Historie obce Nivnice [ Historie (archivní dokument) ]

Nivnice je jednou z nejstarších obcí na Moravě. První historická zpráva je z roku 1261. Je v kopii darovací listiny, kterou brumovský purkrabě pan Smil ze Střílek daroval obec Nivnici cisterciáckému klášteru ve Vizovicích. Dějiny Nivnice, pak byly dlouho spjaty s osudy vizovického zboží. Klášteru náležela až do likvidace v době husitské. V čele vzrůstající obce byl rychtář spolu s konšely. Je doloženo, že na začátku 15. století stál nad vesnicí, v místech nynějšího hřbitova, kostel sv. Michala společně farou a školou.
Po zničení vizovického kláštera si jeho statky rozdělila statky šlechta. Nivnici si přisvojovali Cimburkové, rod z Víckova, zvlástě páni z Kunštátu. Po Kunštátech náleželo městečko Blíživcům z Blíživce. Vsí byla Nivnice ještě v roce 1468, ale v roce 1517 se poprvé setkáváme s jeho označením jako městečko. Od roku 1535 náležela Nivnice k uherskobrodskému panství a držel ji Jan z Kunovic a Uherského Brodu. V té době byly ve vsi a v okolí budovány tradiční mlýny. O několk let později připadla Nivnice k panství uherskoostrožském a vlastnil ji Arkleb z Kunovic. Stav obce dokumentuje tamní urbář z roku 1592. Obec tehdy měla tři mlýny a vrchnostenský šenk. Žilo zde na 850 osob.
Poprvé se Nivnice připomíná ve falzu, hlásícím se k roku 1261, tehdy byla darována nově založenému klášteru ve Vizovicích. Klášterním zbožím zůstala až do zániku kláštera, i když v mezidobí patřila i drobným šlechticům, v 16. století byla přičleněna k uherskobrodskému panství. V roce 1517 je poprvé jmenována v pramenech jako městečko. Události třicetileté války i následné vpády z Uher se městečka těžce dotýkaly, v letech 1663 a 1683 bylo vypáleno. 18. století přineslo období klidu, městečko i selské usedlosti prosperovaly. Většina obyvatelstva nacházela obživu v zemědělství a chovu dobytka, na zdejší dobytčí trhy se scházeli kupci z širého okolí ještě na počátku tohoto století.
Od roku 1872 vyráběla Prágrova pálenice známou slivovici, dnes se zde vyrábějí likéry, ovocné šťávy a sirupy, známé pod značkou výrobce Linea Nivnice. Na počátku 20. století v městečku pracovaly tři mlýny, z nichž nejstarší Bartkův je podle ústního podání rodištěm J. A. Komenského, na mlýně je umístěna pamětní deska.Mlýn spolu s vnitřním mlýnským zařízením je památkově chráněn. Učitele národů dnes připomíná pomník na náměstí, který je dílem sochaře Jana Becka a původně stával na Mariánském náměstí v Uherském Brodě.Místní muzeum je zaměřeno na dokumentaci života J. A. Komenského. Národopisně patří Nivnice k výrazným krojovým obcím Slovácka, v nichž se udržují lidové zvyky a prvky lidové výroby. Domy č.p. 95 a 379 jsou památkami lidové architektury.
Kostel Andělů Strážných je barokní, pochází z poloviny 18. století, další památkou v obci je barokní pamětní kříž s nápisem s chronogramem, pocházející z r. 1786

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.nivnice.cz
AKTUALIZACE: Pavel Kuča org. 56, 11.03.2007 v 13:10 hodin