Homepage

Odbor investic a správy majetku

Majetkoprávní úkony (prodej, pronájem, koupě, věcná břemena aj.)

 1. Řeší restituční a rehabilitační nároky a požadavky.
 2. Zabezpečuje doklady o vlastnictví domů, objektů a pozemků v majetku města. Organizuje činnost spojenou s nabytím či převodem majetku města (nemovitého i movitého).
 3. Vypracovává podklady a návrhy smluv pro převod, pronájem a nabytí nemovitostí, včetně návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí.
 4. Po získání souhlasů majitelů dotčených pozemků se stavebními aktivitami města realizuje majetkoprávní úkony mezi městem a dotčeným subjektem (např. věcná břemena, …).
 5. Vypracovává smlouvy pro provedení majetkoprávního vypořádání s vlastníky nemovitostí, které město potřebuje převést do svého majetku (investiční činnost), včetně vkladu práva do katastru nemovitostí.
 6. Zabezpečuje zaměření, oddělení či rozdělení pozemků, vyhotovení geomet-rických plánů.
 7. Zabezpečuje zápis nových staveb vybudovaných městem v rámci investiční činnosti.
 8. Zajišťuje zpracování smluv o zřízení věcného břemene pro nově vybudované inženýrské sítě ve vlastnictví města na pozemcích fyzických a právnic-kých osob (na základě podkladů odborných útvarů města).
 9. Obstarává znalecké posudky pro majetkoprávní úkony města.
 10. Zajišťuje realizaci věcných břemen na nemovitostech města i realizaci věcných břemen ve prospěch města na pozemcích, které nejsou v majetku města.
 11. Zpracovává obstaravatelské a jiné smlouvy, hodnotí jejich plnění a navrhuje jejich změny ve všech oblastech činností s majetkem města.
 12. Z hlediska zájmů města se vyjadřuje a vydává stanoviska k veškerým prá-vům a povinnostem souvisejícím s majetkem města, které nejsou svěřeny tímto organizačním řádem jinému odboru MÚ, nebo zřizovací listinou orga-nizační složce nebo příspěvkové organizaci města.
 13. Zajišťuje nákup a rozpočtovou kapitolu drobného městského mobiliáře

Doprava

 1. Eviduje a vyřizuje prostřednictvím příslušných orgánů žádosti o změny dopravního značení.
 2. Eviduje žádosti o úpravy komunikačního systému, jejich opravy a rekonstrukce.
 3. Zabezpečuje instalaci nového dopravního značení.
 4. Provádí technický dozor na MK a chodnících.
 5. Vyjadřuje se za město k žádostem o zásah do MK a chodníků.
 6. Vydává za město stanoviska k připojení nových účelových komunikací a sjezdů na místní komunikace.
 7. Přebírá MK a chodníky po provedených pracích (výkopy, překopy apod.).
 8. Uplatňuje vady na MK a chodnících vzniklé v rámci záručních lhůt.
 9. Zabezpečuje instalaci nových odvodňovacích zařízení souvisejících s MK.
 10. Zpracovává návrhy na opravy MK, chodníků a souvisejících zařízení.
 11. Realizuje velkou údržbu a opravy místních komunikací a chodníků zařazených do rozpočtu města prostřednictvím dodavatelů.
 12. Vypracovává návrhy na rozmístění autobusových zastávek ve městě a v místních částech.
 13. Sestavuje ve spolupráci s TS Příbor plán údržby, obnovy a oprav místních komunikací a chodníků.
 14. Vede evidenci a v souladu s aktuálním předpisem města přiděluje trvalá parkovací místa osobám s těžkým zdravotním postižením.
 15. Vede evidenci a v souladu s aktuálním předpisem města přiděluje trvalá parkovací místa na stanovených parkovacích místech.
 16. Provádí správu místních poplatků za užívání veřejného prostranství při stavebních aktivitách dle aktuálně platné OZV.

Veřejné osvětlení (dále jen „VO“)

 1. Podílí se za město na nových projektech a realizaci VO.
 2. Eviduje žádosti o úpravy a doplnění sítě VO a tyto konzultuje s aktuálním správcem VO.
 3. Koordinuje činnost správců inženýrských sítí (především NN) ve vztahu k souvisejícím rozvodům VO.
 4. Působí jako konzultant při opravách veřejného osvětlení, jejichž realizace přísluší na základě zřizovatelské listiny jiným subjektům (TS,......).
 5. Spolupracuje s příspěvkovou organizací TS při sestavování plánu údržby a projednávání návrhu rozpočtu na úseku VO.
 6. Provádí dozor nad minimálně 1x ročním předkládáním písemných informací zřizovateli o provedených opravách a úpravách VO.
 7. Vydává stanoviska k uložení podzemních i nadzemních sítí VO pro činnost jiných investorů.
 8. Zajišťuje rozšiřování a novou výstavbu VO.
 9. Koordinuje činnost správců inženýrských sítí (především NN) ve vztahu k souvisejícím rozvodům VO.

Městský rozhlas (dále jen „MR“)

 1. Podílí se za město na nových projektech a realizaci MR.
 2. Eviduje žádosti o úpravy a doplnění sítě MR a tyto konzultuje s aktuálním správcem MR.
 3. Koordinuje činnost správců inženýrských sítí (především NN) ve vztahu k souvisejícím rozvodům MR.
 4. Působí jako konzultant při opravách MR, jejichž realizace přísluší na základě zřizovatelské listiny jiným subjektům (TS,......).
 5. Spolupracuje s příspěvkovou organizací TS při sestavování plánu údržby a projednávání návrhu rozpočtu na úseku MR.
 6. Provádí dozor nad minimálně 1x ročním předkládáním písemných informací zřizovateli o provedených opravách a úpravách MR.
 7. Vydává stanoviska k uložení podzemních i nadzemních sítí MR pro činnost jiných investorů.
 8. Zajišťuje rozšiřování a novou výstavbu MR.

Kanalizace, vodovod, plynovod

 1. Vydává z hlediska vlastníka technické stanoviska k napojení přípojek na kanalizaci, vodovod a plynovod, pokud tyto nejsou spravovány na základě nájemní, či jiné smlouvy, jiným správcem.
 2. Kontroluje splnění podmínek napojení.
 3. Přebírá kanalizaci, vodovod a plynovod po pracích jiných investorů, pokud nejsou spravovány jiným správcem.
 4. Vydává technická stanoviska k pronájmům nebo prodejům kanalizací, vodovodů a plynovodů a zpracovává požadavky na rozšíření těchto inženýrských sítí.
 5. Navrhuje velké opravy a nové jmenovité stavební akce.
 6. Zajišťuje správu, větší údržbu a opravy kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě v majetku města, pokud tato není svěřena jiným správcům. 

Koordinace směrem k SMMP s.r.o.

 1. Plní povinnosti vyplývající z komisionářské smlouvy vůči Správě majetku města s.r.o., předkládá návrhy na její úpravy a změny.
 2. Projednává se zástupci SMMP s.r.o. návrh plánu oprav a údržby jí svěře-ného bytového fondu a nebytových prostor. 

Agenda přípravy a realizace stavebních akcí

 1. Realizuje z podnětu RM a ZM výstavbu bytovou, občanskou, inženýrských sítí a jinou.
 2. Předkládá návrhy na zpracování projektové dokumentace.
 3. Zabezpečuje vypracování projektů stavebních akcí města.
 4. V rámci přípravy stavebních akcí zajišťuje vstupy na pozemky, ověřuje existenci podzemních sítí. Zpracovává podklady akcí pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, žádá o tyto dokumenty jménem města.
 5. Po získání souhlasů majitelů dotčených pozemků se stavebními aktivitami města předává agendu vyžadující majetkoprávní úkony mezi městem a dotčeným subjektem úseku pro majetkoprávní činnost.
 6. Zpracovává technická zadání zakázek stavebních akcí realizovaných městem.
 7. Zajišťuje vypracování projektové dokumentace stavebních akcí města ve fázi studií, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a realizační dokumentace, včetně rozpočtů staveb, v souvislosti s tím svolává a zúčastňuje se jednání v průběhu zpracování PD, provádí věcnou kontrolu a přebírá PD.
 8. Ve funkci zástupce investora zajišťuje a zpracovává podklady pro jednotlivé stupně řízení (pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení), projednává investiční akce s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí, dotčenými vlastníky a ostatními účastníky řízení. O potřebné dokumenty žádá jménem města.
 9. Jménem města podává ohlášení, žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení, žádosti o kolaudační souhlas příslušnému stavebnímu úřadu, zúčastňuje se územních, stavebních či kolaudačních řízení ve funkci investora stavby.
 10. Při výběru zhotovitelů projekčních a stavebních akcí postupuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a směrnicí RM o zadávání zakázek.
 11. 1Připravuje technické podklady pro zadání zakázek dle zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 12. Spolupracuje s příslušnou komisí a zadavatelem při hodnocení veřejných zakázek, veřejných soutěží i zadání jednomu dodavateli.
 13. V rozsahu stanoveném vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek zabezpečuje: zpracování zadávací dokumentace, jejího poskytnutí zájemcům včetně poskytnutí dodatečných informací a zajištění prohlídky místa plnění, přípravu zadávacího řízení, hodnocení kvalifikace dodavatelů, výběr, po-souzení a hodnocení nabídek, plnění informačních povinností zadavatele.
 14. Připravuje technické podklady pro uzavírání smluvních vztahů souvisejících se stavebními akcemi realizovanými odborem a spolupracuje s pracovní-kem zabezpečujícím zpracování a evidenci smluv.
 15. Připravuje a předkládá materiály o investiční i jiné stavební činnosti RM a ZM.
 16. Zajišťuje technický dozor na akcích, kde je město investorem. Zajišťuje předání staveniště zhotoviteli, kontroluje realizaci stavby, zda probíhá v souladu s projektovou dokumentací, kontroluje kvalitu prováděných prací, dodržování průběžných termínů realizace staveb a ostatních podmínek vyplývajících ze smlouvy o dílo, provádí zápisy do stavebního deníku. V případě potřeby projednává a zajišťuje u projektanta úpravy a změny projektové dokumentace a u zhotovitele realizaci změn oproti schválenému projektu. Zajišťuje převzetí hotového díla od zhotovitelů v dané kvalitě, zajišťuje odstranění vad a nedodělků, popř. uplatňuje reklamaci. Provádí kontrolu a schválení soupisu provedených prací a následně kontrolu fakturace.
 17. Provádí kontrolu díla po celou dobu záruční doby.
 18. Zpracovává a vyhodnocuje harmonogram realizačních i projektových akcí.
 19. Vypracovává podklady pro převod do HIM, předává dokončené akce do majetkové evidence.
 20. Spolupracuje se všemi organizacemi, zajišťujícími dodávku energií ve městě s vazbou na přípravu a realizaci výstavby či rekonstrukci objektů v majetku města.

