Homepage

Historie obce Luběnice

Jako první historický záznam o tomto slovanském sídlišti je některými prameny uváděn rok 1045. Mělo to být za vlády Břetislava, kdy tuto osadu (spíše dvorec) údajně spravoval pan Ješek z Luběn.

Podle L. Hosáka však pochází první písemná zmínka o Luběnicích až z roku 1297.

Název obce pochopitelně rovněž procházel historickým vývojem. V roce 1297 je uváděn jako In Lubenicz, 1518 Z Libenicz, 1537 V Libenitzich. Až do poloviny 19. století je uváděn německý název Lubenitz, který se až v roce 1881 mění na definitivní Luběnice.

Samotný název je odvozován od místního jména Luben, které je buď domáckou podobou některého osobního jména s kmenem Lub, např. Lubhost, Lubmír nebo z příčestí trpného luběn, k staročeskému slovesu lúbiti -míti rád
.
Původní osada, spíše jen několik dřevěných domků, zřejmě ležela severovýchodně od dnešní obce nad řekou Blatou. Dvorec luběnský nazývaný markrabí stával u potoka Zlatá stružka.

Za vlády krále českého Přemysla Otakara ii. Byla v letech 1247-1253 prováděna regulace vodního toku Blata. Na ttéto říčce pak vybudovalo město Olomouc kamenný mlýn, později zvaný Spálenec, který současně sloužil jako strážní objekt k ochraně cesty z Olomouce na západ do Prahy a k přechodu přes Blatu.

Obec Luběnice byla střídavě v držení různých vlastníků, až roku 1504 koupil Luběnice purkmistr a rada města Olomouce. Město Olomouc prodalo na počátku 17. století 4 pololány a 3 chalupy Luběnické olomouckému měšťanu Andrýskovi, který je věnoval na vydržování jesuitského semináře. Tak zůstalo až do zrušení řádu.

Stav vesnice se v průběhu století měnil jen nepatrně. Do vývoje výrazně zasáhla třicetiletá válkaa pozdější války s Pruskem.Nejvíce byla obec postižena okolo roku 1642, kdy Švédové po vítězné bitvě obsadili prostor mezi obcemi Luběnice, Slatinice a Lutín. Pozůstatky po této bitvě byly společné hroby. Nad těmito hroby byly vybudovány boží muky.

Po těchto událostech došlo k novému vybudování Luběnic. Obec stála sice na stejném místě, ale domy byly už pevnější a kvalitnější.

Mlýn Spálenec, vzdálený od obce asi 800 m, byl válečnými událostmi téměř nedotčen. Město Olomouc jej využívalo až do 19. století. Byl zrušen až při regulaci Blaty v roce 1925.

V roce 1778 měly Luběnice 39 stavení včetně Spálence a počet obyvatel se pohyboval kolem 300. V roce 1835 se obec rozrostla o 10 čísel na 49 domů. Teprve až koncem 19. století byla většina domů modernizována. Důvodem modernizace byly požáry, z nihž nejhorší byl v prosinci 1777, kdy požár zachvátil celou obec. Při požáru v roce1868 vyhořelo 16 domů a 13 stodol. Po těchto požárech v roce 1892 byl založen v Luběnicích Sbor dobrovolných hasičů a byly postavena požární zbrojnice.

V roce 1900 vzrostl počet domů na 75, v roce 1921 bylo již v obci 88 popisných čísel.

Po první světové válce nastávají větší změny.

1920 zhotoveny desky se jmény občanů padlých za 1. sv. války
1922 elektrifikace obce
1928 vybudována nová silnice do Slatinic
1950 vybudována část obecní kanalizace
1970 postaven nový hostinec
1974 uveden do provozu nový kulturní dům
1987 dokončena stavba nové prodejny smíšeného zboží

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 03.12.2002 v 13:53 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz