Odbor finanční a kontrolní [ Odbor města nebo obce ]

Úsek účetnictví a rozpočtu

 1. Zajišťuje zpracování a projednání rozpočtu města na jednotlivé rozpočtové roky v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanoví Ministerstvo financí vyhláškou.
 2. Sestavuje návrh pravidel rozpočtového provizoria v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
 3. Sestavuje na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků rozpočtový výhled zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.
 4. Po schválení rozpočtu v ZM provádí neprodleně rozpis rozpočtu členěný podle podrobné rozpočtové skladby.
 5. Zajišťuje finanční hospodaření města podle schváleného rozpočtu, provádí pravidelnou, systematickou a úplnou kontrolu hospodaření města.
 6. Zajišťuje zpracování změn rozpočtu a rozpočtových opatření, které mohou nastat po jeho schválení z důvodu organizačních změn, z důvodu změn právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů, z důvodu věcných změn.
 7. Shromažďuje veškeré podklady a návrhy pro zpracování rozpočtu a jednot-livých změn rozpočtu města. Tyto návrhy předkládá a projednává v dostatečném předstihu před jejich přijetím v příslušných orgánech města a výborech ZM.
 8. Zpracovává po skončení kalendářního roku údaje o hospodaření města do závěrečného účtu, v němž jsou obsaženy veškeré údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších fi-nančních operacích, včetně tvorby a použití fondů tak, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jimi zřízených příspěvkových orga-nizací a hospodaření s majetkem. Provádí vyúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje.
 9. Navrhuje a organizačně zajišťuje přezkum hospodaření města auditorem.
 10. Zabezpečuje a zodpovídá za vedení účetnictví města v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími souvisejícími zákony a vyhláškami.
 11. Zpracovává výkazy města a zabezpečuje jejich zasílání na MFČR ve stanovených termínech.
 12. Zpracovává Roční výkaz organizačních složek státu, ÚSC, PO a podobných vládních institucí.
 13. Sleduje odděleně čerpání účelových prostředků - dotací od jednotlivých poskytovatelů (SR, KÚ, Regionální rada, jednotlivá ministerstva atd.), zajiš-ťuje jejich oddělenou účetní evidenci a podílí se na jejich vyúčtování s příslušnými odbory a odděleními.
 14. Ve spolupráci s Odborem rozvoje města provádí finanční vypořádání města se zřízenými příspěvkovými organizacemi.
 15. Provádí kontrolu účetních výkazů, vede jejich evidenci.
 16. Zabezpečuje vyúčtování provozních záloh.
 17. Zabezpečuje tisk účetních sestav a jejich předání jednotlivým správcům finančních prostředků.
 18. Zabezpečuje styk s peněžními ústavy včetně zřizování a rušení účtů, otevírá limity čerpacích účtů u dotací.
 19. Ve spolupráci s bankou zajišťuje zhodnocování volných finančních prostředků.
 20. Centrálně vede evidenci objednávek.
 21. Vede evidenci rozestavěných staveb na účtu 042.
 22. Zajišťuje podklady ke zpracování dokladové inventarizace.
 23. Centrálně vede evidenci přijatých a vydaných faktur a evidenci platebních poukazů.
 24. Proplácí faktury dodavatelům, vystavuje faktury za město na základě podkladů příslušných vedoucích odborů a zajišťuje jejich distribuci dodavatelům, vede evidenci pohledávek dle knihy faktur.
 25. Sleduje úhrady příjmových položek - pronájmy, věcná břemena, prodeje pozemků, bytů, pokut apod.
 26. Sleduje odděleně příjmy a výdaje pro DPH a zpracovává daňové přiznání za DPH.
 27. Zpracovává daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za město.
 28. Zabezpečuje měsíčně účtování o příjmech a výdajích SMMP s.r.o. v souladu s komisionářskou smlouvou.
 29. Zakládá všechny smlouvy za město s výjimkou smluv pracovně právních.
 30. Zabezpečuje výběrová řízení na poskytovatele bankovních úvěrů.
 31. Sleduje a zajišťuje splácení úvěrů a úroků u přijatých bankovních úvěrů.
 32. Zpracovává návrhy vnitřních norem týkajících se rozpočtu a účetnictví města.
 33. Sleduje a aktualizuje podpisové vzory.
 34. Zabezpečuje ukládání dokumentů finančního a kontrolního na „N“ disk.

Úsek poplatků a vymáhání pohledávek

 1. Vykonává státní správu na úseku výherních hracích přístrojů a videoloterních terminálů.
 2. Provádí fyzickou kontrolu výherních hracích přístrojů v hernách.
 3. Provádí správu místního poplatku ze psů na základě OZV.
 4. Provádí odvody správního poplatku za výherní hrací přístroje na finanční úřad.
 5. Provádí správu místního poplatku za svoz komunálního odpadu na základě OZV.
 6. Vede evidenci pohledávek místních poplatků a ostatních pohledávek.
 7. Provádí upomínky neuhrazených plateb, vydává platební výměry, provádí návrhy na exekuce.
 8. Předává podklady právníkovi města k podání návrhů na výkon rozhodnutí.
 9. Provádí správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb a umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí.
 10. Provádí správu místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro konání reklamních akcí.
 11. Zpracovává podklady pro odpis nevymožených pohledávek.
 12. Zajišťuje evidenci, vydávání a vyúčtování pokutových bloků.
 13. Vede a vymáhá agendu dlužníků dávek sociální péče a hmotné nouze.

Úsek evidence a likvidace majetku, inventarizace majetku a pojištění

 1. Vede evidenci majetku města v informačním systému včetně odepisování a kategorizace majetku v souladu s platnými účetními předpisy.
 2. Zabezpečuje přenos údajů z prvotní evidence nemovitého majetku do informačního systému.
 3. Řeší likvidaci majetku - administrativní úkony, shromažďuje návrhy na vyřazení a likvidaci majetku města, zpracovává doklady a rozhodnutí o vyřa-zení a likvidaci majetku města, zajišťuje prodej likvidovaného majetku, zpracovává zprávu do RM v souladu s pravidly o vyřazování a likvidaci mo-vitého majetku města.
 4. Realizuje daň z převodu nemovitostí.
 5. Zabezpečuje podklady pro daň z nemovitostí, nárokuje finanční prostředky do rozpočtu města na úhradu daně z nemovitostí.
 6. Zabezpečuje agendu úpravy výše daně z nemovitostí (vyhláška o koeficien-tu).
 7. Zajišťuje inventarizaci majetku města - směrnice, tiskopisy, závěrečná zpráva, kompletace dokumentů souvisejících s inventarizací majetku a zá-vazků.
 8. Zajišťuje pojištění majetku města, spolupracuje s makléřskou firmou.
 9. Je aktivně nápomocen a zúčastňuje se předávání a přebírání inventáře - drobného majetku, který není využit a při jeho uskladnění přebírají péči nad tímto příslušní správci subjektu, ve kterém je uložen. 

Úsek pokladny a mzdová problematika

 1. Zabezpečuje pokladní službu.
 2. Provádí likvidaci cestovních příkazů při tuzemských a zahraničních pracovních cestách.
 3. Zajišťuje nákup stravenek. Vydává stravenky zaměstnancům města, uvolněným funkcionářům, koriguje nárok všech v závislosti na uskutečněných pracovních cestách a nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu pracovní ne-schopnosti, popř. čerpání dovolené.
 4. Zpracovává mzdovou agendu zaměstnanců města včetně organizačních složek, městské policie, uvolněných a neuvolněných funkcionářů (výpočet mezd vč. odvodů na sociálním a zdravotním pojištění, výpočet daně ze zá-vislé činnosti, roční zúčtování daně z příjmů fyzických osob).
 5. Zabezpečuje výpočet a evidenci nemocenských dávek.
 6. Zajišťuje agendu evidenčních listů.
 7. Komunikuje se státními institucemi - zdrav. pojišťovny, správa soc. zabezp., FÚ, PÚ.
 8. Zabezpečuje vyplnění a odesílání statistických výkazů v oblasti mzdové a personální.
 9. Zpracovává mzdovou agendu včetně vyplnění statistických výkazů pro obec Trnávku.

Úsek kontrolní

 1. Zpracovává roční plán kontrol.
 2. Provádí kontrolní činnost v souladu s ročním plánem kontrol schváleným starostou města.
 3. Vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u příspěvkových organizací zřízených městem Příbor.
 4. Vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo jejich příjemců.
 5. Vykonává veřejnosprávní kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-ších předpisů a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, u založených obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným), a to pouze v případě, že je obchodní společnost v postavení žadatele o veřejnou finanční podporu nebo jeho příjemcem.
 6. Zpracovává příslušné dokumenty z kontrol, tzn. protokoly o provedených kontrolách, jejichž součástí je návrh opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole.
 7. Výsledné materiály z kontrol, tzn. protokoly z provedených kontrol, včetně návrhu opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole, předává kontrolované osobě a starostovi města.
 8. Prověřuje plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřej-nosprávní kontrole přijatých kontrolovanými osobami.
 9. Předkládá starostovi města námitky kontrolovaných osob proti protokolu z provedené kontroly k rozhodnutí, pokud námitkám v plném rozsahu nevyhoví.
 10. V zájmu odborného posouzení věci při veřejnosprávní kontrole navrhuje starostovi další osoby (např. znalce, tlumočníky, odborné experty) podle § 16 zákona o finanční kontrole, zabezpečuje jejich poučení a vybavení pověřeními k provedení kontroly.
 11. Navrhuje uložení pokuty kontrolovaným osobám za maření veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě.
 12. Navrhuje uložení pokuty kontrolovaným osobám za nepřijetí nebo neplnění přijatých opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnosprávní kontrole.
 13. Provádí úkony ve věci vrácení nevyčerpaných nebo neoprávněně čerpa-ných finančních prostředků ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a informuje o těchto příslušné odbory MÚ případně městskou policii.
 14. Zpracovává roční zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací zřízených městem, u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor a u založených obchodních společností, které jsou příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor.
 15. Na základě písemné zprávy o výsledcích řídících kontrol v rámci vnitřního kontrolního systému městského úřadu zpracované tajemníkem a na základě zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací zřízených městem, u příjemců veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor a u založených obchodních společností, které jsou příjemci veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu města Příbor, zpracovává závěrečnou roční zprávu o výsledcích finančních kontrol, kterou předkládá v rozsahu a v termínu stanoveném platnými právními předpisy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 16. Zajišťuje nejméně jednou ročně prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací zřízených městem, o zjištěních z provedených kontrol zpracovává zprávu s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, předcházení a zmírnění rizik a ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému v těchto organizacích.
 17. Zpracovává návrhy vnitřních norem vztahujících se k finanční kontrole.
 18. Zpracovává rozbory výsledků hospodaření příspěvkových organizací města jako podklad pro tvorbu návrhu rozpočtu těchto organizací na následující roky.
 19. Vyjadřuje se k návrhům ceníku služeb realizovaných TS Příbor.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Kamila Nenutilová, vedoucí odboru, rozpočet města, 2. patro
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 430
(+420) 731 130 864
fax: (+420) 556 722 093

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor.eu
AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 30.08.2013 v 21:54 hodin