Veřejné zakázky, smlouvy

 1. Zabezpečuje agendu veřejných zakázek na odboru investic a správy majetku.
 2. Provádí poradenství při veřejných zakázkách organizovaných na jiných odborech.
 3. Připravuje ve spolupráci s právníkem města návrhy smluv zakázek na odboru investic a správy majetku a eviduje veškeré smlouvy odboru investic a správy majetku.

Správa budov

 1. Zajišťuje způsobem péče řádného hospodáře stavební a technickou správu a údržbu budov a jiných stavebních objektů, které jsou v majetku města. Tuto zodpovědnost nemá za správu majetku města, který je spravován např. společností Správa majetku města Příbora s.r.o. dle komisionářské smlouvy, případně Technickými službami, školami nebo jiným subjektem dle zřizovacích listin, či jiných dokumentů schválených RM nebo ZM.
 2. Zajišťuje zpracování, vedení a úpravy pasportu budov, pro které zajišťuje stavební správu a údržbu.
 3. Spolupracuje jako konzultant při stavebních opravách školských objektů, jejichž realizace přísluší na základě zřizovatelské listiny ředitelům těchto školských zařízení.
 4. Spolupracuje s pracovníkem řešícím majetkoprávní agendu při přípravě a uzavírání nájemních vztahů u svěřených nemovitostí.

Graficko informační systém

 1. Vede agendu související s GIS.
 2. Je zodpovědný za funkčnost GIS.
 3. Provádí analýzy stávajícího rozsahu a využitelnosti GIS.
 4. Analyzuje a navrhuje další možnosti využitelnosti GIS z pohledu MÚ.
 5. Předkládá návrhy na možná rozšíření GIS (agendy existujících v jiných obcích, které by se daly aplikovat na MÚ Příbor).
 6. Spolupracuje s informatikem na možnostech využitelnosti GIS vzhledem k hardwarovým a softwarovým omezením stávající VT, popř. na návrhu rozšíření hardwaru nebo upgrade softwaru.
 7. Vystupuje za město jako koordinátor vůči firmě zabezpečující instalaci a aktualizaci GIS.
 8. Spolupracuje s poskytovatelem GIS, upřesňuje požadavky zadavatele a konkretizuje problematiku zpracovávaných agend.
 9. Spolupracuje s poskytovatelem při instalaci nových agend GIS, popř. při instalaci stávajících agend na nové počítače.
 10. Stanovuje periodu a termíny aktualizací GIS.
 11. Navrhuje další postup rozšiřování a zdokonalování GIS dle možností po-skytovatele GIS.
 12. Shromažďuje podklady z jednotlivých odborů MÚ pro aktualizaci GIS.
 13. Shromažďuje podklady jednotlivých odborů MÚ pro aktualizaci všech agend GIS.
 14. Kontroluje správnost a úplnost dodaných podkladů pro změny v GIS.
 15. Koordinuje součinnost s poskytovatelem GIS pro jednotlivé agendy.
 16. Kontroluje úplnost zpracování podkladů v aktualizacích dodaných poskytovatelem GIS.
 17. Vyřizuje reklamace provedení aktualizací agend GIS.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Ing. Jaroslav Šimíček, vedoucí odboru
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 450
(+420) 604 477 292
fax: (+420) 556 722 093

FORMULÁŘE A TISKOPISY

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor.eu

AKTUALIZACE: Iveta Busková (Město Příbor) org. 139, 30.08.2013 v 21:55 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz