Homepage

Obyvatelstvo Moravského Kravařska

Dne 31. prosince 1890 na Novojicku ve 9 012 domech 71 605 obyvatelův - 33 458 (46,73%)mužského a 38 147 (53,27%) ženského pohlaví. Z těchto hlásí se 67 760 (94,63%) k víře katolické a jsou spravováni 29 samostatnými farními úřady (5 obcí kromě toho přifařeno k farním úřadům mimo okres ležícím). 3 104 obyvatel (4,33%) jsou evangelíci většinou vyznání augsburského, majíce farní úřady své (aug.) v Hodslavicích a v Suchdole (reformovaní náležejí ku Střítěži), 733 obyvatel (1,02%) jsou židé a 8 jest jinověrcův. Průměrně bydlí na 1 km2 143 obyvatelů. Dle národnosti přiznalo se 30 560 (42,68%) obyvatelů k obcovacímu jazyku českému, 40 496 (56,55%) k německému a 43 k jinému jazyku obcovacímu, u 497 obyvatel (z nichž zajisté většina jest národnosti české) obcovací jazyk neuveden.
Kdežto soudní okres Příborský jest převahou český čítaje 69,8% Čechův, jsou v sousedním okrese Novojickém Čechové v menšině (42,18%), Fulnecko pak výhradně dnes Němci osazeno jest, vykazujíc jen 117 Čechův. Ze 74 obcí celého okresu politického obývají v 10 obcích jen Čechové, v 12 jen Němci, v ostatních jsou obě národnosti zastoupeny. Obyvatelstvo české jest klínem, jejž tvoří německé osady od Nového Jičína na jihovýchod položené: Žilina, Životice a nejdále Ženklava, rozděleno na dvě samostatné skupiny. Severovýchodní z nich, jež čítá 23 obcí, mezi nimiž města Štramberk a Příbor, přidělil c.k. školní rada p. František Bartoš, nejlepší znatel lidu našeho, již k Lachům, ačkoliv lid sám nepřipisuje si názvu tohoto, považuje slovo "Lach" spíše za přezdívku, v jihozápadní pak skupině, obsahující farní osady Starý Jičín, Bernartice, Hodslavice, Mořkov a Veřovice se 16 obcemi, mluví různořečím starojickým.
Téměř každá vesnice má však své zvláštnosti jak v povaze, tak i v nářečí, což vysvětliti možno tím, že přechod od Valachů k Lachům, jejž živel český tuto tvoří, jako všude jinde na rozhraní i zde pozvolna se děje.
Povahou svou lid náš proti lidu německému velmi se různí. Že kostely bývají českým lidem přeplněny, svědčí o jeho zbožnosti, že v továrnách k různým pracím dá se upotřebiti, chápaje rychle sebe složitější postup výroby při strojích, jest důkazem jeho duševního nadání, že spokojí se mnohdy s malým výdělkem ba i nuznou stravou, netouže po lepším bydle, nese s sebou jeho skromnosť. Měkká povaha jeho činí jej snadno přístupným cizím vlivům, oproti cizinci však staví se spíše nevědomým, má však, jak se říká "za ušima". Tu a tam bohužel kořaleční mor zachvacuje nejen muže, ale i ženy, setíraje z nich krásné vlastnosti, jako pohostinství, dobromyslnosť, důvěřivosť ano i mravnosť. Proti proudu časovému nestaví se příkře, nýbrž rychle chápe se myšlenek nových, jak časté spolky dosvědčují.

Z knihy "Moravské Kravařsko"
Vydal: Region Moravské Kravařsko

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Denisa Vlková (COLOR Studio) org. 56, 24.09.2007 v 09:29 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz