Homepage

Historie obce Jiřetín pod Bukovou

Obec rozkládající se na východním úpatí Bukové hory, pravým břehem Kamenice oddělená od Horního Tanvaldu a Albrechtic, sousedí s obcemi Antonínov, Horní a Dolní Maxov, Lučany n.N. a Smržovkou. Pod posledně jmenovanou obec - Smržovku - náležel Jiřetín od roku 1850 do roku 1991, kdy došlo k jeho osamostatnění.

Roku 1662 byla vyčleněno jako samostatné panství Smržovka z panství semilského tehdejším majitelem Albrechtem Maxmiliánem Desfoursem. V té době, tedy v 17. a začátkem 18. století, jsou zakládány horské obce nesoucí dodnes ve svém názvu křestní jméno některého z Desfoursů (Albrechtice, Maxov, Antonínov, Josefův Důl, Karlov a snad i Desná, která se prý jmenovala Desfoursdorf).

Historie obce Jiřetín pod Bukovou je zajímavá a sahá o více než 300 let zpět do minulosti. Nejstarší písemné doklady o obci nacházíme v berní rule z roku 1654 (jedná se o soupis poddanského majetku z let 1653 - 1655 v Čechách; první úplný berní katastr - pozn. autora) k jehož vypracování vydal tehdy příkaz císař Ferdinand III. roku 1652. Víme, že v berní rule jsou uvedeni tři usedlíci žijící v Jiřetíně: Chistof Stiepan, Johan Schnabel a Georg Krejsinger (někdy též psáno Kreyczinger nebo Kreuzinger - pozn. autora).

Rok založení obce Jiřetín pod Bukovou se bohužel v historických ani vlastivědných materiálech zjistit nepodařilo badatelům minulým ani současným ( není uvedeno ani v nejstarší pozemkové knize z roku 1707 - pozn. autora). Proto i staré vlastivědy uvádějí obecně přijatý závěr, že Jiřetín pod Bukovou byl založen současně s Albrechticemi, tedy v roce 1670.

Jiná situace je u původu názvu obce. Tady např. v roce 1656 je uváděn jako "Geörgthal", v roce 1676 se objevuje i "Geörgensberg" či "Girgenthal", lidově většinou "Jergnstol". Ať již zněl název jakkoli, jisté je, že o jeho původu není pochyb. Obce vznikající podobně jako Jiřetín, tzn. postupným oddělením od správního celku, nesou ve svém názvu jméno prvního usedlíka. V případě Jiřetína byl název obce odvozen od jednoho ze tří prvních usedlíků uváděných v berní rule z roku 1654 - Georga Kreuzingera. Georg znamená přeloženo Jiří a tak ani s překladem nebylo v historii příliš těžkostí.

Pozemková kniha z 1707 uvádí v obci 7 sedláků (statků) a 10 chalupníků. Čísla popisná výše zmíněných sedláků byla 6, 8, 15, 16, 17, 19 a 21.

Prvním rychtářem v obci je roku 1727 uváděn pan Christian Seibt, v roce 1832 Franz Rössler, poté Franz Hüttmann a do roku 1850 byl rychtářem Filip Rössler. Dne 14. listopadu 1850 byli zplnomocněni pánové Josef Seibt, Josef Schuster a Josef Rössler, aby zastupovali, prosazovali a hájili zájmy obyvatel Jiřetína pod Bukovou v představenstvu obce Smržovky.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.jiretinpb.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 14:27 hodin

Copyright 2000-2020 © ViditelnyMacek.cz