Navrhovaná přírodní památka Zbeličné kopečky [ Přírodní památka ]

Základní údaje: Navrhovanou přírodní památku Zbeličné kopečky tvoří bývalé pastviny na výslunné stráni. Nachází se v dolním konci údolí Kýchové směrem ke Zbeličnému v Javorníkách. Katastrální území Huslenky, CHKO Beskydy.

Geologie, půdní poměry: Geologický podklad je tvořen komplexy jílovců a pískovců zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše.

Botanika: Vyskytuje se zde pestrá květena s vřesem obecným (Calluna vulgaris) a šesti druhy vstavačpvitých (Orchidaceae): prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), bradáček vejčitý (Listera ovata), okrotice dlouholistá (Cephlalanthera longifolia). Dále se zde vyskytuje např. hořeček žlutavý (Gentianella lutescens).

Zoologie: Entomologicky významná lokalita s kupkami mravenišť.

Hospodářské využívání, management: Vývoj přírodních poměrů v přírodní památce a v jejím ochranném pásmu se usměrňuje na základě plánu péče. Tento plán obsahuje pokyny pro regulaci přirozeného vývoje a lidských činností, zejména pro provádění praktických zásahů. Schválený plán péče je podkladem pro jiné druhy plánovacích dokumentů, zejména pro lesní hospodářský plán a pro územně plánovací dokumentaci. Plán péče schvaluje Okresní úřad Vsetín, referát životního prostředí. Území je ohroženo sukcesí dřevin (bříza, borovice), část leží ladem, část je kosená.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz
Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 08.03.2010 v 13:25 hodin