KOŠINA František [ Osobnost ]

- učitel, vlastivědný pracovník, amatérský archeolog

Rodák z Holešovska (* 3. 9. 1909 v Míškovicích), zasvětil svůj život kromě učitelského povolání historii svého rodného kraje, zvlátě rodné obci a okolí. Po učitelském působení se věnuje zájmu o regionální vlastivědu.
Svůj amatérský badatelský zájem soustřeďuje k pravěku Holešovska, kde jako archeolog - amatér, ve spolupráci s muzeem Kroměřížska, se obětavě podílí na teréním průzkumu.Výsledkem této jeho činnosti je řada nově objevených archeologickýcj lokalit na jižním Holešovku, především na katastrech obcí Míškovice, Lechotice, Zahnašovice, Ludslavice a Kurovice. Za všechny lze uvést jeho něklikaleté sběry archeologického amteriálu na významné lokalitě ze starší doby kamenné Křemenná u Míškovic. Dále objev pohřebiště nitranské kultury z počátku doby bronzové na téže lokalitě.Na základě intenzivního studia archivních pramenů a historického materiálu se mu podařilo některé nové poznatky k nejstarším dějinám holešovského léna, které zveřejnil ve Vlastivědném věstníku moravském. K záslužné práci patří také doplnění záznamů v kronice Míškovic, zvláště pro úsek nejstarší historie. K cenným údajům patří zaznamenaná zvykosloví a lidová kultura obce na jižním Holešovsku, a tak ji zachytil F. Košina ve svých "Pamětech".Významný podíl je také v přednáškové činnosti, především v rámci Vlastivědného kroužku v Holešově a na kulturních aktivitách v jeho rodné obci, pro kterou k tisku připravil vlastivědnou publikaci, dále množství článků v odborných archeologických časopisech.
Za dlouholetou vlastivědnou a publikační činnost ocenilo Zastupitelstvo města Františka Košinu udělením Velké pečeti města Holešova. Jedná se o vysoké ocenění a představitelé města mu ji předali u příležitosti 92. narozenin v úterý 4. 9. 2001.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.holesov.cz
Typ záznamu: Osobnost
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 09.04.2004 v 17:35 hodin