Homepage

Společný projekt města a Regionálního centra kooperace, a. s.

Zcela jistě lze již mezi základní a velmi důležité úspěchy záměru budování Podnikatelského centra ve Slavičíně zařadit skutečnost, že je možno jej celý realizovat s podporou strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Bez této pomoci by nebylo možno realizovat dva na sebe navazující projekty s celkovým rozpočtem 13 948 tis. Kč a dotací 10 460 tis. Kč.

K dalším významným milníkům lze zařadit vstup prvních podnikatelů, kterým byla díky jejich podnikatelskému záměru splňujícímu podmínky projektu přiznána dotace na služby poskytované prostřednictvím již fungujícího Podnikatelského centra Slavičín (bližší informace o poskytovaných službách naleznete na http://vtp.rckas.cz v sekci Nabídka služeb).

V současné době jsou v Podnikatelském centru umístěny tři firmy, z toho dvě s inovačním potenciálem, díky němuž získaly nárok na čerpání dotovaných služeb, včetně významné slevy nájemného. V těchto prostorách získal rovněž své sídlo provozovatel Podnikatelského centra - společnost Regionální centrum kooperace, a. s. Do konce října 2007 bude k dispozici ozvučená školicí místnost s bezbariérovým vstupem a s kompletním technickým zázemím o kapacitě až 50 osob, vybavená datovým projektorem, počítačovou sítí a deseti kvalitními počítači, umožňujícími firmám v regionu realizovat semináře, kurzy a školení s využitím nejmodernější audiovizuální a počítačové techniky a přístupem na vysokorychlostní internet.

Tyto kroky pak umožnily společnosti Regionální centrum kooperace, a. s., přihlásit se do soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2006, jejíž sedmý ročník vyhlásila Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Sdružením pro zahraniční investice AFI. Vzhledem k aktivitám společnosti jsme se přihlásili do kategorie Zóna s největším ekonomickým přínosem a Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu. V první kategorii byl hodnocen kvantitativní ekonomický přínos, který vzniká na základě vytvoření nových pracovních míst a efektů vyplývajících z výše investice. Kriteria navíc zohledňovala také velikosti jednotlivých průmyslových zón, protože příprava větších průmyslových zón byla spojena také s většími náklady a na větší území lze přirozeně umístit i více větších investičních záměrů. Zde jsme měli, v konkurenci tak významných průmyslových zón, jakou je strategická průmyslová zóna Šošovice, podporovaná štědře ze státního rozpočtu, velmi malou šanci na umístění. Zato v další kategorii Podnikatelská nemovitost s největším přínosem pro rozvoj aplikovaného výzkumu jsme se ziskem třetího místa zařadili mezi významné vědeckotechnické parky, jakým je například Technologické inovační centrum Zlín, které v dané kategorii zvítězilo.


V této kategorii byly posuzovány již existující vědeckotechnické parky (VTP), podnikatelské inkubátory (PI), technologická centra (TC) a inovační centra orientovaná do oblasti vědy, technologie, inovačního podnikání a odborného vzdělávání, která zpravidla spolupracují s vysokými školami, vědeckými pracovišti nebo výzkumnými ústavy. Výsledek činnosti inovačních firem zasídlených ve VTP, PI, TC či inovačním centru by měl být převážně využitelný v oboru zpracovatelského průmyslu nebo strategických služeb. V této kategorii se hodnotí projekty výstavby nebo rekonstrukce podnikatelských nemovitostí zrealizované v posledních 5 letech, a to z hlediska velikosti, technického řešení daného zařízení a jejich technologického vybavení, stejně jako z hlediska kvality odvíjející se od spolupráce navázané se vzdělávacími institucemi a společenského přínosu souvisejícího s počtem vytvořených pracovních míst s odborným zaměřením.

Na tomto místě je nutno opět připomenout fakt, že Podnikatelské centrum Slavičín je jediné zařízení svého druhu, které sídlí mimo okresní či krajské město.
Toto prestižní ocenění jsme převzali na slavnostním vyhlášení vítězů dne 4. října 2007 v Praze ve Slovanském domě za účasti zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu a generálního ředitele agentury CzechInvest Romana Čermáka.

Pro společnost Regionální centrum kooperace, a. s., je toto ocenění dokladem správnosti a smysluplnosti nastoupené cesty, která byla započata již v roce 2004 založením společnosti, kdy Město Slavičín vstoupilo do neprobádaných vod a zahájilo, i přes pesimismus mnohých, spolupráci se společností INTEC, s. r. o. Současně je však i závazkem, který spočívá v důsledném plnění svých strategických cílů, zejména pak ve vytváření zajímavých podmínek pro podnikání v regionu Slavičínska. Věříme, že toto ocenění rovněž přispěje ke zvýraznění činnosti společnosti a města v oblasti podpory podnikání jak na úrovni Zlínského kraje, tak na úrovni Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a agentury CzechInvest.

Ing. Radomír Bezděk
předseda představenstva RCK, a. s.

Fotografie a jiné (nepolitické) texty Miroslava Macka zveřejňuje www.macekvbotach.cz

Zveřejněno 05.11.2007 v 13:35 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz