Šilheřovický zpravodaj
Leden 2003

Obec Šilheřovice
Orgány obce ve volebním období 2002 - 2006
Zastupitelstvo obce:
Čecháček Jan, Ing.Čecháček Martin, Mgr.Janoschová Ludmila, Janoš Erich, Kolaska Pavel, Krömrová Eva, Křestan Josef, Ing.Lipinský Stanislav, Machala Karel, Matuška Karel, Mgr.Niedermeierová Marcela, Smolka Rudolf, Šeligová Jarmila, Ing.Thomas Jiří, Mgr.Žvaková Silvie
Rada obce:
Mgr. Ludmila Janoschová - starostka obce, Karel Machala - místostarosta obce, Mgr. Silvie Žvaková, Ing. Jiří Thomas, Ing. Stanislav Lipinský.
Oblasti, které řídí starostka obce:
1. Program rozvoje obce
2. Finance a majetkoprávní záležitosti obce
3. Školství
4. Kultura
5. Životní prostředí
6. Veřejný pořádek
7. Územní plánování
8. Záležitosti obrany
9. Sociální a zdravotní oblast
10. Personální otázky
11. Doprava
Oblasti, které řídí místostarosta obce:
1. Správa a údržba bytových domů, řešení bytové problematiky
2. Správa a údržba nebytových domů, budovy škol
3. Požární ochrana, zásahová jednotka PO a protipovodňová ochrana
4. Vodní hospodářství /vodovod, kanalizace povrchových vod, splašková kanalizace a ČOV, vodní toky/.
5. Zastupuje starostku v době její nepřítomnosti v plném rozsahu
.
Orgány Zastupitelstva obce:
Finanční výbor:
Rudolf Smolka - předseda, Ing. Martin Čecháček, Pavel Kolaska, Ing. Stanislav Lipinský, Jarmila Šeligová.

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor:
Erich Janoš - předseda, Mgr. Marcela Niedermeierová, Mgr. Silvie Žvaková.

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje dodržování právních předpisů finančního výboru a obecním úřadem na úseku samostatné činnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
..
Orgány Rady obce:
Komise sociální a zdravotní:
Karel Matuška - předseda, Ewald Jenský, Marie Korpasová, Marie Chytilová, Ing. Jarmila Thomasová

1. Pomoc občanům při zajišťování a vyřizování sociální agendy.
2. Jednorázové sociální dávky.
3. Problematika zdravotnických služeb v obci.
4. Péče o staré lidi a sociálně slabé.
Komise životního prostředí:
Křesťan Josef - předseda, Svoboda Gustav, Ing. Thomas Jiří, Gromnicová Sylva.

Kontrola dodržování zákonů o ochraně životního prostředí a podávání iniciativních návrhů na řešení problémů životního prostředí v obci

1. Péče o čistotu ovzduší, vody a půdy
2. Dodržování nočního klidu
3. Péče o vzhled obce
Komise stavební a bytová :
Kolaska Verner - předseda, Křesťan Josef, Smolka Rudolf, Gromnicová Sylva.

Komise stavební a bytová je též výkonným orgánem, protože ji byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4. Předsedou komise může být jen osoba se zvláštní odbornou způsobilosti.

1. Kontrola dodržování stavebního zákonu.
2. Účast při stavebním řízení vedeným odborem výstavby OÚ v Ludgeřovicích.
3. Sledování dodržování územního plánu obce a předkládání podnětů pro územní plán obce
4. Hospodaření s byty, jejich pronájmy a údržba.
Komise kulturní:
Janoschová Ludmila, Mgr. - předsedkyně, Gromnicová Sylva, Kučatá Růžena, Labušová Barbara, Jordánková Jana.

1. Organizace kulturních akcí pořádaných zastupitelstvem a Obec. úřadem.
2. Spolupráce v oblasti kultury a cestovního ruchu se Sdruž. obcí Hlučínska.
3. Kultura a sport - spolupráce s příhraničními obcemi a Gminou Krzyzanowice.
4. Spolková činnost (kulturní i sportovní) v obci, kultura a vzdělávání mládeže (kroužky a mimoškolní činnost).
5. Péče o místní knihovnu a její knižní fond.
6. Kultura bydlení, kulturní památky.
7. Zpracování informací o obci ( kniha, prospekty, internet. stránky, obecní zpravodaje, kronika).
8. Zařízení pro provoz kultury ( "kinosál", sál obecního úřadu)
...
Zvláštní orgány obce:
Komise přestupková a veřejného pořádku:
JUDr.Mader František - předseda,
Janoš Erich, Hasoň Stanislav,
Ing. Jarmila Thomasová - zapisovatelka

Komise se řídí zákonem o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Řeší problematiku veřejného pořádku v obci.
Komise povodňová:
Machala Karel - předseda, Janoschová Ludmila, Mgr., Kolaska Verner, Socha František, Bašista Michal, Sylva Gromnicová.

Pro činnost této komise je zpracován Povodňový plán obce. Dále se řídí zákonem č. 138/1973 o vodách, č. 130/1974 o státní správě ve vodním hospodářství a nařízením vlády č. 25/1975 Sb. o ochraně před povodněmi
Rada školy:
Bohumila Turoňová - předsedkyně, Martin Thomas, Mgr. Ivo Strachota, Mgr. Silvie Žvaková, Ing. Jiří Thomas, Pavel Kolaska.

Rada školy je samosprávným orgánem, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých dětí, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám účastnit se správy školy na základě zákona č. 567/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství se změnami a doplňky provedenými zákonem č. 190/93 Sb., č. 256/94 Sb, č. 9/1995Sb.
....
Pověřené úřady
Matrika a Stavební úřad:
Obecní úřad Ludgeřovice, tel. 595052278
Úřední hodiny : Pondělí a středa 8 - 17.00 hod.
Matrika v Ludgeřovicích:
* provádí výkon matriční agendy, ověřování podpisů a listin a další práce s tím spojené,
* přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky,
* provádí změny jména příjmení
* vykonává svatební obřady a jiné občanské obřady,
* vede a aktualizuje sbírky listin, ověřuje rodné, oddací a úmrtní listy,
* vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize pro použití v cizině
.....
Pověřený úřad III. Kategorie Městský úřad Hlučín
V souvislosti se zánikem okresních úřadů a přechodem jejich kompetencí na městské úřady pověřených obcí III. kategorie můžete některé záležitosti vyřizovat na Městském úřadě v Hlučíně.
......
Odbor právní a správních agend
Evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
Přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů - přízemí budovy (na Mírovém náměstí č. 23)
Telef.: 595 020 215, 595 020 207
Matrika (1. poschodí budovy na Mírovém nám. 23)
- vede agendy spojené se skládáním státoobčanského slibu před tajemníkem Městského úřadu Hlučín,
- vydává potvrzení o státním občanství
- vydává souhlas k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih
Živnostenský úřad (2. poschodí budovy na Mírovém nám. č. 24)
- vykonává činnost v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,
- provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinnosti podle živnostenského zákona,
- vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.
.......
Odbor dopravy a silničního hospodářství
TENTO ODBOR ZŮSTÁVÁ I NADÁLE V OPAVĚ NA ULICI KRNOVSKÉ 71 !
- projednává přestupky na dálnicích a silnicích dle zákona o přestupcích,
- vede registr silničních vozidel,
- rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů zapisovaných v registru,
- přiděluje registrační značky silničním motorovým vozidlům a přidělování tabulky s registrační značkou,
- vydává osvědčení o registraci a technickém průkazu silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,
- rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu,
- schvaluje technickou způsobilost vozidla,
- schvaluje technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla,
- řeší přestupy podle zákona č. 168/1999 Sb., vede evidenci přestupků
- vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče (řidičské průkazy)
Úřední hodiny odboru dopravy a silničního hospodářství:

Pondělí 8.00 - 17.00 Úterý 8.00 - 14.00
Středa 8.00 - 17.00 Čtvrtek 8.00 - 14.00
Pátek neúřední den
........
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (přízemí a 1. poschodí budovy na Mírovém nám. 24)
Úsek sociálních věcí
- rozhoduje o poskytnutí věcné nebo peněžité dávky, popř. služby sociální péče,
- poskytuje příspěvky na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, nevidomým a neslyšícím občanům,
- poskytuje příspěvek ke koupi, celkovou opravu a provoz motorového vozidla,
- poskytuje příspěvek na úpravu mot. vozidla na ruční ovládání občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí,
- poskytuje příspěvek na úpravu bytu občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí a nevidomým občanům,
- přiznává mimořádné výhody, vydává průkazy mimořádných výhod,
- řeší poskytování sociálních dávek v mimořádných situacích,
- zajišťuje výkon funkce opatrovníka osob zbavených způsobilosti k právním úkonům,
- plní úkoly vyplývající ze zákona o sociálně právní ochraně dětí,
- přiznává a vyplácí dávky sociální péče občanům v obvodu své působnosti,
- řeší poskytování sociálních dávek v mimořádných situacích,
Odbor životního prostředí a komunálních služeb (1. poschodí budovy na Mírovém nám. č. 23)
- vydává rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les,
- určuje náhradní výsadbu za kácení a kontroluje její plnění
- vykonává státní správu na úseku myslivosti
Bližší informace: Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
Tel.: 59 50 20 211, Fax : 59 50 43 238, e-mail: podatelna @hlucin.cz
Úřední dny: Pondělí 8.00 - 17.00 hod Středa 8.00 - 17.00 hod

Podrobný výčet všech činností jednotlivých odborů je na úřední desce a nástěnce Obecního úřadu v Šilheřovicích v 1. poschodí.
.........
Informace na úřední desce:
1. Na úřední desce Obecního úřadu je zveřejněno organizační zajištění státní správy po zrušení Okresního úřadu v Opavě. Nezasílejte již žádné žádosti na adresu Okresního úřadu, nebudou přijímány !
2. Na úřední desce je zveřejněno oznámení o Záměru výstavby produktovodu (naftovodu) po katastru obce. Občané a občanská sdružení mají možnost se vyjádřit k tomuto problému. Materiály k prostudování jsou k dispozici na Obecním úřadě. Jedná se o trasu "Černý les" - "Škovrankovec" - "Velká Juliánka" - "Paseky" - Nový Bohumín. Písemně jsme o této záležitosti již informovali vlastníky pozemků, kterými by měla stavba procházet anebo jsou v jejím ochranném pásmu. Rada obce i Komise životního prostředí dává k této stavbě negativní stanovisko.
..........
Upozornění
Upozorňujeme na povinnost majitelů přilehlých nemovitostí k veřejným chodníkům a cestám, udržovat tento chodník tak, aby nedošlo k úrazu.
Ekologie
Co mnohé z Vás popuzuje a to zcela právem, je bezohlednost některých našich sousedů při spalování domovního odpadu. Téměř denně slyšíme, jako škodlivé jsou zplodiny z umělých hmot, gum, plastových lahví, popílek a kouř z uhelných kalů a drážních pražců. Zajímejte se, kolik dětí ve vašem okolí má těžké záněty průdušek, ekzémy, jak se dýchá astmatikům a zda i Vy na tom nemáte svůj podíl. Nejvíce znatelná je tato situace k večeru, kdy okolí pohltí tma a občané si myslí, že jsou tímto způsobem "chráněni" před zraky okolí.
Doufáme, že bude brzy přijat zákon, který tuto problematiku bude řešit.
Kanalizace
Upozorňujeme občany, aby do splaškové kanalizace neházeli předměty, které do kanalizace nepatří. Před vánočními svátky byly objeveny celé vnitřnosti ze dvou prasat.
Musíme si uvědomit, že tyto předměty mohou způsobit ucpání kanalizace nebo zničení čerpadel. Následné vyčištění kanalizace nebo oprava čerpadel se zahrne do nákladů, které zaplatíme všichni ze své vlastní kapsy ve formě zvýšeného stočného.
Termíny vybírání poplatků:
1. Vodné a stočné - v úředních hodinách 3. a 4. týdne v prvním měsíci každé čtvrtletí (leden, duben, červenec, říjen).
2. Místní poplatek ze psů: v úředních hodinách 1. a 2. týdne v měsíci únoru.
3. Místní poplatek za komunální odpad - v úředních hodinách 3. a 4. týdne v měsíci březnu a září.
4. Pronájem hrobových míst na místním hřbitově je vybírán na dva roky (2003 a 2004). Termín : duben 2003 - zároveň při výběru vodného a stočného. Ke složení výběru poplatků za pronájem hrobových míst bychom rádi uvedli, že dle výměru Ministerstva financí č. 01/2003 je podle počtu obyvatel vyměřená částka 4,- Kč/m2. K tomu je nutno připočíst náklady za dva roky na provoz hřbitova (čerpání vody, vývoz kontejneru, údržba hřbitova). Navíc v letošním roce v jarních měsících budou náklady na realizaci odvodnění hřbitova.
Termíny plesů:
1. února - ples Unie rodičů 15. února - ples restaurace Krušovice
16. února - Maškarní ples Základní školy 22. února - ples TJ Sokol Šilheřovice
Poděkování
V sobotu 11. ledna se uskutečnil 11. Obecní ples.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě. Především děkujeme všem dárcům, kteří darovali pěkné a hodnotné ceny do tomboly.
Drogerie - p. R. Tvrdá Manželé Čecháčkovi
OZO Ostrava Manželé Křesťanovi
Golf Club TJ NH Ostrava
Manželé Thomasovi
Holičství - p. K. Vařechová
Manželé Matuškovi
Manželé Pavlínkovi
Manželé Žvakovi
Manželé Jenští
Manželé Krömrovi
TJ Sokol Šilheřovice
Manželé Janošovi
Minimarket - p. Martiček
Manželé Machalovi
MUDr. Alena Mikulová
Manželé Janoschovi
Hotel Golf- p. Šebíková

Ing. Martin Čecháček
Pekárna M + K p. Rudolf Smolka
Unie rodičů při Základní škole
Manželé Lipinští
Mateřská škola
Manželé Gromnicovi
Petr Paskuda
Manželé Hubertovi
Svaz dobrovolných hasičů.
Manželé Jordánkovi
Svaz včelářů
p. Tomáš Klimeček
Manželé Sochovi
Manželé Niedermeierovi
Obec Šilheřovice
............
Anketní lístek
Naše Kulturní komise chce zjistit, jak si představujete kulturní dění v naší obci, o co máte skutečně zájem a co podle Vás v obci schází. Prosíme, abyste na tomto lístku odpověděli na otázky a případně i na další papír napsali Váš názor, na co by se měla obec do budoucnosti zaměřit. Vyplněné lístky, prosíme, vložte do poštovní schránky u vchodu do Obecního úřadu do 15 . února.
1. Rozšíření pořádání tanečních večírků : Ano - Ne
Pro generaci : do 20 let od 20 do 50 let nad 50 let (zakroužkujte)
2. Pořádání karnevalu a diskoték : Ano - Ne do kolika hodin ....
3. Zajištění autobusové dopravy na představení do Ostravy, nebo Hlučína : Ano - Ne
Opera - opereta - balet - činohra - koncert - jiná kult. akce (zakroužkujte)
4. Zajištění dopravy na zájezd do Prahy na muzikál nebo divadelní představení :
Ano - Ne
5. Rozšíření knižního fondu v místní knihovně : Ano - Ne
Druh literatury : klasická - zábavní - populárně vědecká - dětská (zakroužkujte)
6. Mám zájem o využívání veřejného internetu v místní knihovně : Ano - Ne
7. Mám zájem o odbornou přednášku na téma : ..................
8. Co v obci v oblasti kulturního dění postrádám :
9. Co se mi líbí a naopak nelíbí na úseku kultury :
Kulturní komise Vám děkuje za spolupráci.

Uzavřeno : 23.1.2003
Zpracovala : Sylva Gromnicová
Počet výtisků : 500 ks - zdarma
Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, e-mail : urad@cmail.cz,
Internetové stránky obce : www.volny.cz/ou.silherovice