Historie obce Pozděchov [ Historie (archivní dokument) ]

Pozděchov vznikl spojením dvou osad - Pozděchova a Svéradova (osada Svéradov koncem 15. století zanikla). První zmínka o obci je z roku 1361, kdy patřila k panství cisterciáckého kláštera ve Vizovicích, později k panství vizovickému. Za aktivní účast v protihabsburském odboji bylo popraveno pět našich obyvatel, po třicetileté válce zůstalo ve vesnici jen 18 rodin usedlíků a 11 rodin podruhů. Tatarské vpády se nevyhnuly ani Pozděchovu - roku 1663 byl vypálen. Pozděchov byl začátkem 18. století několikrát přepaden kuruckými povstalci.

______________________________________
Co se povídalo ...
Pod kopcem Svéradov prý byla v dávné minulosti osada stejného jména, v 10. století u ní potulný rytíř postavil dřevěný hrad. Byl však dobrodružné povahy, o hrad se nestaral a ten ještě za jeho živita zchátral a vyhořel. Později zanikla také osada Svéradov ...

Na kopci Klášťov si staří Slované postavili hrad z pískovcových kamenů a dřeva. Zbylo po něm jen několik otesaných kamenů s nečitelnými nápisy. Pověst vypráví, že u tohoto hradu byla velmi hluboká studna. Kdysi do ní spadla kachna a vyplavala až v řece Moravě u Napajedel. V podzemí hradu prý byly obrovské sklepy, ve kterých se mohl otočit povoz i s koňmi. Ještě v 19. století prý lidé viděli obíhat kolem Klášťova bílého koně a slyšeli z podzemí tajemné volání ...

Při kopání základů pro garáže byl roku 1950 odkryt kruhový hřbitov s velkým množstvím uložených lidských kostí. Předpokládá se, že to byly kosti lidí, kteří byli dříve pohřbeni u kostelů. Císař Josef II. totiž zakázal pohřbívat v kostelích a jejich blízkosti a proto byly všechny ostatky z okolních kostelů shromážděny na tomto kruhovém hřbitově ...

V Pozděchově má mnoho lidí stejná příjmení - nejvíce se vyskytují příjmení Zicha a Štach. Proto mají rodiny ještě svá přízviska, některá vznikla z křestních jmen: bylo kdysi pět bratrů a ti si založili vlastní rodiny. Tomášově rodině se říkalo "u Tomšáků", Mikulášově "u Miků", rodině Jiřího zase "u Jureků". Pavlova rodina dostala přízvisko "u Pavelků" a Matyášova "u Matyáků". Zůstalo tomu tak dodnes ...

Moravská vlastověda z roku 1905 o Pozděchově píše: Většina domů je vystavěna ze dřeva. Osada tvoří širokou nepravidelnou náves, na obou koncích široce rozevřenou s domy roztroušenými ponejvíce bez ladu a skladu. Domy stojí do ulice některé štíty, některé průčelím, před nimiž jsou všude zahrádky, nejvíce ovocné. Grunty jsou v dolansku, chalupníci v hořansku. Ruch stavební je nepatrný, před mnohými domy jsou takzvané náspy nebo zápraží. Řezeb na štítech není mnoho, za to na každém domě letopočet a na evangelických i biblické verše.

Sepsal Jan Štach
______________________________________

Hlavním zdrojem obživy obyvatel bylo zemědělství, chov dobytka, belgických koní, ovcí a včel. Podomácku se vyráběly šindele, proutěné pletivo, dřevěné zemědělské nářadí, provozovalo tkalcovství, pálilo dřevěné uhlí. Roku 1834 bylo v obci 104 domů a 575 obyvatel. Těžké životní podmínky přinutily mnoho lidí z Pozděchova a dalších valašských obcí emigrovat do zahraničí, hlavně do Ameriky. Teprve po první světové válce našla řada obyvatel zaměstnání při stavbě železniční trati ze Vsetína a v průmyslových závodech ve Zlíně nebo ve Vsetíně.

V době okupace za 2. světové války řada občanů spolupracovala s partyzány. Dne 19. dubna 1945 byli při přepadení osady Ploština upáleni Antonín Surovec a Jiří Štalmach, Jaroslav Štach zemřel roku 1943 v koncentračním táboře. Karel Vařák z nedalekých pasek byl 2. května 1945 zastřelen v Hošťálkové. Pozděchov byl osvobozen 4. května 1945.--------------------------------------------------------------------------------
K zajímavostem v naší obci patří:

římskokatolický kostel sv. Jiří z let 1700 - 1710 zbudoval na místě starého kostelíku majitel Vizovic Prokop hrabě z Gollena. Nad hlavním vchodem do kostela je Gollenovský erb, v němž jsou bochníky chleba
evangelický kostel, jeho stavba byla dokončena r. 1871, po postupném vybavování byl posvěcen r. 1895
pomník obětem nacismu na evangelickém hřbitově
chráněné naleziště šafránu bělokvětého na louce jižně od obce (0,28 ha)
v závěru lesnatého údolí Neratov stojí bývalý lovecký zámeček vizovické vrchnosti Trubiska, nedaleko rybníčky a sirnaté prameny

UMÍSTĚNÍ

AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 13:19 hodin