Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy

Obec Trnávka
 1. Oficiální název:
 2. Obec Trnávka
 3. Důvod a způsob založení:
 4. Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2002 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Organizační struktura:
 6. Výbor finanční - obec Trnávka

  Výbor konrolní - obec Trnávka

  Komise sociální, kulturní a školská - obec Trnávka

  Komise stavební - obec Trnávka

 7. Kontaktní spojení:
 8. Korespondenci a dotazy směrujte na:
 9. Bankovní spojení:
 10. Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 25929-801/0100
 11. Identifikační údaj IČO:
 12. IČO: 00848441
 13. Identifikační údaj DIČ:
 14. Organizace není plátce DPH.
 15. Rozpočet v tomto roce:
 16. Žádosti o informace:
 17. Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
 18. Příjem žádostí a další podání:
 19. V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:
  - komu je žádost určena,
  - jaká konkrétní informace je požadována,
  - kdo žádost podává.

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.
 20. Opravné prostředky:
 21. Způsob odvolání a jeho obsah:
  - odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně,
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  O odvolání rozhoduje:
  - obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  - krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.
 22. Formuláře:
 23. Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.
 24. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 25. Nejdůležitější předpisy:
 26. Povinný subjekt jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů:
  - ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  - usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  - vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících,
  - zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů,
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláška č. 88/1996, kterou se provádí zákon o obecní policii.
  - zákon č. 65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů,
  - zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
  Další právní předpisy příslušející k jednotlivým odborů Městského úřadu najdete vždy u jednotlivých odborů.
 27. Sazebník úhrad za poskytování informací:
 28. Připravujeme
 29. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:
 30. Seznam organizací zřizovaných obcí:
Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace