Homepage

Historie obce Dolné Studénky

Jméno obce (česky dříve Studenka, Studenky, Dolní Studenky, Dolní Studýnky, německy Schonbrunn) je v množném čísle použitou zdrobnělinou od slova studně. Rozlišující přívlastek Dolní používaný od 19. století je má odlišit od Horních Studének na Štítecku. V okolních obcích se obě Studénky nerozlišují. Pečetním znamením byla ve štítě kolmo postavená radlice. Trvalou součástí Dolních Studének je osada Králec (česky též Králov, německy Kánigsgrund), do roku 1973 byla částí osada Plechy (viz Nový Malín). V roce 1980 byly Dolní Studénky s Králcem při-pojeny k Šumperku, ale v roce 1990 se opět osamostatnily.

Katastr Dolních Studének o rozloze 852 hektary (rozšířil se po roce 1945 z původních 808 hektarů až na 866 hektarů)je na severozápadě lemován tokem řeky Desné, zvedá se k jihovýchodu a Dražníkem dosahuje výšky 506 m. Vesnice má střední nadmořskou výšku 300 m a táhne se podél silnice z Postřelmova a Sudkova, jež se na severním konci Dolních Studének rozděluje jednak do Šumperka, jednak přes osadu Králec a kolem zámku Třemešek do Nového Malína.

Počet obyvatel Dolních Studének se od poloviny 19. století neustále zvyšoval. Předpokladem tohoto pozitivního vývoje byla poloha obce v blízkosti okresního města a pracovní příležitosti v jeho okolí. V roce 1850 měly Dolní Studénky s osadami 786 obyvatel, ale v roce 1900 zde již žilo 1226 osob ve 136 domech, z toho v Dolních Studénkách 835 osob ve 103 domech, v Králci 172 osob v 16 domech a v Plechách 219 osob v 17 do-mech. Zatímco Dolní Studénky měly rozhodující převahu českého obyvatelstva, obě osady byly naopak německé s českou menšinou. Celkově bylo v administrativní obci v roce 1930 1635 osob, mezi nimi 465 Němců. Odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce se projevil snížením počtu obyvatel na 1 148 ve 282 domech v roce 1950 (z toho v Dolních Studénkách 714 osob a 190 domů, v Králci 249 osob a 52 domů, v Plechách 1 85 osob a 40 domů). Při posledním sčítání v roce 1991 bylo zjištěno v Dolních Studénkách 885 obyvatel a 268 domů, v Králci 357 obyvatel a 78 domů.

Dolní Studénky se poprvé připomínají v pramenech v roce 1353. Byly rozděleny nejméně na dva díly. Ten, který byl v držení Pavla ze Sovince, přešel roku 1372 na Gerharda z Mírova a v roce 1406 na Jana ze Šumvaldu. Druhý díl byl v polovině 14. století majetkem Jana z Kravař. V roce 1422 držel větší část vesnice Albert z Víckova a Kolšova a prodal ji roku 1437 Janu Tunklovi. Tehdy se roztříštěný majetek zřejmě scelil, a když v roce 1446 získal mezi jiným zbožím Dolní Studénky Jan st. Tunkl z Brníčka a Zábřeha, byla vesnice připojena k zábřežskému panství. U něj zůstala až do roku 1527, kdy byla odloučena spolu s ostatními vesnicemi statku Třemešek a u třemešského panství zůstala až do zániku vrchnostenského zřízení. Podle lánového rejstříku hospodařilo ve vesnici v roce 1677 25 usedlíků a na Plechách pět usedlíků a byl zde panský dvůr. Fara v Dolních Studénkách zanikla za třicetileté války a byla obnovena jako kuracie v roce 1784. Farní kostel sv. Linharta byl postaven v 19. století. Již v 18. století byla ve vsi škola. V roce 1834 měly Dolní Studénky 88 domů a 548 obyvatel.

