Knihovna [ Knihovna ]

Obecní knihovna v Trnávce, organizační složka obce má sídlo v prostorách domu č.p. 106 (Dům služeb v Trnávce). Předmětem činnosti organizační složky, který odpovídá účelu, ke kterému byla zřízena je:
a) shromažďovat, odborně zpracovávat, uchovávat a půjčovat knižní fond pro děti, mládež a dospělé čtenáře
b) poskytovat internetové služby.
V současné době je k vypůjčce celkem 4.397 knih. Z toho 2.321 beletrií, 1.099 knih pro mládež, 258 naučných knih pro mládež a 719 naučných knih.
Naši knihovnu navštěvuje 60 čtenářů. 30 dospělých a 30 dětí do 15 let.
Knihovna pro veřejnost je otevřena každý pátek v době od 14,00 do 18,00 hodin.
Internet pro veřejnost zdarma je každou středu v době od 17,00 do 19,00 hodin a pátek v době od 18,00 do 20,00 hodin. K dispozici jsou dva počítače připojené k internetu.

Vedoucí knihovny je Marie Papáková.

ZŘIZOVATEL :

Obec Trnávka, 742 58   Trnávka č.p. 1, tel. a fax. 556 729 049, e-mail: obec@trnavka.cz


KNIHOVNÍ ŘÁD

Článek 1
Všeobecná ustanovení

1. Obecní knihovna v Trnávce (dále jen knihovna) je ve smyslu §3 odst. (1) písm. c) zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) základní knihovnou.
2. Zřizovatelem a provozovatelem knihovny je Obec Trnávka, okr. Nový Jičín, Trnávka č.p.1, 742 58, IČO 00848441.
3. Sídlem knihovny jsou vymezené prostory v domě č.p. 106 (Dům služeb) v Trnávce.
4. Obecní knihovna má dvě oddělení - výpujční oddělení a oddělení internetu.

Článek 2
Poskytované služby
Knihovna poskytuje uživatelům tyto služby:

1. Půjčování knih
2. Půjčování časopisů.
3. Zprostředkování literatury z jiných knihoven v rámci meziknihovní výpůjční služby.
4. Veřejný přístup k síti INTERNET.
5. Presenční studium materiálů na CD nosičích.


Článek 3
Uživatelé knihovny

1. Užívat služeb knihovny může každá fyzická i právnická osoba, která se v knihovně zaregistruje (dále jen čtenář) vyplněním přihlášky a zaplatí registrační poplatek.
2. Při registraci předloží fyzická osoba průkaz totožnosti, děti do 15 let souhlas zákonného zástupce, u zástupců organizací pověření jednat jménem organizace.
3. Registrace je každoročně do 31.3. obnovována.
4. Pro potřeby evidence knihovna u každého čtenáře eviduje jméno, příjmení, rok narození a adresu bydliště. Pokud si čtenář přeje být o informován telefonicky nebo elektronickou poštou, pak telefonní číslo a e-mailovou adresu.
5. Po registraci obdrží čtenář čtenářský průkaz.
6. Čtenářský průkaz je nepřenosný.


Článek 4
Ochrana dat

1. Informace o osobních údajích čtenáře jsou získávány pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, pro upomínkové řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinností ze strany čtenáře.
2. Knihovna chrání poskytnuté osobní údaje před zneužitím a neposkytuje je dalším osobám.
3. Poskytnuté osobní údaje jsou vedeny jak v písemné formě a v databázi knihovního modulu LANius.

Článek 5
Otevírací a výpujční doba

1. Výpujční oddělení obecní knihovny v Trnávce je otevřeno každý pátek od 14 do 18 hodin,
2. Výpujční doba pro půjčování knih a časopisů je čtyři týdny. U titulů, na který jsou podány záznamy dalších čtenářů může vedoucí knihovny výpujční dobu zkrátit.
3. Čtenář může požádat o prodloužení výpujční lhůty. Při druhé žádosti o prodloužení výpujční lhůty je povinen zapůjčené dokumenty předložit ke kontrole.
4. Prodloužení výpujční lhůty nebude vyhověno v případě, kdy na půjčený dokument je záznam dalšího čtenáře.
5. Oddělení internetu je otevřeno v úterý od 16 do 18 hodin, ve čtvrtek od 18 do 20 hodin v jiných termínech podle dohody.

Článek 6
Práva a povinnosti uživatelů knihovny

1. Seznámit se s knihovním řádem, dodržovat knihovní řád a pokyny pracovníků knihovny.
2. Chránit fond a zařízení knihovny.
3. Při každé návštěvě předložit čtenářský průkaz.
4. Ohlásit knihovně ztrátu čtenářského průkazu.
5. Při jedné vypůjčce si vypůjčit maximálně 10 knih.
6. Ručit za půjčené knihy a časopisy a do konce výpujční doby je knihovně vrátit.
7. Vypůjčené materiály nepůjčovat dalším osobám.
8. Čtenář je povinen prohlédnout si při vypůjčení knihu či jiný sbírkový materiál, případné poškození ohlásit knihovníkovi, jinak nese odpovědnost za poškození
9. Ztracené nebo poškozené materiály je povinen nahradit stejnými, případně pro knihovnu nejméně informačně rovnocennými dokumenty a zaplatit manipulační poplatek za zpětné uvedení dokumentu do knihovního fondu.
10. Čtenář je povinen oznámit změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na čtenářské přihlášce.
11. Čtenář je povinen v knihovně oznámit případné onemocnění nakažlivou chorobou a postarat se o dezinfekci vypůjčených dokumentů nebo uhradit náklady s tím spojené.
12. Zájemci o práci s Internetem se evidují u služby po předložení čtenářského průkazu a jsou povinni stvrdit podpisem, že se seznámili s provozním řádem a jsou si vědomi své odpovědnosti za škody vzniklé jejich aktivním zásahem do programového vybavení počítače nebo sítě Internet.
13. Uživatel při práci s Internetem využívá výhradně předinstalovaný software, což vylučuje možnost nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavený SW, restartovat počítač apod.
14. Při užívání služeb Internetu v knihovně je zakázáno:
- využívat služeb e-mail (s výjimkou bezplatných služeb na WWW)
- vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo takových, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod
15. Službu konající osoba má právo odejmout přístup ke službám sítě Internet čtenářům, kteří poruší tento Provozní řád nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny.

Článek 7
Poplatky a náhrady škod

1. Registrační poplatek
- dospělí 30 Kč
- děti do 15 let 15 Kč
- jednorázová výpujčka 10 Kč

2. Vystavení nového čtenářského průkazu po jeho ztrátě
- 10 Kč

3. Písemná upomínka
- první 10 Kč
- druhá 15 Kč
- třetí a další 20 Kč

4. Manipulační poplatek za zpětné uvedení dokumentu do knihovního fondu
- 20 Kč

5. Písemné sdělení o rezervaci dokumentu
- 10 Kč

6. Poplatek za připojení k Internetu činí za každých započatých 30 minut
- ve špičce 20 Kč
- mimo špičku 15 Kč
-
7. Poplatek za tisk stránky formátu A4
- černobílý text 2 Kč
- barevný text 5 Kč
- obrázky 15 Kč

Článek 8
Ostatní ustanovení

1. Uživatel, který opakovaně a přes upozornění nedodržuje podmínky knihovního řádu může být vyloučen z řad čtenářů knihovny.
2. Podněty a připomínky ke službám knihovny mohou čtenáři podávat osobně u vedoucí knihovny, písemně nebo elektronickou poštou
3. Výjimky z ustanovení knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
4. Knihovní řád nabývá platnosti dnem 12.4.2002.

 

 

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Knihovna
AKTUALIZACE: Jana Hájková org. 56, 16.07.2010 v 12:34 hodin