Homepage

Zákony a předpisy, kterými se řídí Městská policie

Zákony a předpisy, kterými se řídí Městská policie v Novém Jičíně
  • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb. kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
  • Vyhláška č. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
  • Vyhláška č. 88/1996 Sb. Ministerstva vnitra ČR se kterou se provádí zákon o obecní policii
  • Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon, v platném znění
  • Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 288/1995 Sb. o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 01.01.2002 v 09:21 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz