MATEŘSKÁ ŠKOLA SLAVILA VÝROČÍ

Mateřská škola v Petřvaldě slaví v letošním roce 25. výročí otevření nové budovy.

Z historie:
Mateřská škola byla od roku 1970 umístěna v základní škole. Už v roce 1976 bránily nedostatečné prostory jak zvýšení počtu tříd pro stále rostoucí počet žáků tak rozvoji školní výuky. Proto obec v roce 1977 rozhodla o stavbě nové Mateřské školy v Petřvaldě. Ještě v tomto roce byla zaměřena a odkoupena plocha nad Kudielkovou kaplí pro stavbu nového komplexu budov. Stavba byla zahájena v květnu 1979 a probíhala v akci "Z". Celý komplex, určený pro 60 dětí, byl dokončen v srpnu roku 1982. V tomto roce byla zahájena také výuka.

První ředitelkou mateřské školy byla p. Drahomíra Palattyová, po jejím odchodu zastávala tuto funkci p. Zdeňka Tománková a následně p. Zlatuše Čiberová, která je vedoucí učitelkou mateřské školy dodnes.

Petřvaldská mateřská škola byla jako samostatná organizační složka na základě zákona č. 564 a rozhodnutím zastupitelstva zrušena a od 1. 1. 2003 zařazena do společné sítě předškolních a školských zařízení se Základní školou v Petřvaldě.

V. Myška

Ve středu 10. října 2007 se k 25. výročí otevření nové budovy mateřské školy v obci konal "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ". Občané, kteří se přišli do naší mateřské školy v tento den podívat, si prohlédli celý areál školy, výrobky, výstavky a práce našich žáčků, shlédli fotodokumentaci z let minulých i současných. S organizací této akce pomáhaly nejen učitelky, ale i správní zaměstnankyně, které nabízely návštěvám občerstvení - kávu, čaj a koláčky.

Celá akce se vydařila, sešli se zde bývalí učitelé, zaměstnanci a vedení Základní a Mateřské školy v Petřvaldě, žáci současní i absolventi, rodičové i prarodičové. Mateřskou školu navštívil i starosta obce, pan Zdeněk Pexa, který škole předal certifikát "FINANČNÍ DAR MATEŘSKÉ ŠKOLE OD OBCE PETŘVALD" v hodnotě 10.000,- Kč, za který děti, pro které je dar určen, děkují.

Všichni, kterým se v mateřské škole líbilo, se podepsali do kroniky školy a my všichni, kteří v mateřské škole pracujeme, jim děkujeme za návštěvu!

Z. Čiberová, vedoucí učitelka MŠ