Homepage

Louky Českého ráje

Louky
Historicky se louky rozkládaly na mnohem rozsáhlejších plochách, většina jich ale byla rozorána, odvodněna a nenávratně zničena. Kvetoucí druhově bohaté louky byly nahrazeny nadměrně hnojenými lány uměle vyšlechtěných druhů trav. V posledních deseti letech se podařilo tento trend omezit a na významných a chráněných lokalitách zastavit. Nicméně v souvislosti s navracením půdy majitelům a útlumem zemědělské velkovýroby je mnoho luk a pastvin ponecháno ladem a nebezpečně zarůstá plevely a náletem dřevin. Luční společenstva se díky péči člověka v krajině Českého ráje vyvíjela po staletí. Louky jsou nejen stanovištěm vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, ale také zdrojem léčivých bylin, potravy pro zvířata a chrání půdu před erozí. Naší povinností je louky chránit a vytvářet podmínky pro jejich obnovu a péči.

Květnaté louky poskytují kvalitní seno a mají další důležité funkce v krajině. Vyšší počet rostlinných druhů zabezpečuje dostatek minerálů a stopových prvků důležitých pro výživu hospodářských zvířat, seno má výborné dietetické vlastnosti. Přítomnost vikvovitých rostlin zajišťuje přirozené hnojení atmosférickým dusíkem.
Květnatá louka svou vysokou pokryvností chrání půdu před větrnou a vodní erozí.
Rostlinné i živočišné druhy jsou nositeli genetických informací, které jsou nenahraditelné. Mnohé z nich mohou být v budoucnosti pro člověka významné. Louky jsou pro mnoho živočichů primárním životním prostředím. Většina druhů hmyzu je úzce specializovaná a ke svému životu potřebuje příslušné druhy rostlin a naopak rostliny potřebují své opylovače. Větší počet druhů zvyšuje ekologickou stabilitu krajiny.
Louky, na rozdíl od orné půdy, značně zpomalují odtok vody a výrazně zabraňují erozi. Lepší struktura půdy umožňuje snadnější zásak vody a její lepší akumulaci.
V oblastech chudých na srážky louky déle udržují vodu v půdě.
Mezofilní ovsíkové louky
Tyto druhově bohaté louky (až 50 druhů) se nacházejí na svazích, v blízkosti sídel, na živinami dobře zásobených půdách. Typické druhy: ovsík vyvýšený, chrastavec rolní, jetel luční, kakost luční, kopretina bílá, kozí brada východní, lomikámen zrnitý, řebříček obecný, škarda dvouletá, zvonek rozkladitý. Ovsíkové louky musí být pravidelně dvakrát ročně koseny, příležitostně i přepásány.

Vlhké bezkolencové louky
Luční porosty s bezkolencem se vyskytují na střídavě zamokřených půdách. Jsou vzácné a chráněné. Další typické druhy: metlice trsnatá, svízel severní, mochna nátržník, hadí mord, čertkus luční, kosatec sibiřský. Pokud louky nejsou alespoň jednou ročně koseny, zarůstají náletem dřevin.

Aluviální psárkové louky
Čerstvě vlhké louky nalezneme v zaplavovaných územích na hlubokých, živinami dobře zásobených půdách. V minulosti byla většina těchto luk odvodněna. Typické druhy: psárka luční, medyněk vlnatý, kohoutek luční, pryskyřník plazivý, krvavec toten, pampeliška lékařská. Pokud nejsou koseny zarůstají kopřivou a rákosem.

Suché trávníky
Druhově bohaté louky s širokolistými bylinami rostou na jižních teplých svazích, na půdách s obsahem vápníku. Vyskytují se na nich vzácné druhy rostlin a jsou chráněné. Typické druhy: sveřep vzpřímený, pupava bezlodyžná, jitrocel prostřední, šalvěj luční, čičorka pestrá, hořeček brvitý. Louky je nutné alespoň jednou za dva roky pokosit nebo spást a zbavovat náletu dřevin.

Vlhké pcháčové louky
Vlhké až mokré louky rostou na podmáčených půdách v údolích potoků a na prameništích. V minulosti byly odvodňovány, likvidovány a proto musí být chráněny. Typické druhy: děhel lesní, rdesno hadí kořen, ostřice, pcháč šedý, prstnatec májový, úpolín obecný. Pcháčové louky se musí pravidelně kosit.Literatura:
http://www.CesRaj.chkocr.cz

LOKALIZACE


Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:10 hodin

Copyright 2000-2021 © ViditelnyMacek.cz