NOVÁKOVÁ Andrea, Ing. - oddělení životního prostředí [ Pracovník ]

Vodní hospodářství

 • Povoluje pro potřeby jednotlivých občanů (domácností odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo pozemním vodami , s výjimkou vypouštění odpadních vod a zřizování změny vodních děl s tímto nakládáním souvisejících
 • Vydává souhlas ke stavbám jednotlivých obytných budov a k terénním úpravám v záplavových územích...
 • Vyjadřuje se ke správním řízením, která se týkají studní nebo výše uvedených souhlasů
  Zemědělský půdní fond:

 • Ukládá změnu kultury na pozemcích o výměře do 1 ha
 • Ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové činnosti
 • Ukládá pokuty za nesplnění uložených povinností
 • Vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad lhůty k úhradě těchto odvod
  Ochrana přírody a krajiny

 • Povoluje kácení dřevin, je oprávněna k pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu,
 • Vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě,
 • Vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách
 • Registruje významné krajinné prvky a vydává závazná stanoviska k registrovaným významným krajinným prvkům
 • Vhlašuje památné stromy a jejich ochranná pásma, popřípadě ruší jejich ochranu
 • Vdává souhlas ke zřizování nebo rušení cest, stezek, pěšin
 • KONTAKTNÍ ADRESA:

  Odbor rozvoje města
  Ing. Andrea Nováková, životní prostředí: budova SMMP
  Freudova 118
  742 58 Příbor
  Česko (CZ)
  tel: (+420) 556 455 425
  (+420) 737 757 722

  UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

  UMÍSTĚNÍ

  Typ záznamu: Pracovník
  AKTUALIZACE: uživatel č. 1244 org. 139, 12.01.2009 v 13:17 hodin