ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ [ Odbor města nebo obce ]

Stručná charakteristika činnosti odboru:

Majetkoprávní odbor vyřizuje rozsáhlou agendu spojenou s dispozičními právy k majetku
Města. Jedná se o převody vlastnictví k nemovitostem, prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy pozemků a další dispozice vlastnictví města. Majetkoprávní odbor připravuje převážnou část podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti rozhodování o majetkoprávních záležitostech. Spolu s těmito činnostmi zajišťuje odbor servis pro činnosti městského úřadu.

Odbor působí v oblasti samosprávy, je rozdělen na dvě oddělení, oddělení majetkové a organizační a oddělení právní.
Oddělení majetkové a organizační poskytuje občanům a organizacím tyto informace:
 • informace týkající se připravované a prováděné výstavby na pozemcích města Šumperk
 • informace zájemcům o výstavbu komplexní písemné a grafické podklady nemovitostí ve vlastnictví města Šumperk


Oddělení právní poskytuje právní stanoviska včetně konzultací s jinými odbory a zastupuje město v soudních jednáních

Pracovní náplň:
1. Oddělení majetkové a organizační

 • připravuje věcné podklady pro uzavírání smluv týkajících se majetku města, včetně smluv o vzniku a zániku věcných břemen a vzniku a zániku zástavních smluv
 • zajišťuje podklady pro převod nemovitostí s ČR-PF
 • vede přehled majetku spravovaného ŠMR, a.s.
 • zajišťuje zápisy do katastru nemovitostí v souvislosti se změnou užívání nemovitostí, eviduje změny průběhu hranice katastrálních území Šumperk, Dolní Temenice, Horní Temenice
 • zajišťuje podklady pro vyhotovení geometrických plánů v souladu s odborem výstavby
 • vyhotovuje listiny pro zveřejnění záměru města prodeje, pronájmu na obecních deskách
 • vede evidenci majetku ve vlastnictví města
 • připravuje stanovení sazeb nájemného, včetně programu pronájmu majetku města
 • připravuje investiční akce z hlediska majetkoprávního
 • připravuje podklady pro výstavbu v daných lokalitách
 • vede přehled investičních dotací na financování technické infrastruktury
 • provádí poradenskou činnost v oblasti katastru nemovitostí pro jednotlivé odbory města
 • provádí podklady pro výkupy pozemků od jiných subjektů
 • evidence mapových rastrů je vedena prostřednictvím programu Mawes přístupný všem odborům Městského úřadu v Šumperku
 • vyjadřuje se k pracím na pozemcích ve vlastnictví města
 • spolupracuje s odborem strategického rozvoje, plánování a investic města
 • provádí místní šetření v katastrech působnosti obce
 • eviduje smlouvy předané na katastrální úřad a vede průběžnou evidenci smluv v archívu a v programu evidence smluv
 • aktualizuje smlouvy na pojištění majetku města
 • eviduje pojistné události, odpovědnosti za škodu a spolupracuje s pojišťovacím makléřem
 • připravuje tvorbu rozpočtu majetkoprávního odboru
 • vede finanční hodnocení MJP odboru, vede daňové přiznání k dani z nemovitostí
 • eviduje a objednává znalecké posudky, geometrické zaměření
 • přebírá vytyčování hranic pozemků ve vlastnictví města a eviduje signalizační zařízení včetně zhušťovacích bodových polí
 • vede agendu o poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/99 Sb.
 • vede agendu související s bytovou problematikou, včetně její evidence pravidelné archivace


2. Oddělení právní
 • uzavírá smlouvy ve věcech majetkových včetně jejich podkladů
 • uzavírá smlouvy ve věcech jiných než majetkových
 • vypracovává právní stanoviska
 • konzultuje právní problematiku s jinými odbory a s občany
 • zastupuje město v soudních jednáních včetně předkládání podkladů pro soudní jednání
 • posuzuje a vyřizuje korespondenci v případě sporných věcí z hlediska právního
 • připravuje podklady pro vyřizování bytové problematiky v domech zvláštního určení
 • zpracovává právní stanoviska ve věcech související s bytovou problematikou


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/ 1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zák.č. 210/1993 Sb. a zák.č. 90/1996 Sb., a zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění zák.č. 89/1996 Sb.
 • zákon Parlamentu ČR č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 11:36 hodin