Odbor dopravy [ Odbor města nebo obce ]

Vedoucí odboru:
Ing. Josef Trčka
Telefon : 553 756 900
E-mail : josef.trcka@opava-city.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:00

1.Oddělení dopravně správních agend

Vedoucí oddělení: Jaroslav Vávra

Telefon : 553 756 910
E-mail : jaroslav.vavra@opava-city.cz

1.Úsek registru silničních vozidel
*vede registr silničních vozidel
*rozhoduje o zápisu silničních vozidel do registru
*přiděluje silničním vozidlům registrační značky
*vydává osvědčení o registraci a technické průkazy silničním vozidlům
*provádí zápisy a výmazy k zástavním právům k silničním vozidlům
*rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení z registru
*schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených nebo přestavěných
sil.vozidel
*schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel
*provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu silničního vozidla
2. Úsek registru řidičských oprávnění
*uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, zrušuje
podmínění nebo omezení řid.oprávnění
*nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řid.oprávnění
*nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řid.oprávnění
*vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
*vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
*vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy
Evropských společenství
*vede registr řidičů a řidičských oprávnění
3. Úsek registru řidičských oprávnění - autoškoly
*rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí
*schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny
jeho užívání zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkoušce z odborné
způsobilosti a provádí tyto zkoušky


2.Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Vedoucí oddělení: ing. Rudolf Klein

Telefon : 553 690 286
E-mail : rudolf.klein@opava-city.cz

1. Zajišťuje výkon státní správy v územním obvodu Magistrátu města Opavy
na úseku silniční dopravy a silničního hospodářství ve věcech pozemních komunikací:
*vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení obecného užívání, zvláštního
užívání pozemních komunikací (např. přeprava nadměr. nákladů, umístění
inženýrských sítí, provádění stavebních prací na komunikacích, pořádání
kulturních, sportovních a náboženských akcí), připojování nemovitostí
na komunikaci, provedení staveb a teréních úprav v ochranných pásmech silnic,
povolení o zřízení popř. odnětí povolení o provozování reklamních zařízení,
vede správní řízení a provádí činnost státního odborného dozoru.
*stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích a místních
komunikacích a povoluje vyjímky omezení jízdy některých vozidel

*pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného
přechodu dětí a školní mládeže a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích
*vydává a odnímá průkazy způsobilosti řidičů v taxislužbě a vede jejich evidenci
*vydává a odnímá doklady o stanovení evidenčních čísel na vozidla taxislužby
*zpracovává podklady pro výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby
*vydává a odnímá rozhodnutí o zřízení stanic měření emisí včetně souhlasu
k zahájení činnosti
*vykonává státní kontrolu nad stanicemi měření emisí

2. Zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu
*vede stavební řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se vydání stavebního
povolení pro stavby pozemních komunikací, zpracovává stanoviska k ohlášení
drobných staveb nebo stavebních úprav a zpracovává rozhodnutí týkající
se zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace
*provádí činnost státního stavebního dohledu
*vede řízení a zpracovává rozhodnutí o pokutách práv.
nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních
předpisů za porušení stavebního zákona

3. Ve věcech pozemních komunikací na úseku samosprávy
*plní funkci výkonu dopravního a drážního úřadu
*podílí se na organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
*zajišťuje vydávání parkovacích karet A, AD, AP
*vydává stanoviska pro udělovaní koncesí "Silniční motorová doprava osobní"
*vyřizuje stížnosti a připomínky občanů
*poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oblasti silničního hospodářství
pro města a obce v územním obvodu MMO
*zabezpečuje úkoly v případě havárií a kalamit dle statutu IZS


3.Oddělení dopravních přestupků

Vedoucí oddělení: Bc. Vlastimil Kocur
Telefon : 553 756 950
E-mail : vlastimil.kocur@opava-city.cz

*provádí výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, ( dopravní nehody, řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu, parkování vozidel, nepřiměřená rychlost, technický stav vozidel,
nepředložení dokladů apod.)
*provádí výkon státní správy na úseku ostatních přestupků na úseku dopravy
a silničního hospodářství ( provozování dopravy bez povolení, užití dálnice
bez poplatku, zničení, poškození zařízení a značek, uzavření komunikace
bez povolení apod.),
*provádí výkon státní správy na úseku přestupků -zákonného pojištění
motorových vozidel,
*provádí výkon státní správy na úseků přestupků ve státní správě,
které byly spáchány na úseku dopravy ( např. neprovedení změn v registru
vozidel při koupi nebo prodeji vozidla).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor dopravy
Ing. Josef Trčka
Krnovská 1
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 690 280

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:40 hodin