Historie obce Slatinice [ Historie (archivní dokument) ]

V řadě historických prací různých historiků se objevila zmínka o první zprávě o Slatinicích již prý na počátku 13.století, konkrétně k datu r.1207 a někde i rokem 1247. Další písemná zmínka o obci Zlatina, tentokráte již s bližším určením jako Zlatina Maior (větší Zlatina) v listině Markraběte Moravského Přemysla Otakara II. ze dne 14.9.1249 byla připsána obci Slatinice. V této listině odkazuje jistá ("Matrona") Střezna část svého majetku v naší obci klášteru Sv.Petra v Olomouci. V dalších písemných zprávách pokud se objevuje jméno Zlatina již má rozlišení, a to Zlatina Maior (větší) Slatinice a Zlatina Parva (menší) Slatinky. Z toho plyne, že skutečně historicky první písemnou zprávou o naší obci je ta, co se uvádí ve výše uvedené listině z roku 1249.

1249-1263 patřily Slatinice klášteru Sv.Petra v Olomouci
1282-1522 klášteru Sv.Kateřiny v Olomouci
1522-1535 klášteru Sv.Jakuba v Olomouci
1535-1599 panství Pernštejnů
1599-1848 panství Lichtenštejnů - sídlící na Plumlově

V roce 1642 byla ves pustá - postupně znovu obydlena (30ti letá válka). Za sedmileté války měl ve Slatinicích Pruský král Bedřich II. svůj hlavní stan. Roku 1856 zhoubný požár strávil větší část obce.

Vývoj jména obce Slatinice

1249 - (Villa) Zlatina Maiori
1364 - Lateyn
1405 - Veliké Slatěnice
1492 - Weliky Slatenicz
1633 - Slatenicz
1677 - Gross Slatein
1751 - Gross Lattein-Slatinicz
1846 - Hrubá Zlatenica
1881 - Slatěnice
1924 - úřední název Slatinice

Současnost obce

Klíčovou, skutečně pro perspektivní rozvoj obce nejdůležitější záležitostí je pořízení a patřičné schválení definitivního územního plánu obce, který určí výhled do budoucnosti a zhruba na nejbližších 30 roků bude základní direktivou investičních aktivit, demografického vývoje, tvorby životního prostředí atd.

Díky odvážnému, ale promyšlenému a moudrému rozhodnutí zastupitelstva se po mnoha obtížných a náročných jednáních s nejrůznějšími subjekty podařilo mimořádně rychle a zcela konkrétně otevřít novou etapu v rozvoji obce. Připravili se nezbytné podmínky pro zahájení budování nové části obce - lokality rodinných domků, spojené s dodržením příslušných regulativů, maximálního rozsahu veřejné zeleně atd. Toto bezprecedentní řešení současně znamená úplné odstranění zdravotně i esteticky (urbanisticky) zásadní závady - bývalého střediska živočišné výroby z centra obce! Do konce září 2001 bude k dispozici 16 nových, moderních bytových jednotek - jako nastartování konceptu soustředěné výstavby rodinného bydlení, o které je v naší obci zájem. S tím přímo souvisí i přemístění všech blízkých provozoven stávajících podnikatelů do nové, samostatné zóny podnikání a výroby - jakožto ekonomicky nezbytné součásti infrastruktury obce.

Pro zakládání rozsáhlé doprovodné zeleně, která se jistě stane pýchou naší obce, byl již vybudován první rybník jako součást připravovaného tzv. biokoridoru - významného článku lokality bydlení i našeho komplexního sportovního areálu. Velmi významnou událostí v historii obce a mikroregionu je vyhlášení přírodního parku "Velký Kosíř" Okresním úřadem v Olomouci v září roku 2000, který navazuje na př.park "Velký Kosíř" okresu Prostějov.

Blíží se rovněž ukončení komplikované rekonstrukce památkově chráněného Lichtenštejnského dvora, který se stane jednou z našich stavebních dominant. Postupně s ukončením této akce se nezapomíná i na zbývající úpravy komunikací v trasách již položených inženýrských sítí. To vše je ovšem spojeno se získáváním potřebných finančních prostředků - z nejrůznějších dotací a zdrojů.

Podrobnější zprávy o zdejších lázních a o obci Slatinice se můžete dočíst v publikaci "Paměti obce Slatinice" vydané v roce 2000, kdy obec slavila 750 let od první písemné zprávy o obci Slatinice.

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 04.12.2002 v 15:04 hodin