PÁTEČNÍ GLOSY 1.02.2008

Miroslava Macka
Hlídací psi demokracie, pozor! Kandidát na prezidenta Jan Švejnar sice mlží i pokud se týká jeho dvojího občanství (USA a Česká republika), celá věc má ovšem jeden háček, ba přímo hák!
Podle svých vlastních slov totiž získal americké občanství do roku 1996, tedy ještě za platnosti předválečné smlouvy mezi Spojenými státy a Československem, podle které automaticky přišel o občanství české. Tato smlouva byla platná až do 20. 8. 1997.
Kdy a jak ovšem pak Jan Švejnar získal občanství české? Dne 1. ledna 1993 totiž nabyl platnosti zákon ČNR č. 40 o nabývání a pozbývání českého občanství, který ve znění platném do 28. 10. 2003 stanovoval jasné podmínky pro udělení českého občanství a v § 11 ods. 2 jasně stanovoval podmínky pro prominutí některých z nich ministerstvem vnitra.
Pokud ovšem Jan Švejnar, který byl a je občanem Spojených států amerických od roku 1981, obdržel občanství České republiky v době od 1. ledna 1993 do 29.10.2003 , pak musel tehdy splňovat podmínku zákona uvedenou v § 7 odst. 1 písm. a) a b) , tedy musel zejména prokázat, že nabytím státního občanství České republiky pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokázat, že pozbyl dosavadní státní občanství.
Podmínky, za kterých by mu podmínka prokázání neexistence jiného státního občanství mohla být prominuta, však nemohl jako občan USA splňovat.
Podle informací z médií měl pan Švejnar obdržet občanství ČR až 30. ledna 2001. Pokud je tato časová informace pravdivá, pak to odůvodňuje závěr , že získal občanství v rozporu se zákonem. Takové správní rozhodnutí o udělení občanství , které by bylo vydáno v rozporu se zákonem, lze však považovat za naprosto nicotné a neplatné od samého počátku.
Lze se tedy oprávněně domnívat, že pan Švejnar není občanem ČR , nebo jím je na podkladě protizákonně vydaného správního aktu.
A i kdyby bylo uvažováno, že takové rozhodnutí by bylo možno zrušit až následným rozhodnutím soudu, mohlo by zvolením tohoto kandidáta dojít k situaci , že by byll zvolen prezident , který by nesplňoval podmínku volitelnosti prezidenta stanovenou v Ústavě ČR v článku 57, totiž, že prezidentem republiky může být zvolen občan, který je volitelný do Senátu což je podle článku 19 Ústavy ČR jen občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
Lze tedy uzavřít, že pokud došlo k udělení občanství ČR osobě pana Jana Švejnara v kterémkoliv okamžiku mezi 1. lednem 1993 a 29.10.2003, jednalo se o rozhodnutí správního orgánu v rozporu se zákonem, neboť pan Švejnar nemohl splňovat zákonné podmínky pro udělení občanství a nemohla mu být v souladu se zákonem prominuta ministerstvem vnitra žádná zákonná podmínka k udělení tohoto občanství. Jak k takovému rozhodnutí v rozporu se zákonem došlo by bylo možno dovodit ze spisového materiálu Ministerstva vnitra ČR - odboru všeobecné zprávy na adrese : U Obecního domu č. 3, 112 21 Praha 1 .
P.S. Detailní právní rozbor mám k dispozici.