Homepage

Historie Slezskoostravského hradu

TROCHA HISTORIE SLEZSKOOSTRAVSKÉHO HRADU

Hrad byl postaven ve druhé polovině 13. století u brodiště poblíž soutoku řek. Smyslem a účelem hradu byla ochrana zemské stezky z Opavy přes Hlučín a Těšín do Krakova a zejména hranice polského státu, kterou tehdy tvořila řeka Ostravice. O významu, jenž hradu přikládali jeho vlastníci, svědčí fakt, že byl již ve 13. století obehnán 4 metry vysokou a 2,5 m širokou zdí.

První písemná zmínka o existenci Slezskoostravského hradu se vztahuje k 2. srpnu 1297. Toho dne se v Ostravě sešli moravští a těšínští šlechtici v čele s těšínským knížetem Měškem a olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce projednali spory, které vznikaly tím, že hraniční řeka Ostravice v důsledku častých záplav měnila své řečiště. Spor byl úspěšně vyřešen. Od roku 1327 patřilo Těšínsko k českému státu a Slezskoostravský hrad ztratil svou funkci pohraničního hradu. Řeka Ostravice přestala být státní hranicí a stala se hranicí mezi panstvími olomouckého biskupa a těšínského knížete, mezi Moravou a Slezskem.STRUČNÁ DATA Z HISTORIE SLEZSKOOSTRAVSKÉHO HRADU

2. polovina 13. století - ve Slezské Ostravě byl vystaven pevný gotický hrad.

Rok 1380 - těšínský kníže Přemysl postoupil dosud knížecí hrad ve Slovanské (Polské, Slezské) Ostravě Pavlovi z Warty.

Rok 1438 - 1440 - hradu se zmocnil Jan Čepek ze Sán, vrchní hejtman sirotčího polního vojska, který ovládl také město Moravskou Ostravu a Hukvaldy.

2. čtvrtina 16. století - hrad se přestavuje do renesančního stylu a stává se jedním ze středisek politického dění na Těšínsku.

Rok 1590 - na hradě se koná zemský sněm pánů a rytířů Těšínského knížectví, který přijímá deklaraci k zemskému zřízení těšínskému, jež mj. stvrzovalo používání češtiny jako jediného úředního jazyka v knížectví.

Rok 1714 - třicetiletou válkou zpustošený hrad se stává majetkem šlechtického rodu Wilczků z Dobré Zemice. Ti v něm však nebydlí, hrad slouží pouze jako sídlo správy slezskoostravského panství a dále chátrá.

Rok 1848 - hrad klesá vlivem důlní činnosti o 16 metrů.

Rok 1872 - požár levého křídla.

Rok 1895 - koná se komisionální prohlídka hradu nařízená Okresním soudem v Bohumíně, která má zjistit příčiny velkých trhlin ve zdivu.

Rok 1922 - další komisionální prohlídka konstatuje vážné poškození hradu následkem poddolování.

Rok 1933 - cedule s upozorněním, že v areálu hradu není bezpečno.

Rok 1945 - hrad převzal stát, spravuje ho Důl Trojice.

Rok 1950 - uvažuje se o demolici.

Rok 1954 - hradu hrozí demolice, demoliční výměr je zrušen, přesto jsou zdi a konstrukce na mnoha místech rozebírány a bořeny.

Rok 1958 - areál hradu přejímá Obvodní národní výbor Slezská Ostrava.

Rok 1963 - hrad zapsán do státního seznamu kulturních památek pod číslem 233.

Rok 1965 - buldozerem byla srovnána jediná dochovaná pozdně gotická bašta.

Rok 1967 - soutěž na architektonické řešení rekonstrukce hradu.

Rok 1973 - snaha o převzetí pod správu krajské památkové péče.

Rok 1979 - bylo započato s výstavbou hradní vinárny, odstraněna část přilehlé čelní hradební zdi a části hradního paláce.

Rok 1981 - dána do provozu hradní vinárna "Rotunda". Pokračují stavební práce na výstavbě hotelové části, jedná se o černou stavbu.

Rok 1989 - hrad je vyňat ze seznamu nemovitých kulturních památek. V tomto roce bylo prostavěno 20 mil. Kč, projekt byl označen jako nepřijatelný, proto byly práce zastaveny.

Rok 1990 - hrad byl opět zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek č. 233.

Rok 1992 - začíná nový projekt využití jako hotelového komplexu, hrad je prodán firmě East West Leasing.

Rok 1995 - je uvedena do provozu Rotunda, stagnace.

Rok 1995 - existuje návrh na hotel, restauraci, supermarket, vše je ale zamítnuto.

Rok 2003 - hrad je nečinný, opravena je pouze střecha věže.

Tam, kde se vlévá říčka Lučina do divoké Ostravice,
stával kdysi významný hrad . . . . . .
SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD

Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v "hodině dvanácté" se hrad koupí od minulého vlastníka a vrátí se do rukou Statutární město Ostrava.

Město areál hradu a jeho okolí vyčistilo, v propadlišti dějin zmizela budova někdejší součásti hradního areálu restaurace Rotunda, samotný objekt hradu je nyní zabezpečen před nenechavci a nevítanými návštěvníky a střežen soukromou bezpečností agenturou.

Hrad se nachází na soutoku Ostravice s Lučinou. První písemný doklad je z roku 1297. Slezskoostravský hrad byl třípodlažní stavba s ochranným hradebním systémem. Do dnešní doby se dochovala pouze původní palácová dvoupodlažní stavba s ochranným hradebním systémem a obrannou věží.

Hrad postavila ve 2. polovině 13. století opolská nebo těšínská knížata z rodu Piastovců jako pohraniční pevnost proti českému státu (Ostravice byla hraniční řekou). Ve 40-tých letech 16. století (1548) proběhla renesanční přestavba a hrad byl přestavěn na renesanční zámek. V 16. století byla také vybudována vstupní brána s věží, která se dochovala dodnes. V roce 1848 zbořen rytířský sál. V letech 1714-1945 byli majitelé Wilczkové z Dobré Zemice. V roce 1872 zámek vyhořel, byl však ještě obnoven. 90. léta 19. století v okolí těžba uhlí, od 30. let 20. století neobydlen.

Hlavní příčinou jeho další zkázy byla těžba uhelných slojí přímo pod zámkem. V letech 1945-1992 státní majetek. V důsledku důlní činnosti stavba poklesla o 16 m, v 80. letech prošla neodbornou rekonstrukcí. Nyní je v majeteku města Ostrava. Kulturní památka.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Petra Filipová (Ostravské výstavy, a.s.) org. 56, 05.10.2005 v 20:58 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz