Homepage

SRNĚNSKÁ Eva, Bc.

II. poschodí

agenda oddělení kontroly
 • Vykonává veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací zřízených městem.
 • Vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo jejich příjemců.
 • Zpracovává návrh plánu kontrolní činnosti a návrh střednědobého a ročního plánu kontrol.
 • Provádí a organizuje vlastní akce na základě schválených plánů kontrol.
 • Na základě vyžádání starosty provádí další kontrolní akce mimo schválený plán kontrol.
 • Navrhuje uložení pokut třetím osobám za nesplnění povinností vyplývajících ze zákona o finanční kontrole a zákona o státní kontrole.
 • V rámci kontrolního systému spolupracuje s jednotlivými odbory MÚ, finančním a kontrolním výborem.
 • Zpracovává výsledné materiály z kontrolních akcí, zejména protokoly o provedených kontrolách, vyžaduje přijetí účinných opatření k odstranění nedostatků a kontroluje jejich plnění nebo předává svá kontrolní zjištění orgánům veřejné správy, které jsou oprávněny uložit kontrolovaným osobám opatření k nápravě.
 • Předkládá starostovi výsledné materiály z kontrolních akcí, zejména protokoly o provedených kontrolách s doporučením k přijetí opatření.
 • Nejméně jednou ročně zajišťuje prověření přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací zřízených městem, o zjištěních z provedených kontrol zpracovává zprávu s doporučením k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, předcházení a zmírnění rizik a ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému v těchto organizacích.
 • Navrhuje přizvané osoby (např. znalce, tlumočníky nebo odborné experty) dle § 16 zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., zabezpečuje jejich poučení a vybavení příslušným pověřením k provedení kontroly.
 • Předkládá starostovi k rozhodnutí odvolání kontrolovaných osob proti protokolu o provedených kontrolách, pokud námitkám kontrolované osoby v plném rozsahu nevyhověl.
 • Plní úkoly uložené starostou.
 • Zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích finančních kontrol a předkládá jí starostovi

KONTAKTNÍ ADRESA:

MÚ Příbor, Odbor finanční a kontrolní
Bc. Eva Srněnská, kontrolní činnost: 2. patro
Náměstí Sigmunda Freuda 19
742 58 Příbor
Česko (CZ)
tel: (+420) 556 455 435

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.pribor-mesto.cz

Typ záznamu: Pracovník
AKTUALIZACE: Petra Kolářová (Kancelář vedení města) org. 139, 05.06.2012 v 07:22 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz