávky. Požadavky na prohlídku s průvodcem, včetně kontaktního telefonu, zasílejte písemně nebo telefonicky, nejméně tři týdny před plánovanou návštěvou.
Poplatek za poskytnutou službu je následující:
100,- Kč za jednu školní výpravu s výkladem v českém jazyce
200,- Kč za jednu výpravu s výkladem v českém jazyce
400,- Kč za jednu výpravu s výkladem v cizím jazyce

Výše uvedený poplatek musí být uhrazen předem, prostřednictvím faktury, nebo v hotovosti na pokladně muzea. poplatky za průvodcovské služby nevracíme. Maximální doba opoždění výpravy je 30 minut. Po tomto intervalu průvodce na výpravu nečeká. Maximální počet osob ve skupině je 45.
Kontakt pro objednávky:
Valašské muzeum v přírodě
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel: 571 757 111
fax: 571 654 494
e-mail: prohlidka@vmp.cz
§3 Omezení nebo vyloučení vstupu
  1. Není povolen vstup do uzavřených částí objektů VMP, zejména pracoven a na staveniště bez doprovodu pracovníka VMP.
  2. Do muzea nemají přístup osoby podnapilé, opilé, pod vlivem drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu a osoby, které vzbuzují obavy, že by mohly rušit průběh prohlídky, či být jinak ostatním návštěvníkům na obtíž.
  3. VMP je oprávněno vyloučit z prohlídky osoby bez platné vstupenky, které nesplní povinnost zaplatit vstupné, popřípadě jiné částky stanovené tímto řádem nebo osoby, které ohrožují bezpečnost prohlídky, svou vlastní nebo ostatních návštěvníků, jakož i osoby, které přes upozornění oprávněného pracovníka VMP nezachovávají ustanovení tohoto řádu.
  4. Děti do 10 let mají přístup do muzea pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
  5. Zjistí-li se okolnosti, které by jinak vylučovaly vpuštění osoby do objektu až dodatečně, bude takováto osoba z další prohlídky vyloučena. Vyloučená osoba z prohlídky nemá nárok na vrácení vstupného.
  6. Vstup s jízdním kolem do areálu Dřevěného městečka je zakázán.
  7. Zvířata smí do areálu Dřevěného městečka za těchto podmínek:
    a) v doprovodu dospělé osoby
    b) s bezpečným náhubkem, držena na krátkém vodítku
    c) nesmí se jednat o nemocná, špinavá nebo zlá zvířata
    d) osoba odpovědná za zvíře je povinna uklidit případné znečistění
    e) na Valašský Slavín je vstup zvířat zakázán
  8. VMP neodpovídá za bezpečnost návštěvníků, obzvláště těch, kteří potřebují doprovod, kteří se vzdálí od skupiny nebo nedodržují pokyny zaměstnanců VMP.
§4 Průběh prohlídky a povinnosti návštěvníků během ní
  1. Expozice VMP je možné prohlížet ve skupinách nebo jednotlivě.
  2. Není přípustné překládat v průběhu prohlídky či jinak narušovat výklad průvodce.
  3. Větší zavazadla, kočárky, koloběžky a zvířata není dovoleno brát s sebou do objektů.
  4. VMP neručí za odložená zavazadla a dopravní prostředky.
  5. V interiérech objektů je zakázáno:
    a) jíst, pít, kouřit, hrát na hudební nástroje, používat rozhlasové přijímače a zvukotechnická
    zařízení jakéhokoliv druhu, zpívat, hlasitě hovořit nebo používat mobilní telefon během
    prohlídky,
    b) pohybovat se mimo trasu prohlídky, dotýkat se exponátů a mobiliáře,
    c) je zakázáno úmyslně vyvolávat poplach v expozicích, kde je trvale zapnuto zabezpečovací
    signalizační zařízení,
    d) poškozovat jakýmkoliv způsobem zařízení a majetek muzea, pohybovat se mimo trasu
    prohlídky po travnatých plochách,
    e) fotografovat nebo filmovat v interiérech objektů VMP.
  6. Fotografování, filmování či jiné pořizování obrazových nebo audiovizuálních záznamů v exteriérech VMP je povoleno pouze pro vlastní osobní potřebu návštěvníka (např. pro rodinná alba apod.). Pořizování fotografií či jiných uvedených záznamů a jejich užití pro jiné účely (např. pro prezentaci, reklamu, propagaci, videovizitky, přání, publikace aj.) je možné pouze na základě předchozího souhlasu VMP, který VMP uděluje písemnou smlouvou. Takového souhlasu je třeba též pro jiné užití fotografií či jiných uvedených záznamů původně pořízených návštěvníkem pro vlastní osobní potřebu. Rovněž video a audio nahrávky pořadů jsou možné pouze s písemným souhlasem ředitele VMP.
  7. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout další pokyny pracovníků VMP, zejména průvodců
    a dozorců sbírek.
  8. V celém areálu Dřevěného městečka je přísný zákaz kouření, kromě míst k tomu vyhrazených (restaurace NPG, Vaškova hospoda, občerstvení u rybníčku).
  9. Porušení některé z povinností stanovených v tomto § má za následek vyloučení návštěvníka
    z další prohlídky bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného.
  10. V případě jakéhokoliv poranění, které nastane v průběhu prohlídky, jsou návštěvníci povinni toto ohlásit zaměstnanci VMP.
§5 Valašský Slavín
  1. Návštěvníci jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory Valašského Slavína a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
  2. V areálu Valašského Slavína platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
  3. Do areálu Valašského Slavína nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či drog, osoby nevhodně se chovající, nevhodně oblečené (např. plavky apod.) nebo v silně znečištěném oděvu.
  4. Děti do 10 let mají na Valašský Slavín přístup pouze v doprovodu osoby starší 15 let.
  5. Na Valašský Slavín je zakázán přístup psům, kočkám a jiným zvířatům, byť v doprovodu osoby, či nesených v náruči.
  6. Věnce, kytice a uzavřený oheň (svíčky s krytem) lze umísťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Správce Valašského Slavína je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
  7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů v areálu Valašského Slavína není dovoleno.
  8. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem Valašského Slavína, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
  9. Porušení tohoto řádu ze strany nájemců místa popř. návštěvníků Valašského Slavína bude postihováno pokutou ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
§6 Všeobecná a závěrečná ustanovení
  1. Žádosti, návrhy a stížnosti je třeba adresovat ředitelství muzea:
  2. Adresa:

    Palackého 147
    756 61 Rožnov pod Radhoštěm
    Česko (CZ)
    tel: (+420) 571 757 111
    (+420) 571 654 494
    fax: (+420) 571 654 494
  3. Objednávky prohlídek muzea:
    Tel.: 571 757 111, 571 757 160,
    fax: 571 654 494,
  4. Způsobí-li návštěvník muzeu škodu, je povinen ji nahradit. Odmítne-li tak učinit, je povinen prokázat svoji totožnost, aby mohla být škoda vymáhána dodatečně. Odmítne-li návštěvník prokázat svoji totožnost a nelze-li tuto zjistit jinak, jsou pracovníci muzea oprávněni návštěvníka zadržet a přivolat policii.
  5. Ředitel VMP může v odůvodněných případech povolit výjimku z tohoto návštěvního řádu.
  6. Tento návštěvní řád platí od 1. ledna 2003 a ruší se tímto návštěvní řád vydaný a platný od 1. ledna 2002.
V Rožnově pod Radhoštěm 20. prosince 2002

Vítězslav Koukal
ředitel VMP