PONDĚLNÍ GLOSA

Miroslava Macka:
Při pročítání novin a poslechu rozhlasu a televize, a to zvláště v dnešní době předvolební, jsem si vzpomněl na jednu akci Mladých konservativců v Brně, zabývající se českými medii. Napsal a přednesl jsem tehdy krátký "vědecký" příspěvek o českých novinářích a politicích, který jsem už pokládal za ztracený - včera při brouzdání počítačem jsem na něj narazil a myslím, že by vás mohl potěšit i dnes. Tady je.

Dobrý den, dámy a pánové,
Dovolte mi, abych se v mé dnešní přednášce držel striktně vědy a současného stavu vědeckého poznání.
Dovolím si proto podat Vám stručnou informaci o řádech Scriptores (v českém názvosloví Novináři) a Sentores (česky Politikové) a dále o všech jejich čeledích a druzích, neboli species.
 • První čeledí řádu Scriptores je čeleď Scriptor simplex neboli Novinář obecný. Prvním druhem této čeledě je Scriptor simplex rusticus čili Novinář obecný nevzdělaný. Jde o druh, který je schopen - a bohužel tak i často činí - psát, dělat rozhovory, vysílat či jinak promlouvat v podstatě na jakékoliv téma. Nejsa však široce a do hloubky vzdělán, pomíjí věci podstatné a důležité, půvabným způsobem komolí složitějsí jména a odborné termíny, o souvislostech nemluvě. Nutno ovšem přiznat, že jeho styl vyhovuje stejně neširoce a nehluboce vzdělaným občanům, politiky nevyjímaje.
 • Dalším druhem je Scriptor simplex popularis neboli Novinář obecný lidový. Jde o druh, který se vyskytuje najmě v přílohách deníků či časopisech, o tématech, o kterých píše či pojednává ví mnohem více než jeho čtenáři, netrpí však povzneseností a nedává to tedy ani svým stylem ani obsahem příliš najevo. Jako druh je velice oblíben.
 • Dalším druhem je Scriptor simplex doctus - Novinář obecný učený. Vyskytuje se převážně v odborných luzích, jeho znalosti jsou vynikající, projevy věcné, střízlové a srozumitelné. Jeho rozšíření do hájemství denních listů by mělo být jedním z hlavních úkolů Ministerstva životního prostředí.
 • Posledním druhem této čeledě je Scriptor simplex doctissimus, tedy Novinář obecný nejučenější, vyskytující se převážně v odborných honitbách, rád však též hnízdí v redakcích literárních či jinak kulturních příloh.
  V nejdokonalejší subspecies plodí texty, statě či projevy, kterým mimo něj nerozumí nikdo. U některých příslušníků tohoto druhu lze právem usuzovat, že jim nerozumí nikdo, včetně nich samých.
 • Druhou velikou čeledí řádu Scriptor je čeleď Scriptor constuprator, česky Novinář prznitel.
 • Nejméně nebezpečným druhem je Scriptor constuprator infinitus, Novinář prznitel neurčitý. Jeho názory a projevy jsou naštěstí opavdu většinou tak neurčité, že ho v žádném případě nelze pokládat za škodnou, ač hájení není také na místě.
 • Totéž platí o dalším druhu této čeledě, kterým je Scriptor constuprator infidus, Novinář prznitel nespolehlivý. Jeho informace bývají z druhé či třetí ruky (jeden můj kolega vědec dokonce tvrdí, že se v jedné redakci setkal s případem informace s ruky šestnácté, ale šlo, jak se později ukázalo, o neověřitelný případ ), a proto zcela nespolehlivé.
 • Poddruh Scriptor constuprator infidus couloaris, neboli Novinář prznitel nespolehlivý kuloárový již může napáchat mnohé škody, neboť umně využívá různých ochranných mimikrů v prostředí kuloárů, chodeb a předpokojů, vydávaje drby zde získané za cenné informace z dobře informovaných kruhů.
 • Velmi nebezpečným druhem je ovšem Scriptor constuprator imbecilus, česky Novinář prznitel slaboduchý. Zásluhou této vrozené vlastnosti dokáže dojít k neuvěřitelným závěrům a z nich plynoucím komentářům. Poslední bádání naznačují, že by mohlo jít o potomstvo původního druhu, o čemž svědčí nedávno nalezený titulek zprávy o přednášce řeckého filosofa Sokrata, během níž pronesl později proslavenou větu "Vím, že nic nevím". Titulek této zprávy zněl: "Sokrates přiznává, že nich neví." Je též zřejmo, že samičky tohoto druhu bývají nebezpečnější než samci.
 • Ještě nebezpečnějším druhem je Scriptor constuprator infestus neboli Novinář prznitel nepřátelský. Tento druh z důvodů tu zřejmých, tu skrytých (namátkou jmenuji politické přesvědčení, napojení na konkretní potravinový řetězec, komplex nadřazenosti, komplex méněcennosti), píše a hlásá zásadně jen svoje názory a svá přesvědčení - a to bez ohledu na fakta. Nejnebezpečnějšími jedinci se ukazují být kříženci posledně dvou jmenovaných druhů - nedá se však říci, že by bylo účelné tento nepřátelsky slaboduchý druh uznat, spíše by bylo záhodno společnými silami usilovat o jeho definitivní vymýcení.
 • Poslední druh této čeledě a řádu Scriptores vůbec je Scriptor constuprator populabundus neboli Novinář prznitel pustošící, vyznačující se tím, že jeho řev i další projevy jsou vždy negativní a odsuzující. Tento druh je kupodivu poměrně rozšířený, avšak vlivem toho, že jeho projevy často splývají s podobně se chovající okolní faunou, je velmi nenápadný a v přírodě lehce přehlédnutelný.
 • Pokud jde o řád Politiků, latinsky Senatores (neplést, prosím s českým druhem senátor s podobně znějícím názvem), domnívají se někteří Scriptores, zvláště z druhu Scriptor constuprator infestus, Novinář prznitel nepřátelský, že jde spíše o neřád. Na první pohled je však zřejmo, že jde o typický řád, který - a jinak ani býti nemůže - je zrcadlovým obrazem řádu Seriptores, z tohoto důvodu stačí, dosadíte-li do výše uvedeného názvosloví pouze jiný název řádu. Čeleď i druhy, a to včetně všech uvedenách subspecies, zůstávájí pak stejné.
  Co se týká soužití těchto řádů, žádný nový objev se nepodařilo učinit, platí tedy v přírodě obecně uznávaná zákonitost při soužití dvou a více řádů ve splečném prostoru, tedy zákon džungle, znějící: Nesežereš-li, budeš sežrán.
Děkuji Vám za pozornost