Vyhlášení konkurzního řízení

Město Příbor - RADA MĚSTA oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Bližší informace o vyhlášení konkurzního řízení naleznete na informačních tabulích města, úřední desce a nebo ZDE

Přihlášky uchazečů se přijímají do 31.03.2014

Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tato novela školského zákona přinesla řadu změn, z nichž pro zřizovatele škol a školských zařízení je nejdůležitější úprava jmenování a odvolávání ředitelů školských příspěvkových organizací, včetně zavedení institutu jejich funkčního období, který spočívá ve jmenování ředitelů na dobu určitou 6 let.
V předchozích dvou letech proběhla v Příboře v souladu s výše uvedenou změnou školského zákona většina konkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízením, které zřizuje město. V letošním roce vyhlásila Rada města Příbora na základě přechodných ustanovení novely školského zákona č. 472/2011 Sb., poslední konkurz a to na ředitele Mateřské školy Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace, kterému končí výkon práce na daném pracovním místě dnem 31. července 2014. Konkurz proběhne v měsíci květnu a přihlásit se do něj může rovněž stávající ředitelka školy.