Homepage

Historie farnosti Nivnice

Obec Nivnice se rozprostírá mezi dvěma návršími, Hůrkou a Čupy. Na katastru obce se nacházejí čtyři kaple a kostel. Na Čupech stojí kaple Nejsvětější trojice z r. 1912, na Hůrce kaple Panny Marie Růžencové. Ta je z roku 1898. Třetí kaple zasvěcená Janu Nepomuckému se nachází při silnici vedoucí ke kostelu, byla postavena k 1000. výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1885. Čtvrtou kaplí v Nivnici je kaple Povýšení sv. Kříže poblíž lesa Královy.

První písemná zmínka o farním kostelu je z r. 1403. Dá se ale předpokládat, že byl postaven již dříve, protože podle historických pramenů patřila obec od r. 1261 cisterciáckému klášteru vizovickému, a náboženský život tehdejších obyvatel se tedy soustřeďoval pravděpodobně buď v kostele nebo ve větší kapli. Po rozpadu Velké Moravy přišli do Nivnice slovanští kněží, žáci sv. Metoděje. Postavili si zde kostel v prostoru nynějšího hřbitova a zasvětili ho sv. Kříži. Do tohoto kostela si nechali daleko na východě v Sedmihradsku zhotovit zvon s nápisem, který v překladu zní: " Tvá slova, Kříži, Tvůj hlas já chápu. Ježíše Krista Nazaretského slaví křížem vše, co žije v tomto roce 1001. Ó PANE." Nápis je psán zčásti cyrilikou a zčásti latinkou. Tento zvon se v současné době nachází v zámku Vrchotovy Janovice ve zvonařském muzeu a bude obci Nivnice navrácen.

V roce 1261 daroval brumovský kastelán Smil ze Střílek obec Nivnici jako nadaci cisterciáckému klášteru ve Vizovicích Smilheimu, který sám založil.

Vizovický klášter s veškerým svým zbožím a i s Nivnicí patřil v letech 1483 - 1526 pánům z Kunštátu. Přišli sem němečtí mniši, misionáře vyhnali a kostel zasvětili archandělu Michaelovi. Pozdější zprávy uváděly dokonce kostely dva, hořejší a dolní.

Jako první duchovní správce farnosti se roku 1490 uvádí kněz Gregor. Po něm následovala celá řada kněží, z nichž mnozí byli při nájezdech loupeživých hord, přijíždějících od Uher, zavražděni nebo umučeni. Hodně jich také padlo za obět řádění moru a cholery.

Kostel zasvěcený sv. Andělům strážným stojí uprostřed obce. Stavba začala v roce 1741 a kostel byl dokončen roku 1752, kdy jej 3. listopadu požehnal tehdejší farář Josef Schpluchovský. Stavbu navrhl farář Antonín Václav Czernoch, šlechtic, bakalář a lidumil, který v Nivnici působil od r. 1706 do roku 1733 a na stavbu kostela věnoval veškeré jmění.

Nad hlavním oltářem kostela je umístěno sousoší sv. Anděla strážce chránícího dvě děti před pádem do propasti. Je to dílo nivnického řezbáře Karla Bartka. V presbytáři naproti sakristie se nachází kaple Panny Marie Lurdské s Božím hrobem. V lodi kostela jsou dva boční oltáře, sv. Josefa a sv. Anny. Věž kostela má tři zvony z r. 1947 a umíráček s letopočtem 1747. Varhany pořízené v roce 1959 čítají 26 rejstříků a 2222 píšťal. Kostel byl konsekrován v roce 1993 olomouckým arcibiskupem msgrem Janem Graubnerem.

Z nivnické farnosti vzešla řada řeholních sester a kněží. Z nich nejvyššího vzdělání i církevní hodnosti dosáhl msgre ThDr. Josef Kachník, řádný profesor Karlovy univerzity. Je pohřben v Praze na Vyšehradě. Založením vychovatelské knihovny J. A. Komenského v Nivnici po sobě zanechal trvalou památku.

V posledních dvou letech byli z řad nivnických farníků vysvěceni dva noví kněží: 4. 7. 1998 P. Petr Krajčovič a 25. 9. 1999 P. Josef Josefík. Od 10. 10. 1999 mají naši farníci také novou přímluvkyni. V parčíku před farou byla slavnostně vysvěcena socha nivnické Panny Marie. Nynějším duchovním správcem nivnické farnosti je P. Josef Nuzík, rodák z nedaleké obce Strání. Podle farní kroniky je to od roku 1490 stotřetí kněz působící ve farnosti.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Nivnice.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 09.09.2003 v 15:53 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz