Tělovýchovná jednota a sport [ Sportovní oddíl nebo klub ]

HISTORIE:

Tělovýchovná jednota patří již řadu let k největším a nejlepším společenským organizacím v obci. Záslužná je práce zejména s mládeží, kde dosahuje dlouhodobě velmi dobré výsledky. Celkem má dnes TJ 489 členů, kteří sportují v osmi odborech: turistika, stolní tenis, volejbal, fotbal, zápas, šachy, ASPV. Do pravidelných soutěží je zapojeno 5 oddílů , které trénuje 16 trenérů a cvičitelů.

Tělovýchova a sport mají v obci dlouholetou tradici. První pokusy o založení organizované tělovýchovy se objevily již před první světovou válkou, ale vážněji se začalo s přípravami na založení Tělocvičné jednoty Sokol až po návratu mladých pokrokových nadšenců z války. Za pomoci funkcionářů Sokolské jednoty v Uh. Brodě byla dne 27. března založena pobočka Sokol v Nivnici. Tím začala slavná tradice organizované tělovýchovy v Nivnici. Ihned po zahájení se začalo cvičit, zpívat, hrálo se divadlo a pořádaly se besídky a akademie a již v srpnu 1920 se uskutečnilo první veřejné cvičení, které skončilo velkým úspěchem. Postupně se zlepšovala i materiální stránka nové jednoty. Rozšířila se členská základna když počátkem roku 1923 už měla jednota 65 mužů, 6 žen, 15 dorostenců a 30 žáků. V roce 1924 byl zakoupen pozemek na Podohradí, kde bylo vybudováno nové sokolské cvičiště (dnes stojí sportovní hala) .


Bohatá tělovýchovná a kulturní čnnost pokračovala jak v Tělocvičné jednotě Sokol, tak i Orel až do okupace v roce 1939. Po skončení druhé světové války byla v roce 1945 obnovena činnost v obou jednotách. Konala se veřejná cvičení nejen v obci, ale i v okolních jednotách a plně se rozvinula také společensko-kulturní činnost v obou jednot. V roce 1948 došlo také v naší obci ke sjednocení tělovýchovy a tím se značně rozšířila členská základna především u mládeže. Byly zakládány nové sportovní oddíly a od roku 1956, kdy se se do hlavního výboru jednoty dostala řada mladých funkcionářů dochází k výraznému zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj tělovýchovy a sportu v obci.

Nejdříve bylo přikročeno k vybudování nového travnatého hřiště pro kopanou se záměrem vybudování celého budoucího sportovního areálu v této lokalitě. S velkým nadšením se zde v roce 1959 postavily nové kabiny. Stálým a největším problémem bylo, že v zimě nebylo kde cvičit a trénovat. Stará tělocvična při dolní škole byla již zcela nevyhovující pro tak širokou činnost rozšířené tělovýchovné aktivity v obci. Po několikaletém úsilí výboru TJ a za účinné pomoci JZD a národního výboru, podpory okresního a ústředního výboru Českého svazu tělesné výchovy nabyly představy a záměry na vybudování nové sportovní haly konkrétní podobu. V listopadu 1968 navštěvuje obec delegace předsednictva ústředního výboru tělovýchvy a po jednání bylo definitivně rozhodnuto, aby v jubilejním roce 1969, na který připadly oslavy 50 let organizované tělovýchovy v obci, byla zahájena výstavba. Celá stavba byla zajištěna svépomocí , za účinné pomoci místního JZD.

Výstavba se od samého počátku setkala s velkým zájmem všech složek v obci a široké občanské veřejnosti. Slavnostní otevření sportovní haly se uskutečnilo 7.5.1972 za účasti řady hostů a bylo svátkem pro celou obec o čemž svědčila obrovská účast občanů. Oslavy vyzněly v ocenění práce místních sportovců a všech, kteří se o dokončení tohoto velkého díla přičinili. Otevřením nového sportovního stánku se vytvořily dobré podmínky pro další rozvoj tělovýchovy a sportu v obci.Cíl který jsme si při budování haly daly se uskutečnil a nové prostory se zaplnily zdravou a tělesně zdatnou mládeží. Cvičenci a sportovci z naši obce dosahují velmi dobrých výsledků při cvičení i v mistrovských soutěžích.V dalších letech se nový sportovní areál dále rozvíjel, byla provedena přístavba sálu pro stolní tenis, kde má oddíl velmi pěknou hernu s pěti stoly. V roce 1974 byla zahájena výstavba nového volejbalového stánku, který byl dokončen v květnu 1975. Byly vybudovány dva antukové kurty ,rozhlasová kabina,místnost pro inventář a ochozy se sedadly pro diváky. V dalších letech byla postavena za sportovní halou nová ubytovna pro sportovce včetně nových kabin a sociálního zařízení pro oddíl kopané a odbíjené. V současné době se v areálu dokončují nové kurty pro tenis.


JEDNOTLIVÉ ODDÍLY a ODBORY v OBCI:

kopaná, odbíjená, střelba, stolní tenis, zápas, šachy, Asociace sport pro všechny

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nivnice.cz
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 21.10.2004 v 14:32 hodin