Slezská univerzita (SU)

Mezi vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která po roce 1989 vznikla na "zelené louce", bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska.

Jde o území vymezené geograficky jako česká část povodí Odry, široce otevřené na sever do nížinných oblastí Polska, jižním směrem však oddělené od Moravy především horským pásmem Jeseníků. Tato slezská oblast - na západě od měst Jeseník, Bruntál, Krnov, přes někdejší hlavní město Opavu až na východ k teritoriu Těšínska a Beskyd, kde jsou důležitými městy Karviná, Havířov a Frýdek Místek - úzce souvisí s částí severovýchodní Moravy, obecně známé pod pojmem Ostravsko. V takto vymezeném regionu Slezska a Ostravska byly v minulosti celkové poměry značně odlišné od jiných částí České republiky, především proto, že šlo o smíšené území s obyvateli české, polské a německé národnosti, a navíc zde v souvislosti s překotnou industrializací, rozvíjející se po nálezu kamenného uhlí v Ostravě, docházelo ke značné migraci obyvatelstva a k velkým sociálním problémům.

O vzniku Slezské univerzity v Opavě se jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem pozdější politická situace nebyla této myšlence příznivá. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzívní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. V první fázi nejprve senát Masarykovy university v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě.

Začínalo se v prázdných a v podstatě nevybavených budovách, ale za velkého nadšení prvních pedagogů. V současnosti je situace v Opavě i v Karviné diametrálně odlišná, přibyly další objekty, technická zařízení včetně počítačových sítí a především vzrostl zájem uchazečů z celé České republiky o studium na Slezské univerzitě. Je to dynamicky se rozvíjející vysoká škola, s řadou studijních oborů a s významnými kontakty také se zahraničními univerzitami.

Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech 1992-1998 byl prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V současnosti je rektorem prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., a prorektory jsou doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. (pro studijní a sociální záležitosti), doc. RNDr. František Koliba, CSc. (pro vědu a zahraniční styky) a prof. Ing. František Němec, PhD. (pro rozvoj). Děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc., ředitelem Matematického ústavu Slezské univerzity je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě vychází ze širokého kontextu tradic města Opavy, od dob Přemyslovců sídla opavského knížectví, v letech 1850-1928 hlavního města země Slezské. Opava má velké kulturní zázemí, je tu mimo jiné nejstarší a třetí největší muzeum na území České republiky - Slezské zemské muzeum, dále Slezské divadlo s operní a činoherní scénou, jež působí v tomto městě jako profesionální divadelní instituce již od 18. století, je tu také třetí největší archív České republiky Zemský archív, řada knihoven a dalších zařízení. Město velmi zničené na konci druhé světové války je po celkové obnově přitažlivým urbanistickým celkem, kde jsou velmi příznivé podmínky pro studium.

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě je uskutečňována řada oborů bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu. Z přírodních věd je možno studovat fyziku, aplikovanou fyziku, informatiku; společenské vědy jsou zastoupeny v rámci studijních programů Sociální politika a sociální práce, Historické vědy, Informační studia a knihovnictví a Filologie. Pedagogiku reprezentuje magisterský studijní program Učitelství pro střední školy, vědy o kultuře bakalářský studijní program Teorie a dějiny literatury. Specifické postavení v rámci studijní nabídky má umělecký obor tvůrčí fotografie, který lze studovat v kombinované formě studia. Doktorské studium nabízí obory Historie se zaměřením na české a československé dějiny a Teoretická fyzika a astrofyzika.

Matematický ústav v Opavě vznikl vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity k 1. lednu 1999. Tento vysokoškolský ústav se spolu s univerzitou podílí na uskutečňování bakalářského,magisterského a doktorského studijního programu Matematika.V oborech Matematická analýza, Geometrie a globální analýza a Matematická fyzika je oprávněn taktéž k habilitacím a k řízení pro jmenování profesorů.

Postavení Matematického ústavu ve struktuře Slezské univerzity v Opavě je mimořádné především v oblasti vědy a výzkumu. Členové ústavu jsou známí svými příspěvky k teorii diskrétních dynamických systémů, matematické fyzice, variační analýze a přirozeným fibrovaným prostorům. Výsledky jejich práce jsou přijímány na mnoha předních pracovištích po celém světě.

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné působí ve městě, které prošlo v posledních desetiletích značnou přestavbou v závislosti na rozvoji uhelné těžby. Fakultní budova je velmi moderní, s velkou a reprezentativní aulou, a má dobré vybavení pro studenty. V současné době nabízí fakulta studium v rámci bakalářských i magisterských studijních programů Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management a Systémové inženýrství a informatika. Fakulta se všestranně zapojila do spolupráce s institucemi ekonomického charakteru v přilehlém regionu a její absolventi se úspěšně uplatňují v podnikatelské sféře.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association a má uzavřeny smlouvy o spolupráci s řadou zahraničních univerzit a snaží se zintenzivnit kontakty zvláště s nejbližšími vysokými školami v polském Slezsku. Na jejích pracovištích v Opavě i v Karviné se dobře rozvíjí i vědecko-výzkumná práce, o čemž svědčí publikační činnost a vědecké konference, jež Slezská univerzita v Opavě pořádá i na mezinárodní úrovni. Je to vysoká škola s příznivým trendem rozvoje a chce dosáhnout kvalitního ocenění i v kontextu univerzit Evropské unie.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Slezská univerzita (SU)
Na Rybníčku 1
746 01 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 684 111
fax: (+420) 553 718 019

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.slu.cz
Typ záznamu: Vysoká škola
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:15 hodin