PONDĚLNÍ GLOSY 30.04.2007

Miroslava Macka
Jen na pár dnů jsem si odskočil do ciziny, nečetl noviny, neposlouchal zprávy a nevěděl zhola nic o tom, co se děje v mé vlasti. Po návratu jsem si přečetl staré noviny s tím výsledkem, že se zde nestalo vůbec nic: Topolánek zůstal Topolánkem, Kalousek Kalouskem, Čunek Čunkem, jen z Paroubka se stal ještě větší Paroubek. "Vláda, to jsou skandály, omyly, vulgarita, neprofesionalita, tmářství," prohlásil kupříkladu vynikající zkratkou, ovšem kupodivu tím pranic neměl na mysli měsíce svého vládnutí....

No, konečně! Namísto polovzdělaných absolventů základních škol, ovlivněných hlavně rodinou a pedagogy, budou školy chrlit přemýšlivé a dokonalé občany, ovlivněné hlavně ENV, OSV, VMEGS, VDO, MKV a MV.
Politbyro Komunistické strany Svazu sovětských socialistických republik by se nemuselo stydět za ty zkratky a Orwell by mohl doplnit román "1984" o další úvahu významu zkratek v době posttotalitní.
Takže: ENV = enviromentální výchova, OSV = osobnostní a sociální výchova, VMEGS = výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, VDO = výchova demokratického občana, MKV = multikulturální výchova a MV = mediální výchova.
Ema má ENV, OSV, VMEGS, VDO, MKV a MV. Ó, ta se má!

"V každé zemi skončily reformy skličujícími stesky nebo nepřekonatelnými vnitřními nesnázemi", říká ve své knize "Dějiny dvacátého století" Paul Johnson. A to kupodivu nikoliv o dnešku, ale o situaci těsně po první světové válce....