REMEŠ Mořic, MUDr. a RNDr. h. c. [ Osobnost ]

21. 7. 1867 - 19. 7. 1959

Lékař a vlastivědný spisovatel.

Dr. M. Remeš se narodil v Příboře jako syn lékaře Bedřicha Remeše a Amálie, roz. Sklenovské. Ve svém rodišti absolvoval českou obecnou školu (1872-1876) a nižší německé gymnázium (1877-1881). Po úspěšném složení přijímací zkoušky byl přijat na rakouskou námořní akademii v Rjece, odtud však brzy odešel. V letech 1881-1885 navštěvoval české vyšší gymnázium v Litomyšli, rodišti svého otce. Prostředí české střední školy vysoké úrovně, kde působil jako profesor Alois Jirásek a manžel spisovatelky Terezy Novákové, na něj velice zapůsobilo. Soustavně se věnoval četbě české literatury, nadále pokračoval v soukromém studiu francouzštiny. Po maturitě se rozhodl studovat lékařství na vídeňské univerzitě (1885-1891). 21. března 1891 byl promován na doktora lékařství ve Vídni a ihned nastoupil vojenskou službu v Brně a Praze. Roku 1892 praktikoval v brněnské zemské nemocnici a u svého otce v Příboře. Ještě téhož roku se usadil v Olomouci a působil zde až do své smrti, nejprve jako sekundář zemské nemocnice, pak jako praktický lékař a konečně jako šéflékař olomouckého ředitelství státních drah. Po odchodu do důchodu v roce 1931 byl i nadále vědecky a literárně činný. Dr. Mořic Remeš zemřel 19. července 1959 ve věku nedožitých 92. narozenin a je pochován na olomouckém ústředním hřbitově.
Dr. Remeš měl mimo své lékařské povolání již od mládí velký zájem o přírodní vědy, zejména paleontologii a to zásluhou svého otce, který byl vášnivým sběratelem štramberských zkamenělin. Otcova velká sbírka jej podnítila k dalšímu sbírání a k vědeckému zpracování. Vědecká činnost Dr. Remeše byla zaměřena především na výzkum fauny štramberské jury a čelechovického devonu. Svou vědeckou dráhu na poli paleontologie a geologie zahájil r. 1895 uveřejněním monografie o korýších štramberských vrstev v Rozpravách České akademie. Ve svých vědeckých studiích zpracovává jednotlivě i ostatní skupiny štramberských fosílií (mlže, plže, ramenonožce, lilijice, ježovky a ryby). Dr. Remeš poskytoval materiál ze své sbírky předním evropským paleontologům, s nimiž spolupracoval (Vídeň, Bonn, Mnichov, Lipsko, Frankfurt n.M., Londýn aj.). Sám také publikoval v cizích jazycích, především ve vídeňských časopisech (Beiträge zur Paleontologie und Geologie Österreich-Ungarns). S vídeňským paleontologem F. Trauthem popsal Dr. Remeš společenstvo svrchnokřídových korálů z okolí Příbora. Kromě toho Dr. Remeš nashromáždil obrovskou sbírku devonských zkamenělin z Čelechovic u Prostějova, z níž zpracovával hlavně trilobity, ramenonožce a ostnokožce. Práce z oboru paleontologie uveřejňoval ve Věstníku Klubu přírodovědeckého v Prostějově, Časopise Moravského zemského muzea, Časopise vlasteneckého spolku musejního v Olomouci, Věstníku Státního geologického ústavu ČSR, Věstníku Královské české společnosti nauk. Remešova publikační činnost na poli paleontologie vyvrcholila vydáním první učebnice paleontologie "Úvod do všeobecné paleontologie", kterou napsal spolu s prof. Josefem Augustou.
Jeho publikované písemné dílo čítá mnoho set prací. Kromě paleontologie a geologie jsou to práce botanické, zoologické, balneologické, beletristické, vlastivědné a práce ze všech oborů lékařství. V posledním období života se věnoval dějinám lékařství a moravské přírodovědy.
Za své zásluhy byl Dr. Remeš vyznamenán mnohými poctami. Byl dopisujícím členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk, čestným členem Čs. společnosti pro mineralogii a geologii, Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci a jiných společností. V roce 1947 mu k jeho osmdesátinám udělila Karlova univerzita čestný doktorát přírodních věd, v témže roce jej rodné město Příbor jmenovalo svým čestným občanem. Naši i zahraniční paleontologové na jeho počest pojmenovali jeho jménem celou řadu zkamenělin.


Obrovská sbírka zkamenělin, kterou Dr. Remeš za svůj život nashromáždil, je nyní uložena v Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. Vědecké dílo vyneslo Dr. Mořice Remeše na přední místo v české a moravské paleontologii a stal se uznávaným odborníkem i na mezinárodním poli.


Z díla M. Remeše:
"Obrázky z dávných dob" - kniha věnovaná rodnému Příboru, doplněná slovníčkem příborského dialektu

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 15.07.2013 v 14:38 hodin