Na území Králce, v místech dnešního zámku, stávala ve středověku ves Tře-mešek (německy Johrnsdorf. V první polovině 14. století se jako její majitelé připomínají páni z Lipé, z nichž Čeněk z Lipé ji prodal Svatoborovi ze Závořic. Ten získal a k Třemešku připojil díly v Chromči, Postřelmově a Dolních Studénkách a tehdy se začal vytvářet třemešský statek. Největší rozlohy nabyl za Beneše z Víckova. Když v roce 1420 kupoval Třemešek Jan z Kolšova, byl ve vesnici dvůr, mlýn, tři rybníky a fara. Roztříštěnou držbu scelili v polovině 15. století Tunklové. V roce 1509 přenechal Jindřich Tunkl své statky na severní Moravě Mikulášovi Trčkovi. Statek Třemešek byl tehdy součástí zábřežského panství a vesnice byla označena jako pustá. S největší pravděpodobností zanikla za česko-uherských válek ve druhé polovině 15. století. Krátce drželi pustý Třemešek páni z Boskovic a v roce 1527 koupil pustinu s dvorem, Dolní Studénky a Hrabišín Petr ze Žerotína, a když v roce 1530 přikoupil Olešnou, obnovil někdejší třemešské panství. Jeho majiteli se v roce 1559 stali Bukůvkové z Bukůvky, z nichž Jan v roce 1587 vystavěl zámek Třemešek. Měl zde pivovar a s městem Šumperkem se dostal do sporů o mílové právo. Od roku 1653 byli novými majiteli panství, které tehdy tvořil zámek Třemešek s dvorem, Dolní Studénky s dvorem a farou, Loučky s dvorem, Hrabišín a Olešná, Žerotínové a vlastnili je až do roku 1771. Potom přešlo na rodinu Stillfriedů a od roku 1812 byli jeho majiteli Terschové.

Před rokem 1700 byla třemešskou vrchností založena osada Králec, a to na místě známém již v roce 1582 pod označením Kónigin Grunt (královnino údolí). V roce 1834 měl Králec spolu s Třemeškem 12 domů a 112 obyvatel. Zřejmě v polovině 17. století byla založena činžovní osada Plechy (německy Plótsch). Český název je kancelářskou podobou od místního jména Pleče odvozeného od osobního jména Pletek. Lánový rejstřík zde k roku 1677 uvádí jen pět hospodářů a v roce 1834 měla osada 15 domů a 116 obyvatel.

Po roce 1848 byly Dolní Studénky s osadami připojeny k soudnímu a politickému okresu Šumperk. Zůstávaly zemědělskou obcí se dvěma dvory velkostatku Třemešek, jehož majiteli byli po Terschových (od roku 1861) Ulrichové, po nich od roku 1905 Mauthner, roku 1938 Baťa a od roku 1939 německá osídlovací společnost. Dvůr v Králci o výměře 454 hektary byl za první pozemkové reformy propuštěn vlastníkům, ale dvůr v Dolních Studénkách o výměře 107 hektarů byl rozdělen. E. Ulrich zřídil na Třemešku v roce 1871 moderní pivovar, který přešel v roce 1906 do vlastnictví Seve-romoravských pivovarů, ale o dva roky později byl zrušen. Většina obyvatel Dolních Studének nacházela zaměstnání v blízkém okresním městě. Tato skutečnost se v politickém životě obce promítala soupeřením sociálně demokratické a národně socialistické strany, v osadách s německým obyvatelstvem zpočátku prvenstvím německé sociální demokracie, ale ve třicátých letech rozhodujícími pozicemi Sudetoněmecké strany. V Králci byla v roce 1909 zřízena soukromá a od roku 1911 veřejná německá škola. Pro děti zdejší české menšiny začalo vyučování v menšinové jednotřídce až v roce 1930.

Po druhé světové válce zesílily vazby obce na okresní město Šumperk, ale přesto si Dolní Studénky udržely postavení střediskové obce. JZD bylo založeno až v roce 1955 a od roku 1971 je součástí zemědělského družstva v Bludově. V roce 1990 byl v Dolních Studénkách nižší stupeň základní školy (v Králci byla škola zrušena po roce 1976), lékařská ordinace, dvě prodejny smíšeného zboží, prodejna potravin a dvě restaurace.
Rodákem z Dolních Studének byl profesor a redaktor časopisu Příroda a škola Jan Kranich (1870 až 1932, na jeho rodném domě je umístěna pamětní deska). Památkou renesanční architektury z roku 1587 je zámek Třemešek, romanticky přestavěný v letech 1857 až 1863. Dvoupatrová stavba má obdélný půdorys s menším rizalitem v průčelí a dvouramenným přístupem na bosovaných arkádách

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 49, 30.07.2003 v 11:50 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz