ODBOR SPRÁVNÍ A VNITŘNÍCH VĚCÍ [ Odbor města nebo obce ]

Pracovní náplň

1. Vedoucí odboru
Oblast samosprávy

 • sestavení plánu rozpočtu kap. vnitřní správa,
 • kontrolování čerpání mzdových nákladů,
 • spravování kapitoly č. 2 rozpočtu města Šumperka.

Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)
 • evidování a kontrola trestů obecně prospěšných prací uložených soudy,
 • připravování návrhů a zabezpečení agendy přísedících Okresního soudu,
 • provádění úkolů obce s přenesenou působností v oblasti voleb


2. Oddělení matriky
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • vyhotovování rodných, oddacích a úmrtních listů a jejich kopií, statistických výkazů, provádění zápisů do matrik, sepisování žádostí o uzavření manželství se snoubenci, ověřování podpisů, vystavování opisů listin, vyhotovování správní rozhodnutí změny jména a příjmení,
 • zabezpečování průběhu svatebních obřadů,
 • zajišťování a evidování správních poplatků.


3. Oddělení přestupků
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • zabezpečování řízení v oblasti přestupkového zákona a dalších platných legislativních norem týkajících se přestupků, zákon č. 200/1990 Sb., § 21, 21a, 42, 43, 44, 44a, 46, 47, 47a, 47b, 48, 49, 50
 • přestupky (správní delikty) - zákon č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon , § 42 c)
 • přestupky (správní delikty) - ze zákona č. 328/1999 sb., o občanských průkazech, § 16a, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, § 34a, zákona č. 133/2000 sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, § 17d,
 • zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, § 62 odst. 1.
 • evidování ztrát a nálezů,
 • vyhotovování zpráv o pověsti pro oprávněné orgány.


4. Oddělení správní
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • vedení evidence obyvatel a ohlašovny, vč. vyřizování žádostí státních orgánů a organizací týkajících se evidence obyvatel,
 • vydávání občanských průkazů,
 • vydávání cestovních pasů,
 • vedení registru obyvatel obce s rozšířenou působností,
 • zajišťování a evidování správních poplatků,
 • zajišťování záležitostí volebních a sčítání lidu, domů a bytů,
 • zabezpečování podkladů pro vydání OP patnáctiletým.


5. Oddělení provozní
Oblast výkonu státní správy (přenesená působnost)

 • ověřování opisů nebo kopie s listinou,
 • ověřování pravosti podpisu.

Oblast samosprávy
 • odeslání zásilek,
 • zveřejňování písemností na obecných deskách,
 • plnění úkolů zadaných odboru ZM, RM, starostou, místostarosty, tajemníkem MěÚ, příp. výbory ZM nebo komisemi RM,
 • zajišťování poštovní služby - příprava pošty pro doručovatelky MěÚ, přebírání pošty od poštovního úřadu a zajišťování jejího předání na odbory MěÚ, kancelář tajemníka MěÚ a další,
 • zajišťování distribuce úřední pošty a ostatních publikací vydávaných MěÚ na území města,
 • doručování doporučených zásilek vybraným podnikům v rámci města, operativní doručování materiálů RM, ZM,
 • zajišťování provozu spisovny města,
 • podávání informací občanům,
 • evidování služebních aut a vydávání cestovních příkazů,
 • zajišťování údržby, provozu a předepsané provozní dokumentace u služebních vozidel,
 • vydávání základních tiskopisů v souladu s Usnesením vlády ČR č. 595 z 25. 10. 1995, o katalogu opatření ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům,
 • prodávání map, pohlednic a publikací města,
 • zabezpečování materiálního vybavení úřadu a obhospodařování příručního skladu,
 • sepisování objednávek,
 • provádění kontroly věcné správnosti faktur odboru správního a vnitřních věcí,
 • provádění inventury majetku spravovaného odborem správním a vnitřních věcí,
 • zajišťování vybavení volebních místností,
 • zajišťování pojištění odpovědnosti, majetku, osob a zákonného pojištění podle zvláštních předpisů, vč. likvidace pojistných událostí,
 • vykonávání hospodářské správy a záležitostí chodu MěÚ


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 500/ 2004 Sb., správní řád,
 • § 335 až 340 trestního zákona,
 • zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (kterým se doplňuje § 135 obč. zákoníku),
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 11:43 hodin