Homepage

Městská policie Slavičín informuje

Na dotaz občanů, zda lesík Řehák nad čtvrtí Vlára je určený pro venčení psů, odpovídáme, že nikoli.

A není to ani vhodné místo, protože si zde často hrají děti z blízkého sídliště, školy a školky. Primárně není určeno žádné místo k venčení psů, kde by nemuseli majitelé po svých psech uklízet nečistotu.

V obecně závazné vyhlášce Města Slavičín č. 02/2001 o veřejném pořádku, v účinném znění je uvedeno toto:
"Čl. 4, Pohyb psů na veřejných prostranstvích
(1) Na veřejná prostranství, která jsou označena tabulí s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa nebo nápisem "Zákaz vodění psů", je zakázáno přinášet nebo přivádět psy; tento zákaz se nevztahuje na služební psy při výkonu služby a na vodicí psy doprovázející nevidomé osoby.
Na veřejných prostranstvích je zakázán volný pohyb psů. Osoba, která psa doprovází, je povinna vést jej na vodítku a pes musí být opatřen náhubkem. Stejná opatření platí i v uzavřených prostorách. Na veřejných prostranstvích mimo zastavěné území města musí mít pes nasazený náhubek nebo být na vodítku.
Je zakázáno vodění psů nebo jejich přenášení na dětská hřiště a pískoviště, sportovní hřiště, koupaliště, hřbitovy a na všechna místa označená tabulí s vyobrazením přeškrtnuté siluety psa nebo nápisem "Zákaz vodění psů".

(2) Psi pohybující se volně bez dozoru na veřejných prostranstvích mohou být považováni za toulavé psy ve smyslu zvláštního právního předpisu a mohou být odchyceni. Postup při odchytu toulavých psů a další nakládání s nimi upravuje zvláštní právní předpis.

Čl. 10, Čistota veřejných prostranstvích
(5) V případě, že domácí či hospodářské zvíře znečistí veřejné prostranství, je držitel zvířete povinen bez zbytečného odkladu zvířetem způsobenou nečistotu vhodným způsobem z veřejného prostranství odstranit."
Tolik říká obecně závazná vyhláška, kterou je nutno dodržovat.

Kontrolu dodržování povinností a zákazů stanovených touto obecně závaznou vyhláškou provádějí strážníci městské policie. Porušování ustanovení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění).
Uklízení nečistot po zvířatech je důležité i z hlediska hygieny, neboť je zde nebezpečí infekčních onemocnění, která se psími exkrementy mohou šířit. U člověka jsou tímto nakažením nejvíce ohroženy právě děti, které jsou v těsném kontaktu se zvířetem, hrají si na písku, dávají si ruce do pusy a takto přicházejí do kontaktu s vajíčky parazitů. Vajíčka se trusem dostávají do vnějšího prostředí. Jsou vysoce odolná a tak lehce a dlouhou dobu mohou sloužit jako zdroj nákazy dalším psům nebo dětem. Uklízením výkalů zabráníte kontaminaci venkovního prostředí a snížíte riziko nakažení nejen zvířat, ale i Vás a Vašich dětí.

Ještě jedna rada na závěr: Pravidelným odčervováním zbavíte Vaše zvířecí miláčky parazitů a zároveň přerušíte vývojový cyklus parazitů.

Bohuslav Pjajko

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 18.12.2007 v 09:13 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz