Probační a mediační služba ČR [ Služby ]

Probační a mediační služba České republiky

Informace pro oběti trestné činnosti

Probační a mediační služba vznikla schválením zákona č.257/2000Sb. jako součást systému trestní justice v naší zemi. Představuje novou instituci, která se zaměřuje na zprostředkování alternativních (nových) způsobů řešení trestné činnosti. Spolupodílí se na nápravě pachatelů, které se snaží motivovat k převzetí odpovědnosti za jejich jednání a také za řešení způsobených škod. Respektuje zájmy obětí trestné činnosti. Nabízí jim prostor a informace k tomu, aby se mohly aktivně zapojit do trestního řízení a získat rychlou morální satisfakci a přijatelné odškodnění. Bere také v úvahu zájmy celé společnosti a svou činností se snaží posílit důvěru nejširší veřejnosti v trestní spravedlnost v České republice.

1/ Co může setkání s Probační a mediační službou přinést?
Při jednání s úředníkem nebo asistentem služby získáte informace o průběhu trestního řízení a o Vašich právech v něm, o možnostech rozhodování soudce a státního zástupce.

2/ Informační servis
Úředník nebo asistent služby Vám při osobním jednání poskytne informace o možnostech Vašeho odškodnění v rámci našich zákonů.

3/ Zprostředkování jednání s pachatelem trestného činu o náhradě způsobené škody - mediace
Mediace spočívá ve zprostředkování Vašeho jednání s pachatelem za asistence úředníka služby. S pachatelem můžete jednat přímo nebo nepřímo tj. zprostředkovaně přes osobu úředníka. V obou případech bude pachatel přímo konfrontován s důsledky svého jednání, přičemž si může uvědomit svou vlastní odpovědnost. Vaše účast na mediačním jednání Vám může přinést pocit zadostiučinění, a také rychlejší a přijatelnější způsob náhrady škody.

4/ Vypracování zprávy soudní pomoci
Jedná se o podrobnou zprávu, kterou probační úředníci a asistenti vypracovávají pro potřeby rozhodnutí státního zástupce a soudce. Informace obsažené ve zprávě může státní zástupce a soudce vzít v úvahu při svém rozhodování o způsobu řešení trestné věci. Jejich rozhodnutí na podkladě zprávy by Vám mělo přinést co nejrychlejší a nejspravedlivější vyřešení Vaší obtížné situace.

Kde nás najdete?

Organizační strukturu probační a mediační služby tvoří její ředitelství se sídlem v Praze a dále střediska služby působící v jednotlivých regionech. Střediska působí v sídlech okresních soudů nebo ve větších městech v sídlech obvodních, popřípadě městských soudů. Kontakty na jednotlivá střediska najdete na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz nebo je můžete získat na policii, státním zastupitelství nebo u soudu.

Veškeré služby a činnosti Probační a mediační služby ČR jsou poskytovány zdarma.

PROVOZNÍ DOBA:

od 01.01.2004

Pondělí: 07:30 - 15:30
Úterý: 07:30 - 15:30
Středa: 07:30 - 15:30
Čtvrtek: 07:30 - 15:30
Pátek: 07:30 - 15:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

KONTAKTNÍ ADRESA:

Probační a mediační služba ČR
Lautnerova 1
787 01 Šumperk
Česko (CZ)
tel: (+420) 583 212 923
(+420) 583 213 111

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.justice.cz
Typ záznamu: Služby
AKTUALIZACE: Lucie Krejčí (Regionální a městské informační centrum v Šumperku) org. 49, 19.10.2004 v 12:40 hodin