ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A INVESTIC [ Odbor města nebo obce ]

Pracovní náplň

1. Oddělení strategického rozvoje a územního plánování:
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • Dle stavebního zákona pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností je "úřadem územního plánování", tj. v přenesené působnosti:
 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce,
 • pořizuje územně plánovací podklady,
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádostivce ve svém správním obvodu,
 • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování,
  pokud nevydává územní rozhodnutí,
 • je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu , v němž se rozhoduje o změnách v území,
 • podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti,
 • vykonává další činnosti dle stavebního zákona.
 • přestupky (správní delikty) - dle § 26 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví,
 • vydává koordinované stanoviska nebo koordinované závazné stanoviska za orgán veřejné správy dle ustanovení § 4 odst.6 stavebního zákona.

Oblast samosprávy
 • ve věcech urbanistických a architektonických plní za město funkci účastníka řízení územních a stavebně povolovacích řízení,
 • zpracovává náměty a podklady pro tvorbu a ochranu městského interiéru,
 • ve spolupráci s oddělením investic zpracovává podklady pro zadání projektových prací, územně plánovací dokumentace, urbanistických a architektonických soutěží a jiných koncepčních prací pro rozvoj města,
 • stanoví zastavovací a regulační podmínky zástavby,
 • spolupracuje s oddělením investic na studiích, analýzách a programech rozvoje města,
 • navrhuje městským orgánům nejrůznější urbanistická řešení problémů města,
 • vydává stanovisko pro ostatní orgány městského úřadu, která slouží jako podklad pro jejich rozhodování,
 • zajišťuje pořízení ÚPD včetně zpracování změn závazné části ÚPD, jejich projednávání, vyhotovuje úpravy směrné části, které vzejdou z různých podnětů, zajišťuje schvalovací proces,
 • v rámci rozvoje města zajišťuje pro vybraná území majetkoprávní vztahy, nároky na inženýrské sítě, nároky na ochranu životního prostředí atd., tyto údaje zpracovává a tím zajišťuje pro město možnost nabídky území pro investory včetně finančních nároků,
 • součástí práce oddělení v rámci rozvoje města je taktéž koncepční řešení dopravy, městské zeleně v návaznosti na schválený územní plán sídelního útvaru,
 • kontroluje a koordinuje stupeň odborné urbanistické, architektonické a technické úrovně územně plánovací činnosti ve městě,
 • provádí konzultace a zpracovává vyjádření a podklady pro přípravné a projektové dokumentace návrhů staveb před vydáním územních rozhodnutí a stavebních povolení ve městě pro jiné investory,
 • zajišťuje variantní řešení urbanistických studií a detailů, zpracování výtvarného pojetí prostoru, řešení drobných studií, rekonstrukcí a návrhů na nové využití objektů, území, tvorby obvodu města jako celku,
 • zpracovává podklady a náměty pro zachování kulturních a historických hodnot města, jejich adaptaci na nové podmínky, hledá jejich náplň pro začlenění do života města, MPZ, zajišťuje jejich restaurování, rekonstrukci, opravy,
 • zajišťuje aktualizaci územního plánu MPZ a dalších územně plánovacích dokumentací,
 • koordinuje účast města v programech EU, strukturálních fondech a dotačních programech,
 • zajišťuje dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, spolupracuje při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje.


2. Oddělení investic
Oblast samosprávy

 • komplexně zajišťuje přípravu a realizaci investic města,
 • při přípravě a realizaci aplikuje zákon o zadávání veřejných zakázek,
 • zajišťuje vydání územního rozhodnutí v rámci rozvoje města pro potencionálního investora stavby v dané lokalitě,
 • spolupracuje s jednotlivými majiteli inženýrských sítí tak, aby byla zajišťována koordinace prací v jednotlivých částech města a veškeré investiční prostředky byly racionálně využity,
 • sleduje vývoj cen projekčních prací a stavebních prací, materiálů, kontroly ceny za práce a poskytování poradenské činnosti v této oblasti pro další odbory Městského úřadu, příspěvkové organizace atd.,
 • zpracovává plán investiční výstavby města na jednotlivé roky včetně návaznosti na jiné investiční aktivity města a návaznosti jednotlivých akcí,
 • při přípravě a realizaci výstavby spolupracuje s oddělením rozvoje odboru RÚI, s odborem výstavby MěÚ, odborem životního prostředí MěÚ, oddělením informatiky kanceláře TAJ, odborem majetkoprávním MěÚ, odborem finančním a plánovacím MěÚ atd.,
 • při řešení majetkoprávních vztahů zajišťuje podklady pro uzavření smluv odborem majetkoprávním MěÚ (smlouva o budoucí smlouvě),
 • připravuje veškeré podklady a koordinuje veškerou činnost přípravy a realizace rozhodujících investičních celků pro zajištění rozvoje města,
 • zajišťuje a realizuje inženýrsko-investorskou činnost u všech akcí investiční povahy, obnovy a rekonstrukcí objektů, budov, části území pro město a organizace zřízené či založené městem, včetně zajištění předprojektové a projektové dokumentace a její kontroly,
 • průběžně sleduje a kontroluje věcné a finanční plnění na všech akcích zajišťovaných odborem,
 • zajišťuje kontrolní činnost ve městě při realizaci staveb, rekonstrukcí a ochraně památkově chráněných objektů,
 • provádí technický dozor investora na realizovaných stavbách města, popř. spolupráci s inženýrsko-investorskými firmami, jež na základě mandátní smlouvy svou činnost na stavbách provádí,
 • zodpovídá za splatnost, kontrolu, správnost a maximální hospodárnost faktur a záloh, uhrazených zhotovitelům jednotlivých akcí,
 • pravidelně informuje radu města o postupu prací na jednotlivých stavbách včetně finančního plnění a je garantem optimálně vynaložených finačních prostředků,
 • zajišťuje projednání předprojektové a projektové dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi včetně zajištění vydání správních rozhodnutí pro realizaci staveb města a předání staveniště zhotoviteli stavby,
 • zajišťuje zpracování návrhů smluv o dílo, smluv mandátních, atd. a jejich změn se zainteresovanými účastníky,
 • zodpovídá a provádí řádné přejímání staveb, provedených prací, tyto následně předává pověřeným organizacím,
 • vyjadřuje se ke změnám oproti schválené projektové dokumentaci během výstavby,
 • zajišťuje kolaudaci, vyjádření příslušných orgánů a organizací včetně správců a majitelů inženýrských sítí při přejímce provedených prací, zapsání na katastrálním úřadě,
 • zajišťuje dokumentaci dle skutečného provedení stavby a předání do archívu,
 • zodpovídá za dodržování termínů, vydaných nařízení a usnesení, týkajících se odboru,
 • zajišťuje reklamaci zjištěných vad do doby předání stavby správci, majiteli,
 • zajišťuje vypracování zpráv o průběhu a stavu prováděné výstavby dle požadavků rady města.


Vybrané právní předpisy
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění,
 • zákon č. 309/2006 Sb., bezpečnost práce na staveništi.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:10 hodin